Čo treba zariadiť po smrti blízkeho

Pozostalých čaká po smrti príbuzného množstvo povinností. Netýkajú sa však len pohrebu alebo dedičského konania.

23.04.2021 10:00
manželská poradňa, manželia, smútok, hnev Foto:
Daňové povinnosti sa týkajú aj zosnulých osôb. Ak zomrie fyzická osoba, daňové priznanie k dani z príjmov za príslušnú časť roka je povinný za ňu podať dedič.
debata

Každý človek počas života platí účty, uzavrie rôzne zmluvy, má doklady, je poistencom Sociálnej aj zdravotnej poisťovne a musí platiť dane. Povinnosti príbuzných po úmrtí blízkeho sa teda týkajú dokladov, peniazov, osobného majetku a rôznych zmlúv. Čo sa týka dokladov, tak na Slovensku platí, že ak držiteľ osobných dokladov, ako je cestovný pas alebo vodičský preukaz zomrel, je potrebné aby pozostalí odovzdali jeho doklady polícii.

Čo sa týka občianskeho preukazu, ten, kto obstaráva pohreb občana, je povinný bezodkladne odovzdať občiansky preukaz zosnulého ktorémukoľvek úradu, ktorý občianske preukazy vydáva, ak nebol občiansky preukaz odovzdaný inou osobou. Občiansky preukaz možno odovzdať aj obci príslušnej podľa miesta posledného trvalého pobytu zomretého. Obec neodkladne zabezpečí jeho odovzdanie okresnému riaditeľstvu Policajného zboru.

Medzi doklady patrí aj zbrojný preukaz. Ten stráca platnosť dňom úmrtia držiteľa. Odovzdať ho treba do 7 dní tomu, kto zbrojný preukaz vydal – príslušnému oddeleniu Policajného zboru. Polícii treba oznámiť aj miesto uloženia zbrane, ktorú mal občan v držbe. Polícia následne zabezpečí jej prevzatie a uloží ju do dočasnej úschovy. Zbraň je účasťou dedičského konania a znovu môže byť vydaná len držiteľovi zbrojného preukazu – dedičovi alebo inej osobe, ktorá je držiteľom zbrojného preukazu a od dediča túto zbraň legálne získala.

V prípade, ak zosnulý príbuzný poberal dávky od Sociálnej poisťovne, pozostalí ju nemusia informovať o jeho úmrtí. Úmrtie každej fyzickej osoby jej nahlasuje príslušná matrika. Keďže tak ale robí v mesačných intervaloch, vo vlastnom záujme môžu pozostalí o úmrtí informovať Sociálnu poisťovňu čo najskôr aj sami – vždy príslušnej organizačnej zložke Sociálnej poisťovne, v ktorej boli fyzické osoby registrované alebo ktorá im vyplácala dávku. Čo sa týka zdravotného preukazu, príbuzní ho nemusia vracať do príslušnej zdravotnej poisťovne.

Úmrtie zákazníka je potrebné nahlásiť aj telekomunikačnému operátorovi a preukázať sa úmrtným listom. Úmrtie odberateľa plynu alebo elektriny domácnosti je možné oznámiť písomným spôsobom – e-mailom alebo listom na poštovú adresu alebo osobne. Kým ešte neprebehlo dedičské konanie, môže oznámiť úmrtie odberateľa ktorýkoľvek z pozostalých, ktorý disponuje oznámením o úmrtí. Vo väčšine prípadov oznámenie uskutočňujú príbuzní v priamom rade.

Ak bol zosnulý vlastníkom auta, motorové vozidlo sa dá odhlásiť na nového držiteľa – vlastníka až od okamihu, keď bolo vozidlo zahrnuté do dedičského konania a toto konanie nadobudlo právoplatnosť. Takéto vozidlo sa dá odhlásiť priamo na inú osobu bez toho, aby vozidlo bolo najprv prehlásené na dediča.

Daňové povinnosti sa týkajú aj zosnulých osôb. Ak zomrie fyzická osoba, daňové priznanie k dani z príjmov za príslušnú časť roka je povinný za ňu podať dedič, a to v prípade, ak vznikla povinnosť toto priznanie podať.

© Autorské práva vyhradené

debata chyba
Viac na túto tému: #oznamovacia povinnosť #smrť blízkej osoby #povinnosti pozostalých