Povinnosti pozostalých voči zdravotnej poisťovni

Nahlasovať úmrtie zdravotnej poisťovni nie je potrebné. V niektorých špecifických prípadoch však treba predložiť doklad o úmrtí alebo vrátiť preukaz. O aké prípady ide?

26.04.2021 10:00
seniori, invalidné kreslo, invalidný vozík,... Foto:
V súlade s aktuálne platnou legislatívou nemajú pozostalí po zosnulom voči zdravotnej poisťovni žiadne oznamovacie povinnosti.
debata

Všeobecná zdravotná poisťovňa

Ak dôjde k úmrtiu poistenca, rodina zosnulého poistenca nie je povinná preukaz poistenca vrátiť a tiež nie je povinná hlásiť úmrtie. V súlade s aktuálne platnou legislatívou nemajú pozostalí po zosnulom voči zdravotnej poisťovni žiadne oznamovacie povinnosti a od 1. 1. 2017 poistenci nemajú povinnosť vrátiť preukaz poistenca. Úmrtie každej fyzickej osoby nahlasuje príslušná matrika Úradu pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou (ďalej len „ÚDZS“). ÚDZS v zmysle §23 ods. 7 zákona č. 580/2004 plní oznamovaciu povinnosť voči zdravotnej poisťovni.

Doklad o úmrtí je potrebné predložiť len v špecifických prípadoch, ako je napr. úmrtie poistenca v zahraničí. Ak mal zosnulý od zdravotnej poisťovne nejaké pomôcky, spravidla platí, že ak ide o zdravotnícku pomôcku so zvláštnym režimom výdaja (napr. vozíky, postele), je potrebné ich vrátiť do zdravotnej poisťovne, resp. poisťovňa si ich vyžiada od pozostalých. Pokiaľ ide o ostatné zdravotnícke pomôcky, pozostalí sa môžu informovať priamo v pobočke VšZP.

Ak dôjde k úmrtiu platiteľa poistného (ďalej len „poručiteľ“), v zmysle § 470 ods. 1 Občianskeho zákonníka dedič zodpovedá do výšky ceny nadobudnutého dedičstva za poručiteľove dlhy, ktoré naňho prešli poručiteľovou smrťou. VšZP pohľadávky evidované voči poručiteľovi prihlasuje do dedičského konania. Dedič má možnosť pohľadávku poručiteľa uhradiť ešte pred ukončením samotného dedičského konania.

Poisťovňa Dôvera

Informáciu o úmrtí poistenca dostáva poisťovňa automaticky od iných štátnych orgánov. Čiže poisťovňu o tom nemusia informovať príbuzní zosnulého. Nie je potrebné ani vrátiť preukaz poistenca. V prípade pohľadávky u zosnulého si ju poisťovňa uplatňuje na okresnom súde alebo na príslušnom notárskom úrade (ak už bol poverený). Pohľadávka je zahrnutá do dedičského konania a po nadobudnutí právoplatnosti uznesenia o dedičstve prechádza dlh poručiteľa na dedičov, ktorí ho majú uhradiť.

Poisťovňa Union

V súlade s aktuálne platnou legislatívou nemajú pozostalí po zosnulom voči zdravotnej poisťovni žiadne oznamovacie povinnosti. Oznámenie o úmrtí poistenca je zasielané zdravotnej poisťovni vo forme elektronickej dávky z Úradu pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou. Aj napriek tomu, že nie je povinnosťou preukaz poistenca vrátiť, odporúča poisťovňa pozostalým, aby tento preukaz do zdravotnej poisťovne vrátili, zamedzí sa tak jeho prípadnému zneužitiu.

Preukaz je potrebné do zdravotnej poisťovne vrátiť pri zmene zdravotnej poisťovne alebo pri vzniku rozhodných skutočností. Zdravotná poisťovňa schvaľuje poistencom niektoré kategorizované zdravotnícke pomôcky bez zmluvy o výpožičke a na niektoré kategorizované zdravotnícke pomôcky zmluvu o výpožičke uzatvára (ide o elektrické polohovacie postele, mechanické vozíky a zdviháky). Po úmrtí poistenca sa zdravotnej poisťovni vracajú iba tie zdravotnícke pomôcky, na ktoré bola uzavretá zmluva o výpožičke. Zdravotná poisťovňa si prípadné nedoplatky prihlasuje do dedičského konania.

© Autorské práva vyhradené

debata chyba
Viac na túto tému: #zdravotné poisťovne #pozostalí #oznamovacia povinnosť #smrť blízkej osoby