Vyňatie: Ako z pôdy urobíte stavebnú parcelu

Ak chcete stavať na poľnohospodárskej pôde, je potrebné zmeniť jej klasifikáciu v katastri na stavebný pozemok. Ako na to?

, 11.05.2021 10:00
pole, pôda, muž, notebook, úsmev, farmár,... Foto:
Potrebné je podať si na obvodný pozemkový úrad žiadosť o trvalé odňatie z poľnohospodárskej pôdy.
debata

Podľa zákona č. 220/2004 na nepoľnohospodárske účely možno použiť poľnohospodársku pôdu len na základe rozhodnutia o odňatí poľnohospodárskej pôdy. Rozhodnutie o odňatí vydáva orgán ochrany poľnohospodárskej pôdy, v ktorého obvode sa poľnohospodárska pôda navrhovaná na odňatie nachádza. Rozhodnutie o odňatí nie je potrebné vydať, ak ide o umiestnenie signálov, stabilizačných kameňov a iných značiek na geodetické účely, na vstupné šachty, prečerpávacie stanice, vrty a studne, stožiare alebo iné objekty nadzemného a podzemného vedenia a výmera jednotlivých uvedených objektov nepresiahne 25 m2 a ak ide o jednorazovú zmenu druhu pozemku do 15 m2, prípadne ak ide o výmeru odnímanej plochy do 500 m2 v hraniciach zastavaného územia obce. Ako sa postupuje v jednotlivých prípadoch?

Predaj, dedenie, delenie poľnohospodárskej pôdy a ako na nej stavať - s Janou Alušíkovou z advokátskej kancelárie MPH - odvysielané 26. 2. 2021.

Pripravovaný zámer stavby na pozemku mimo zastavaného územia obce s plochou nad 15 m2

Potrebné je podať si na obvodný pozemkový úrad žiadosť o trvalé odňatie z poľnohospodárskej pôdy. K žiadosti sa prikladá projektová dokumentácia (osadzovací výkres stavby), bilancia skrývky humusového horizontu pôdy (spracuje oprávnená osoba z oblasti pôdoznalectva), výpis z listu vlastníctva s BPEJ (originál, s kolkom, nie starší ako 3 mesiace), kópia katastrálnej mapy (originál, s kolkom) s vyznačením parciel na odňatie, geometrický plán plôch navrhovaných na odňatie (1× originál, 1× fotokópia), potvrdenie o BPEJ (bonitno-pôdno-ekologická jednotka) (ak bol v k. ú. ukončený ROEP, vydá príslušná správa katastra na LV, ak nebol, vydá pozemkový úrad za poplatok 8 eur), vyjadrenie dotknutých orgánov štátnej správy a samosprávy (obecný úrad), právoplatné územné rozhodnutie (ak nebolo vydané potvrdenie stavebného úradu o zlúčení územného a stavebného konania), vyjadrenie užívateľa poľnohospodárskej pôdy. Ak sa má zaplatiť odvod za záber (pri najkvalitnejšej pôde s bonitou 1 až 4) jeho výpočet.

Pokiaľ konečná výmera záberu presiahne 1 000 m2, prípadne ak obec nemá spracovaný územný plán, alebo ak zámer nie je v súlade s územným plánom, predkladá sa aj súhlas pozemkového úradu v krajskom meste podľa § 13 – 15 zákona s budúcim možným použitím poľnohospodárskej pôdy na stavebné zámery. Poplatok za žiadosť je 33 eur vo forme kolkov.

Pripravovaný zámer stavby na pozemku v zastavanom území obce s plochou do 500 m2

Potrebné je podať si na obvodný pozemkový úrad žiadosť o stanovisko k pripravovanému zámeru na poľnohospodárskej pôde. K žiadosti treba doložiť výpis z listu vlastníctva (overený, s kolkom, nie starší ako 3 mesiace), kópiu katastrálnej mapy pre vynímaný pozemok (overenú, s kolkom), vyjadrenie obecného úradu k súladu zámeru s územným plánom a fotokópiu situácie osadenia stavby v projektovej dokumentácii. Poplatok za žiadosť je 3 eurá.

muž, pole, pozemok, pôda, lopata Čítajte viac Ako sa predáva a prenajíma poľnohospodársky a lesný pozemok

Pripravovaný zámer stavby na pozemku v zastavanom území obce s plochou nad 500 m2

Potrebné je podať si na obvodný pozemkový úrad žiadosť o trvalé odňatie z poľnohospodárskej pôdy. K žiadosti sa prikladá projektová dokumentácia (osadzovací výkres stavby), bilancia skrývky humusového horizontu pôdy (spracuje oprávnená osoba z oblasti pôdoznalectva), výpis z listu vlastníctva s BPEJ (originál, s kolkom, nie starší ako 3 mesiace), kópia katastrálnej mapy (originál, s kolkom) s vyznačením parciel na odňatie, geometrický plán plôch navrhovaných na odňatie (1× originál, 1× fotokópia), potvrdenie o BPEJ (bonitno-pôdno-ekologická jednotka) (ak bol v k. ú. ukončený ROEP, vydá príslušná správa katastra na LV, ak nebol, vydá pozemkový úrad za poplatok 8 eur), vyjadrenie dotknutých orgánov štátnej správy a samosprávy (obecný úrad), právoplatné územné rozhodnutie (ak nebolo vydané potvrdenie stavebného úradu o zlúčení územného a stavebného konania), vyjadrenie užívateľa poľnohospodár­skej pôdy.

Pokiaľ konečná výmera záberu presiahne 1 000 m2, prípadne ak obec nemá spracovaný územný plán, alebo ak zámer nie je v súlade s územným plánom, predkladá sa aj súhlas pozemkového úradu v krajskom meste podľa § 13 – 15 zákona s budúcim možným použitím poľnohospodárskej pôdy na stavebné zámery. Poplatok za žiadosť je 33 eur.

Zdroj: Ing. Tomáš Baďura, autorizovaný geodet

© Autorské práva vyhradené

debata chyba
Viac na túto tému: #pozemok #stavebné povolenie #poľnohospodárska pôda #stavebný pozemok
Čítajte Pravdu bez reklamy

Svižnejší web a články bez rušenia. Žiadne reklamy iba za 1,50 € mesačne.

Pravda bez reklamy