Za vyňatie pôdy treba uhradiť poplatok

Pri zmene pozemku z poľnohospodárskeho na stavebný pomáha vyňatie pôdy z pôdneho fondu. Tento úkon je však spoplatnený. Kto je od platenia oslobodený?

12.05.2021 10:00
muž, brada, tablet, úsmev Foto:
Ilustračné foto.
debata

Základná sadzba

Základnú sadzbu odvodu za trvalé odňatie poľnohospodárskej pôdy a odvodu za dočasné odňatie poľnohospodárskej pôdy ustanovuje nariadenie vlády Slovenskej republiky o odvodoch za odňatie a neoprávnený záber poľnohospodárskej pôdy a podľa kódov bonitovaných pôdno-ekologických jednotiek ustanovených v prílohe č. 1 k predmetnému nariadeniu.

Základná sadzba odvodov je taxonomicky ustanovená v prílohe č. 1 k nariadeniu vlády… V prílohe č. 2 nariadenia vlády je „Zoznam najkvalitnejšej poľnohospodárskej pôdy v príslušnom katastrálnom území“; v tabuľke sú uvedené iba chránené kódy BPEJ v príslušnom katastrálnom území.

Odvod za neoprávnený záber poľnohospodárskej pôdy sa vypočíta ako odvod za trvalé odňatie poľnohospodár­skej pôdy.

pole, farmár, poľnohospodár, pôda Čítajte viac Vzor žiadosti o vyňatie pôdy z pôdneho fondu

Zoznam najkvalitnejšej poľnohospodárskej pôdy v príslušnom katastrálnom území podľa kódu bonitovaných pôdno-ekologických jednotiek, ktoré podliehajú povinnosti platenia odvodu, je ustanovený v prílohe č. 2 predmetného nariadenia.

Základná sadzba odvodu sa zvyšuje o 30 %, ak ide o poľnohospodársku pôdu, na ktorej je vybudované funkčné zariadenie na účely závlah.

Základná sadzba odvodu sa znižuje o 30 %, ak ide o poľnohospodársku pôdu, ktorá priamo nadväzuje na zastavanú plochu v obci.

Základná sadzba odvodu za trvalé odňatie vinice sa ustanovuje v
a) Malokarpatskej vinohradníckej oblasti a Vinohradníckej oblasti Tokaj na 100 eur/m2,
b) Nitrianskej vinohradníckej oblasti a Južnoslovenskej vinohradníckej oblasti na 60 eur/m2,
c) Stredoslovenskej vinohradníckej oblasti a Východoslovenskej vinohradníckej oblasti na 40 eur/m2.

Základná sadzba odvodu za dočasné odňatie vinice sa ustanovuje na 10 eur/m2.

Ako sa platí odvod

Odvod sa platí bezhotovostným prevodom z účtu platiteľa alebo poštovým poukazom na účet orgánu ochrany poľnohospodárskej pôdy. Za deň úhrady odvodu sa považuje deň, keď poukázaná suma bola pripísaná na účet orgánu ochrany poľnohospodár­skej pôdy.

Odvod za trvalé odňatie poľnohospodárskej pôdy sa platí jednorazovo a je splatný do 30 dní odo dňa nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia orgánu ochrany poľnohospodárskej pôdy o trvalom odňatí poľnohospodár­skej pôdy.

Odvod za dočasné odňatie poľnohospodárskej pôdy sa platí jednorazovo za každý aj začatý rok trvania dočasného odňatia poľnohospodárskej pôdy a je splatný do 30 dní odo dňa nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia orgánu ochrany poľnohospodárskej pôdy o dočasnom odňatí poľnohospodár­skej pôdy.

Odvod za neoprávnený záber poľnohospodárskej pôdy sa platí jednorazovo a je splatný do 30 dní odo dňa nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia orgánu ochrany poľnohospodárskej pôdy o neoprávnenom zábere poľnohospodár­skej pôdy.

Oslobodenie od platby

Od odvodu je oslobodené odňatie poľnohospodárskej pôdy na

a) stavbu zariadenia a opatrenia slúžiaceho na sprístupnenie a ochranu poľnohospodárskeho pozemku, ako je spevnená poľná cesta, protierózna stavba a opatrenie, protipovodňová stavba a opatrenie a melioračná stavba na zavlažovanie poľnohospodárskeho pozemku, ktorej objem zodpovedá ploche zavlažovanej poľnohospodár­skej pôdy,

b) stavbu vodnej nádrže alebo vodojemu na hromadné zásobovanie obyvateľstva pitnou vodou, zriadenie ochranného pásma I. stupňa vodárenského zdroja pitnej vody na hromadné zásobovanie obyvateľstva a stavbu čistiarne odpadových vôd,

c) stavbu pozemnej komunikácie alebo železničnej dráhy,

d) verejnoprospešnú stavbu, ktorej investorom je obec,

e) stavbu objektu na obranu štátu,

f) pozemok pod rodinným domom
1. s jedným nadzemným podlažím do výmery 250 m2,
2. s dvomi nadzemnými podlažiami do výmery 150 m2.

Zastavanou plochou sa rozumie pozemok priamo pod rodinným domom s príslušenstvom, čo predstavuje prístupové cesty a chodníky. Určená výmera je oslobodená od platenia odvodov, ak ju žiadateľ prekročí, za výmeru nad oslobodenie zaplatí odvody podľa tabuliek v prílohe nariadenia vlády.

Potrebujete pomôcť? Naši odborníci vám poradiaísť na Rady Pravdy

Cena odňatia

  • najprv si zistite, či v konkrétnom katastrálnom území sa váš kód BPEJ nachádza medzi chránenými kódmi BPEJ. Povinnosti platenia odvodov za odňatie poľnohospodárskej pôdy alebo neoprávnený záber poľnohospodárskej pôdy podliehajú iba chránené kódy BPEJ. Ak sa váš kód BPEJ medzi chránenými kódmi nenachádza, to znamená že nie je chránený a nepodlieha ani plateniu odvodov za odňatie poľnohospodár­skej pôdy.
  • do úvahy treba vziať aj to, či sa vášho prípadu týkajú ustanovenia nariadenia vlády č. 58/2013 Z. z., v znení nariadenia vlády č. 192/2014 Z. z., ktoré ustanovujú – zníženie a zvýšenie základnej sadzby odvodov za odňatie poľnohospodárskej pôdy a – oslobodenie odňatia poľnohospodárskej pôdy od odvodov.
  • ďalšie potrebné informácie zistíte priamo na príslušnom okresnom úrade, na odbore opravných prostriedkov alebo pozemkovom a lesnom odbore.
Zdroj: nariadenie vlády Slovenskej republiky o odvodoch za odňatie a neoprávnený záber poľnohospodár­skej pôdy

© Autorské práva vyhradené

debata chyba
Viac na túto tému: #poplatok #poľnohospodárska pôda #odvod #stavebný pozemok