Spoluvlastníci: Ako riešiť spory o majetok

Máte pozemky, nehnuteľnosť či inú vec v spoluvlastníctve? Kto z vás má právo o nich rozhodovať? Čo robiť, keď sa ako spoluvlastníci neviete dohodnúť?

13.05.2021 08:00
realitka, manželia, dohoda, čítanie, papiere Foto:
Ešte pred podaním návrhu na súd je vhodné pokúsiť sa dohodnúť so všetkými spoluvlastníkmi na zrušení a vysporiadaní podielového spoluvlastníctva.
debata

Predísť problémom v rámci spoluvlastníckych vzťahov sa dá viacerými spôsobmi. V prípade spoluvlastníctva v rámci rodiny, ale aj medzi tretími osobami, je potrebné a na predchádzanie možným problémom v budúcnosti výslovne žiaduce jasne si dohodnúť užívanie spoločnej veci, napríklad, kto bude užívať ktorú časť rodinného domu, hradenie nákladov na spoločnú vec, hradenie potrebných opráv a prípadných investícií.

Takúto dohodu o užívaní spoločnej veci odporúčame uzatvoriť ešte pred vznikom spoluvlastníctva, teda, povedzme, pri prevode časti domu na deti, a pre právnu istotu aj v písomnej forme. Uzavrieť čo najskôr jasnú dohodu odporúčame aj v prípade, ak vznikne spoluvlastníctvo dedením. Dá sa uzavrieť aj počas prebiehajúceho dedičského konania.

Video
S advokátkou Janou Alušíkovou (právnická kancelária MPH) o podielovom spoluvlastníctve - vysielané 30. októbra 2020.

Nie vždy ale chcú spoluvlastníci spoločne hospodáriť so spoločným majetkom, alebo nie sú schopní dohodnúť sa, ako s ním nakladať, preto sa rozhodnú vec, ktorú spoločne vlastnia, predať. Každý zo spoluvlastníkov je oprávnený nakladať len so svojím spoluvlastníckym podielom, ktorý je potrebné chápať ako ideálny podiel na veci.

V prípade predaja veci v spoluvlastníctve tretej osobe je potrebné rešpektovať zákonné predkupné právo ostatných spoluvlastníkov, čo znamená, že spoluvlastník, ktorý má záujem previesť svoj spoluvlastnícky podiel, musí najskôr osloviť ostatných spoluvlastníkov, oznámiť im cenu a ostatné podmienky, za akých chce previesť svoj spoluvlastnícky podiel na tretiu osobu. Až keď spoluvlastníci odmietnu ponuku na odkúpenie, môže spoluvlastnícky podiel previesť na tretiu osobu. Predkupné právo treba rešpektovať aj pri darovaní.

žena, úsmev, ukazovanie Čítajte viac Ako sa ruší spoluvlastníctvo + vzor zmluvy

Ak sa spoluvlastníci nehnuteľnosti nedohodnú na jej užívaní, no ani na predaji, môže rozhodnúť súd. Ten prihliada na veľkosť podielov a na účelné využitie veci. Ak nie je rozdelenie veci dobre možné, súd prikáže vec za primeranú náhradu jednému alebo viacerým spoluvlastníkom. Ak vec ani jeden zo spoluvlastníkov nechce, súd nariadi jej predaj a výťažok rozdelí podľa podielov. Vzhľadom na dlhé trvanie súdnych konaní, a teda súvisiace znehodnocovanie spoločnej veci, čo platí najmä pri nehnuteľnostiach, o ktoré sa počas súdneho konania nikto nestará, sa vždy javí ako najlepšia cesta dohoda medzi spoluvlastníkmi. Aj v tomto prípade platí, že dobré dohody znamenajú dobré vzájomné vzťahy.

Ešte pred podaním návrhu na súd je vhodné pokúsiť sa dohodnúť so všetkými spoluvlastníkmi na zrušení a vysporiadaní podielového spoluvlastníctva. Treba si uvedomiť, že pokiaľ o zrušení a vysporiadaní rozhoduje súd, tak sa môže stať, že súd rozhodne inak, ako si to žalujúci spoluvlastník predstavuje. Počítať treba aj s tým, že súdne konanie je spojené so zvýšenými nákladmi na súdne poplatky, trovy dokazovania a prípadnú odmenu advokátovi.

© Autorské práva vyhradené

debata chyba
Viac na túto tému: #podielové spoluvlastníctvo #spoluvlastníctvo