Kto je povinný prispievať na majetok v spoluvlastníctve?

Užívanie a hospodárenie s nehnuteľnosťou či inými vecami v spoluvlastníctve býva komplikované. Problémy môže narobiť napríklad aj potrebná a nevyhnutná investícia do opravy.

25.05.2021 08:00
ruky, peniaze, euro, bankovky, platba Foto:
Pri investovaní do nehnuteľnosti v spoluvlastníctve si treba dávať pozor aj vtedy, ak spoluvlastníci nevlastnia rovnaký podiel.
debata

Jednoduché nemusí byť totiž zdokladovanie použitých finančných prostriedkov, pretože môžu chýbať bločky alebo ľudia pracovali na nehnuteľnosti svojpomocne. Pred rekonštrukciou alebo inou investíciou do nehnuteľnosti v spoluvlastníctve sa preto odporúča zabezpečiť si súhlas väčšiny spoluvlastníkov.

Pomôcť môže aj fotodokumentácia stavu nehnuteľnosti pred rekonštrukciou, prípadne znalecký posudok. Odkladať si treba doklady o nákladoch. Pri prípadnom vysporiadavaní spoluvlastníctva alebo pri žiadosti niektorého spoluvlastníka o peniaze navyše je možné zistiť, aká bola reálna hodnota investície.

Pri investovaní do nehnuteľnosti v spoluvlastníctve si treba dávať pozor aj vtedy, ak spoluvlastníci nevlastnia rovnaký podiel. Ak mal menšinový spoluvlastník možnosť vyjadriť sa k investícii, nesúhlasil s ňou, ale bol prehlasovaný, je zaviazaný hradiť náklady bez ohľadu na to, či ide o nevyhnutné opravy, alebo nie. Menšinový spoluvlastník má možnosť obrátiť sa na súd, aby ten rozhodol o zmene veci, pri ktorej bol prehlasovaný. Ak mu však nebola daná možnosť vyjadriť sa k zmene veci, teda napríklad k rekonštrukcii, investujúci spoluvlastník má nárok len na vydanie bezdôvodného obohatenia zo strany menšinového spoluvlastníka.

kolegovia, skupina, spolupráca Čítajte viac Potrebujete rozdeliť majetok v spoluvlastníctve?

Problematické býva aj užívanie nehnuteľnosti, v ktorej zostane po smrti jedného z rodičov spolu s ovdoveným rodičom jedno dieťa, ale vlastnícky podiel v ňom majú aj ďalšie deti. Dieťa, ktoré v dome nebýva, časom neraz žiada hradenie odplaty za užívanie jeho časti domu. Ale deje sa aj to, že spoluvlastníci, ktorí v dome bývajú, žiadajú nebývajúceho spoluvlastníka o podieľanie sa na hradení časti nákladov na prevádzku domu. Ako najvhodnejšie riešenie sa v takýchto prípadoch javí vysporiadanie spoluvlastníctva, a to tak, aby sa vlastníkmi stali osoby v dome bývajúce a spoluvlastníka, ktorý v dome nebýva, by vyplatili.

Pomôcť môže aj vecné bremeno napríklad v prospech ovdoveného rodiča, spočívajúce v bezodplatnom užívaní nehnuteľnosti touto osobou. Toto právo zabezpečuje možnosť užívania nehnuteľnosti a zaniká dohodou, smrťou danej osoby, trvalými zmenami na veci, ktoré znemožňujú užívanie veci, alebo na základe rozhodnutia súdu v prípade, ak vznikne hrubý nepomer medzi vecným bremenom a výhodou oprávneného, pričom je ale potrebné poskytnúť primeranú náhradu oprávnenému.

© Autorské práva vyhradené

debata chyba
Viac na túto tému: #podielové spoluvlastníctvo #spoluvlastníctvo