Vydržanie vlastníctva po novom. Ako prebieha a čo sa zmenilo?

Novela Civilného mimosporového poriadku priniesla nasledovné zmeny v konaní o vydržaní vlastníckeho práva:

, 28.05.2021 08:00
pole, pôda, predaj, dohoda Foto:
Ilustračné foto.
2

Konanie o potvrdení vydržania

Predmet konania: Konaním o potvrdení vydržania je konanie o potvrdení vydržania vlastníckeho práva k nehnuteľnosti alebo konanie o vydržaní práva zodpovedajúceho vecnému bremenu.

Miestna príslušnosť súdu: Na konanie o potvrdení vydržania je miestne príslušný súd, v ktorého obvode je nehnuteľnosť.

Účastníci konania: Návrh na začatie konania o potvrdení vydržania je oprávnený podať ten, kto o sebe tvrdí, že vydržaním nadobudol vlastnícke právo k nehnuteľnosti alebo právo zodpovedajúce vecnému bremenu.

Účastníkom konania je
a) navrhovateľ
b) ten, kto má v čase začatia konania o potvrdení vydržania zapísané na liste vlastníctva vlastnícke právo k nehnuteľnosti alebo vecné právo k nehnuteľnosti, ktorej sa konanie o potvrdení vydržania týka
c) správca lesného pozemku a
d) Slovenský pozemkový fond.

Ide o právo: S advokátkou Janou Alušíkovou (advokátska kancelária MPH) o vydržaní - odvysielané 11. 6. 2021.

Návrh na začatie konania

1. Konanie o potvrdení vydržania sa začína len na návrh.

2. Návrh na začatie konania o potvrdení vydržania musí obsahovať okrem všeobecných náležitostí podania opísanie skutočností, z ktorých vyplýva, že navrhovateľ splnil predpoklady pre nadobudnutie vlastníckeho práva k nehnuteľnosti alebo práva zodpovedajúceho vecnému bremenu vydržaním, označenie nehnuteľnosti podľa údajov z katastra nehnuteľností a označenie dňa, keď navrhovateľ nadobudol vlastnícke právo k nehnuteľnosti alebo právo zodpovedajúce vecnému bremenu vydržaním. Skutočnosti musí navrhovateľ osvedčiť.

3. Návrh na začatie konania o potvrdení vydržania sa doručuje ostatným účastníkom konania spolu s vyzývacím uznesením.

Potrebujete pomôcť? Naši odborníci vám poradiaísť na Rady Pravdy

Rozhodnutie o návrhu na začatie konania

Ak sa návrh na začatie konania o potvrdení vydržania neodmietne, súd preskúma, či navrhovateľ osvedčil, že nadobudol vlastnícke právo k nehnuteľnosti alebo právo zodpovedajúce vecnému bremenu vydržaním.

Súd môže sám preskúmať a overiť správnosť tvrdení navrhovateľa alebo môže vyzvať navrhovateľa, aby označil ďalšie dôkazy, z ktorých vyplýva, že splnil predpoklady pre nadobudnutie vlastníckeho práva k nehnuteľnosti alebo práva zodpovedajúceho vecnému bremenu vydržaním.

Súd návrh na začatie konania o potvrdení vydržania uznesením zamietne, ak zistí, že nie sú splnené podmienky na vydanie vyzývacieho uznesenia.

O odmietnutí alebo o zamietnutí návrhu na začatie konania o potvrdení vydržania rozhoduje súd bez vyjadrenia ostatných účastníkov konania a bez nariadenia pojednávania. Uznesenie súdu o odmietnutí alebo o zamietnutí návrhu na začatie konania o potvrdení vydržania sa doručuje len navrhovateľovi.

Vyzývacie uznesenie

Ak navrhovateľ osvedčil, že splnil predpoklady pre nadobudnutie vlastníckeho práva k nehnuteľnosti alebo práva zodpovedajúceho vecnému bremenu vydržaním, súd vydá vyzývacie uznesenie.

Vo vyzývacom uznesení súd vyzve na uplatnenie námietok proti vydaniu uznesenia o potvrdení vydržania na súde, ktorý vo veci koná v prvej inštancii, a to do dňa, ktorý určí.

Lehota určená na uplatnenie námietok nesmie byť kratšia ako šesť mesiacov od zverejnenia vyzývacieho uznesenia v Obchodnom vestníku do dňa určeného vo vyzývacom uznesení.

Vyzývacie uznesenie okrem výzvy obsahuje označenie nehnuteľnosti podľa údajov z katastra nehnuteľností a stručný opis skutočností, ktoré osvedčujú, že navrhovateľ nadobudol vlastnícke právo k nehnuteľnosti alebo právo zodpovedajúce vecnému bremenu vydržaním.

muž, traktor, pôda, poľnohospodár, farmár, úsmev Čítajte viac Zmena pravidiel vydržania: Ako získať pôdu do vlastníctva

Doručenie a zverejnenie vyzývacieho uznesenia

1. Vyzývacie uznesenie sa bezodkladne doručí
a) navrhovateľovi
b) účastníkovi konania do vlastných rúk spolu s rovnopisom návrhu na začatie konania o potvrdení vydržania a jeho prílohami
c) účastníkom konania spolu s rovnopisom návrhu na začatie konania o potvrdení vydržania a jeho prílohami
d) okresnému úradu v sídle kraja, v ktorého územnom obvode je nehnuteľnosť, ktorá je predmetom konania o potvrdení vydržania
e) okresnému úradu príslušnému na úseku katastra nehnuteľností na vyznačenie poznámky o vedení konania o potvrdení vydržania.

2. Vyzývacie uznesenie sa bezodkladne zverejní verejnou vyhláškou
a) v Obchodnom vestníku
b) na úradnej tabuli obce, v ktorej katastrálnom území je nehnuteľnosť, ktorá je predmetom konania o potvrdení vydržania; verejná vyhláška môže byť zverejnená aj prostredníctvom hromadných oznamovacích prostriedkov.

3. Doručenie a zverejnenie vyzývacieho uznesenia zabezpečí súd prvej inštancie.

Námietky

1. Námietky môže podať
a) účastník konania a jeho právny nástupca,
b) ten, koho vecné právo k nehnuteľnosti môže byť tvrdeným vydržaním inak dotknuté a jeho právny nástupca,
c) ďalší účastníci konania
d) iná osoba.

2. Námietky sa podávajú na súde, ktorý vo veci koná v prvej inštancii. Podané námietky sa považujú za podané včas, ak sú doručené súdu, ktorý vo veci koná v prvej inštancii, najneskôr do vydania uznesenia o potvrdení vydržania.

3. V námietkach okrem všeobecných náležitostí podania musí osoba

  • opísať skutočnosti, ktoré osvedčujú, že má k nehnuteľnosti vecné právo, ktoré môže byť vydržaním dotknuté, ak ide o právneho nástupcu osoby v námietkach opíše aj skutočnosti, ktoré osvedčujú, že je jej právnym nástupcom,
  • osvedčiť, že vydržaním môžu byť dotknuté práva k nehnuteľnosti, ktorú táto osoba podľa osobitných predpisov spravuje, alebo práva osôb, ktoré podľa osobitných predpisov zastupuje
  • osvedčiť skutočnosti, ktoré vyvracajú, že navrhovateľ splnil predpoklady nadobudnutia vlastníckeho práva k nehnuteľnosti alebo práva zodpovedajúceho vecnému bremenu vydržaním.

Súd bez nariadenia pojednávania uznesením odmietne námietky, ktoré boli podané oneskorene, alebo ktoré neobsahujú nevyhnutné náležitosti.

Právoplatné uznesenie o potvrdení vydržania nie... Foto: SHUTTERSTOCK
právnici, kolegovia, falošný úsmev Právoplatné uznesenie o potvrdení vydržania nie je prekážkou, aby sa ten, kto je vydržaním dotknutý, domáhal svojho vecného práva k nehnuteľnosti žalobou.

Zamietnutie návrhu na začatie konania

Súd uznesením zamietne návrh na začatie konania o potvrdení vydržania, ak sa námietky neodmietli a ak majú dôvod.

Pred rozhodnutím o námietkach môže súd vykonať potrebné šetrenia na overenie skutočností uvedených v námietkach alebo môže vyzvať osobu, ktorá podala námietky, aby predložila ďalšie dôkazy preukazujúce jej tvrdenia; na tento účel môže nariadiť pojednávanie.

Právoplatné uznesenie súd bezodkladne doručí okresnému úradu príslušnému na úseku katastra nehnuteľností, aby sa mohla vymazať poznámka.

Potvrdenie vydržania

1. Ak súd nezamietol návrh na začatie konania o potvrdení vydržania, vydá uznesenie o potvrdení vydržania. Platí to aj vtedy, ak uplynula lehota na podanie námietok alebo ak boli námietky odmietnuté.

2. Uznesenie o potvrdení vydržania obsahuje označenie
a) účastníkov konania
b) nehnuteľnosti podľa údajov z katastra nehnuteľností, ktorá je predmetom vydržania vlastníckeho práva alebo práva zodpovedajúceho vecnému bremenu navrhovateľa
c) dátum, v ktorom navrhovateľ nadobudol vlastnícke právo k nehnuteľnosti alebo právo zodpovedajúce vecnému bremenu vydržaním.

Uznesenie o potvrdení vydržania

Právoplatné uznesenie o potvrdení vydržania je záväzné pre každého.

Právoplatné uznesenie o potvrdení vydržania nie je prekážkou, aby sa ten, kto je vydržaním dotknutý, domáhal svojho vecného práva k nehnuteľnosti žalobou. Musí ale osvedčiť, že existujú skutočnosti, ktoré bez vlastnej viny nemohol uplatniť námietkami podľa zákona.

Kto dobromyseľne nadobudol vecné právo k nehnuteľnosti od toho, komu bolo právoplatne potvrdené vydržanie podľa tohto zákona, je chránený tak, ako keby ho nadobudol od vlastníka.

© Autorské práva vyhradené

Čítajte Pravdu bez reklamy

Svižnejší web a články bez rušenia. Žiadne reklamy iba za 1,50 € mesačne.

Pravda bez reklamy
2 debata chyba
Viac na túto tému: #zmeny v zákone #vydržanie pôdy