Bezplatná právna pomoc: Kde a ako ju získate?

Orientovať sa v spleti paragrafov nie je jednoduché a nie každý si môže z finančných dôvodov dovoliť pri problémoch vyhľadať advokáta. Pri splnení určitých podmienok majú občania nárok na bezplatné právne poradenstvo.

31.05.2021 08:00
manželia, pomoc, poradňa, právnička Foto:
Najčastejšími spormi, ktorými sa Centrum zaoberá, sú veci týkajúce sa rodinného práva ako napr. výživné, rozvod alebo zverenie dieťaťa do opatery.
debata

Bezplatnú právnu pomoc nájde občan aj na Slovensku. Poskytuje ju Centrum právnej pomoci – štátna rozpočtová organizácia zriadená Ministerstvom spravodlivosti Slovenskej republiky. V jednoduchosti povedané, Centrum je tiež úrad, aj keď to nemá v názve. Postupuje a rozhoduje v zmysle platných právnych predpisov. Základným predpisom, ktorý upravuje fungovanie Centra, je zákon o poskytovaní právnej pomoci osobám v materiálnej.

Zmyslom práce Centra je poskytovať komplexnú právnu pomoc vo vymedzených oblastiach ľuďom, ktorí nemôžu využívať právne služby v dôsledku nedostatku peňazí a majetku. Centrum sa tak snaží zabezpečiť ľuďom v núdzi efektívnu právnu ochranu a prístup k uplatneniu ich práv.

Centrum prakticky pokrýva všetky oblasti práva s výnimkou trestného práva, v ktorej nemá pôsobnosť, to znamená, že ak sa niekto dopustí trestnej činnosti, Centrum mu podľa zákona nemôže priznať právnu pomoc. Ale zo zákona má takáto osoba nárok na obhajcu, o ktorého musí požiadať a bude jej zo zákona pridelený. Centrum však má pôsobnosť v trestných veciach, ak ide o osobu poškodenú trestnou činnosťou, takejto osobe môže byť poskytnutá právna pomoc vo veci odškodnenia v konaní pred občianskym súdom.

súd, exekútor, paragraf Čítajte viac Zastali sa neprávom väzneného Ribára. Iniciatíva advokátov jeho prepustením nekončí

Právna pomoc sa poskytuje:

 • v občianskoprávnych veciach (dedenie, náhrada škody, bezpodielové spoluvlastníctvo manželov, nájomné zmluvy, kúpne zmluvy, ochrana spotrebiteľa, nezaplatenie pôžičky…)
 • v rodinnoprávnych veciach (výživné, rozvod, zverenie dieťaťa do starostlivosti…)
 • v pracovnoprávnych veciach (neplatná výpoveď, diskriminácia na pracovisku…)
 • v obchodnoprávnych veciach (úverové zmluvy s bankou, zmluvy o vkladovom účte…)
 • v konaniach pred súdom v správnom súdnictve (nečinnosť správnych orgánov, preskúmanie rozhodnutia správneho orgánu)
 • v konaniach pred Ústavným súdom SR
 • v konaniach o oddlžení fyzických osôb (osobný bankrot)
 • v cezhraničných sporoch (iba fyzické osoby, ktoré majú bydlisko alebo obvyklý pobyt na území členského štátu EÚ)
 • v azylových veciach, v konaní o administratívnom vyhostení, v konaní o zaistení štátneho príslušníka tretej krajiny, v konaní o zaistení žiadateľa o udelenie azylu.

Najčastejšími spormi, ktorými sa Centrum zaoberá, sú veci týkajúce sa rodinného práva ako napr. výživné, rozvod alebo zverenie dieťaťa do opatery. Ďalej sú to občianskoprávne veci, a to väčšinou ochrana spotrebiteľa, veci týkajúce sa dedenia, náhrada škody, nezaplatenie pôžičky alebo veci týkajúce sa nájomných zmlúv.

Okrem uvedených právnych odvetví má Centrum právomoc konať v pracovnoprávnych a obchodnoprávnych veciach, v konaniach pred súdom v správnom súdnictve, v niektorých veciach aj v konaní pred Ústavným súdom Slovenskej republiky, v cezhraničných sporoch, v azylových veciach a v neposlednom rade v konaniach o oddlžení fyzických osôb, teda ľudovo povedané vo veciach týkajúcich sa osobného bankrotu.

žena, práca, telefonovanie, písanie, kancelária Čítajte aj Deväť z desiatich podnikateľov považuje vymožiteľnosť práva na Slovensku za prekážku podnikania

V súčasnosti je najčastejšou agendou Centra práve spomínané konanie o oddlžení fyzických osôb. Podľa zákona môže jedine Centrum zastupovať osobu, ktorá chce požiadať o osobný bankrot. Zákon neumožňuje, aby bol žiadateľ o osobný bankrot zastúpený niekým iným, ako je Centrum alebo advokátom, ktorého určí Centrum.

Existuje množstvo spoločností, ktoré ponúkajú osobný bankrot a pýtajú si za vybavenie poplatky, lenže tieto žiadosti o bankrot nakoniec musia byť odovzdané Centru. Centrum vybavuje osobný bankrot bezplatne a bez akýchkoľvek poplatkov. Jediným poplatkom, ktorý vyplýva zo zákona, je pôžička vo výške 500 eur, ktorá je určená správcovi konkurznej podstaty. Túto pôžičku musí klient uhradiť do troch rokov, a to mesačne po 14 eur.

Kto si môže podať žiadosť o poskytnutie právnej pomoci?

V Centre si môže podať žiadosť ktokoľvek. Žiadosti sú dostupné na internetovej stránke www.centrumprávnejpomoci.sk, ale tiež je možné si žiadosť vypýtať v ktorejkoľvek kancelárii. Žiadosť musí byť podaná na predpísanom tlačive. Ak je žiadosť neúplná, Centrum preruší konanie a žiadateľa vyzve písomne na odstránenie nedostatkov, ktoré žiadosť má. Keď je podaná žiadosť, ktorá obsahuje všetky potrebné náležitosti, Centrum do 30 dní rozhodne o nároku na právnu pomoc.

Pri bezplatnom poskytovaní právnej pomoci sa skúma materiálna núdza žiadateľa. Jedným z kritérií na poskytnutie bezplatnej pomoci je príjem, ktorý nepresahuje 1,4-násobok sumy aktuálneho životného minima, čo je momentálne suma 301 eur pre samostatne posudzovanú fyzickú osobu. Suma sa zvyšuje, ak je žiadateľ posudzovaný spoločne s ďalšou osobou, ktorá s ním žije v domácnosti (manželia sa spoločne neposudzujú, ak ide o konanie o rozvod) alebo má žiadateľ nezaopatrené, čiže maloleté deti alebo deti, ktoré ešte chodia do školy. Nezaopatreným dieťaťom sa rozumie každé dieťa do veku 26 rokov s podmienkou, že ešte chodí do školy. Pokiaľ však žiadateľ presahuje 1,4-násobok príjmu, tak je možné poskytnúť právnu pomoc s finančnou spoluúčasťou žiadateľa vo výške 20 % trov právneho zastúpenia. Právna pomoc s finančnou spoluúčasťou žiadateľa sa poskytuje v prípade, ak žiadateľ presahuje 1,4-násobok sumy životného minima, ale nepresahuje 1,6-násobok sumy životného minima, čiže pri samostatne posudzovanej osobe to je 344 eur.

Otázky a odpovede o zmeškaní lehoty a cezhraničnom spore

Čo ak vám hrozí zmeškanie lehoty?
V prípade, ak hrozí nebezpečenstvo zmeškania lehoty (napr. na podanie odvolania proti rozhodnutiu súdu, podanie odporu proti platobnému rozkazu a pod.), je možné žiadosťou o poskytnutie právnej pomoci požiadať o predbežné poskytnutie právnej pomoci. O predbežnom poskytnutí právnej pomoci Centrum právnej pomoci rozhodne bez zbytočného odkladu. O priznaní, resp. nepriznaní predbežnej právnej pomoci Centrum urýchlene rozhodne ešte pred riadnym rozhodnutím o nároku na poskytnutie právnej pomoci. Ak sa po posúdení podmienok na vznik nároku na poskytnutie právnej pomoci zistí, že fyzická osoba nespĺňa podmienky na priznanie nároku na poskytnutie právnej pomoci, môžu jej byť dodatočne vyúčtované trovy právneho zastúpenia vo výške určenej osobitným predpisom.

Ako sa postupuje pri cezhraničnom spore?
O cezhraničný spor ide vtedy, ak príslušným súdom na konanie vo veci je súd iného členského štátu Európskej únie ako Slovenskej republiky. Pomoc Centra v týchto prípadoch bude spočívať v prijatí žiadosti o poskytnutie právnej pomoci tuzemskej oprávnenej osoby (t. j. osoby, ktorá má trvalý alebo prechodný pobyt na území Slovenskej republiky) a v postúpení tejto žiadosti príslušnému orgánu členského štátu.

Problém možno predbežne konzultovať

Okrem poskytovania bezplatnej právnej pomoci Centrum poskytuje pomoc aj formou predbežnej konzultácie. Nárok na predbežnú konzultáciu má každý. Nie je nutné spĺňať žiadne podmienky. Predbežná konzultácia pozostáva z vysvetlenia podmienok poskytnutia právnej pomoci, základného poradenstva v danej veci, upozornenia na zmeškanie lehoty a pomoc pri vypĺňaní žiadosti o poskytnutie právnej pomoci. Takáto pomoc sa poskytuje v jednej právnej veci, len jedenkrát a konzultácia trvá maximálne jednu hodinu. Konzultácia je podľa zákona spoplatnená sumou 4,50 eura a je potrebné si doniesť so sebou všetky veci, ktoré s konzultovanou vecou súvisia, napr. zmluvy. Konzultáciu je možné využiť opakovane, ale nesmie ísť o tú istú právnu vec, ktorá už raz prekonzultovaná bola. Na konzultáciu je nutné sa vopred objednať, a to buď priamo v niektorej kancelárii alebo telefonicky na čísle 0650 105 100. Kon­zultačné dni sú v kanceláriách vždy v pondelok a v stredu.

Predmetom predbežnej konzultácie je:

 • vysvetlenie podmienok na poskytnutie právnej pomoci
 • základná právna rada
 • upozornenie na nebezpečenstvo zmeškania lehoty v konkrétnej veci
 • pomoc pri vypĺňaní žiadosti o poskytnutie právnej pomoci

Potrebujete pomôcť? Naši odborníci vám poradiaísť na Rady Pravdy

Na akej adrese hľadať pomoc

V súčasnosti má Centrum 15 kancelárií a 38 konzultačných pracovísk po celom Slovensku. Centrum sa neustále rozširuje a postupne sa otvárajú ďalšie konzultačné pracoviská. Kancelárie sú dostupné klientom každý pracovný deň (okrem piatka) od 8:00 do 15:00 a v stredu až do 16:00.

Konzultačné dni sú pravidelne každý pondelok a v stredu.

Utorky a štvrtky je možné prísť na kontrolu žiadostí a zamestnanci pomôžu s odstránením nedostatkov. Zamestnanci kancelárií chodia pravidelne, minimálne raz do mesiaca, konzultovať do konzultačných pracovísk.

Kancelárie Centra nájdete v týchto mestách: Bratislava, Trnava, Nitra, Komárno, Trenčín, Tvrdošín, Žilina, Liptovský Mikuláš, Žiar nad Hronom, Banská Bystrica, Rimavská Sobota, Prešov, Košice, Svidník, Humenné.

Ak máte právny problém alebo sa potrebujete poradiť, neváhajte sa obrátiť na Centrum osobne, telefonicky na tel. č. 0650 105 100 každý pracovný deň od 8:00 do 17:00 alebo e-mailom na adrese info@centrumpravnejpomoci.sk

© Autorské práva vyhradené

debata chyba
Viac na túto tému: #právna poradňa #bezplatná poradňa #Centrum právnej pomoci