Čo musíte splniť, aby ste dostali právnu pomoc

Pri nároku na poskytnutie právnej pomoci sa okrem príjmu skúma aj právna stránka veci a každý žiadateľ musí spĺňať ďalšie dve podmienky. Pokiaľ žiadateľ spĺňa podmienky po materiálnej stránke, musí spĺňať podmienky aj po právnej stránke.

, 03.06.2021 10:00
právnik, muž, fascikel, práca, čítanie, oblek Foto:
Ilustračné foto.
debata

Pri právnej stránke sa vyhodnocuje, či nejde o zrejmú bezúspešnosť sporu, kde sa väčšinou skúma, či tu ešte právo je a či nebolo premlčané alebo či žiadateľ má dostatok dôkazov na preukázanie svojich tvrdení. Následne sa ešte posudzuje hodnota sporu. Hodnota sporu musí prevyšovať hodnotu minimálnej mzdy, ktorú ustanovuje osobitný predpis.

Existujú však prípady, keď nie je možné hodnotu sporu vyčísliť. Ide napríklad o konanie o obmedzenie spôsobilosti na právne úkony alebo zverenie detí do opatery.

Pokiaľ žiadateľ spĺňa tieto tri podmienky, čiže je v materiálnej núdzi, nejde o zrejme bezúspešný spor a pri sporoch, ktorých sa dá hodnota vyčísliť, je hodnota vyššia ako minimálna mzda, bude mať priznaný nárok na bezplatnú právnu pomoc, resp. bude môcť využiť poskytnutie právnej pomoci s finančnou spoluúčasťou.

Splnenie týchto podmienok sa nevyžaduje pri konaní o oddlžení, t. j. pri osobnom bankrote. O osobný bankrot môže požiadať ktorákoľvek fyzická osoba, ktorá je platobne neschopná, má aspoň jednu exekúciu, zdržiava sa na území Slovenskej republiky a má poctivý zámer. Osobným bankrotom sa stanú všetky dlhy nevymáhateľnými a to nielen tie, ktoré má žiadateľ v Slovenskej republike, ale aj v rámci krajín Európskej únie.

1. Skúmanie podmienky materiálnej núdze

Pri skúmaní materiálnej núdze Centrum právnej pomoci skúma výšku príjmu za kalendárny mesiac, v ktorom je podaná žiadosť o poskytnutie právnej pomoci, pričom sa prihliada aj na príjem za posledných šesť kalendárnych mesiacov pred jej podaním (teda ak je žiadosť podaná v januári, je potrebné preukázať potvrdenie o výške príjmu vyplateného v mesiaci január a potvrdenie o príjmoch vyplatených v mesiacoch júl až december predchádzajúce­ho roka)

Za príjem sa nepovažuje:

  • dávka a príspevky k dávke v hmotnej núdzi (napr. príspevok na zdravotnú starostlivosť, aktivačný príspevok, príspevok na bývanie a iné) a jednorazová dávka v hmotnej núdzi.
  • peňažné príspevky občanom s ťažkým zdravotným postihnutím na kompenzáciu sociálnych dôsledkov ich ťažkého zdravotného postihnutia,
  • materské a dávky štátnej sociálnej podpory (napr. rodičovský príspevok, príspevok pri narodení dieťaťa, prídavok na dieťa) – zvýšenie dôchodku pre bezvládnosť – štipendiá (okrem doktorandského štipendia). Napriek tomu, že vyššie uvedené dávky, resp. príspevky sa do príjmu nezapočítavajú, ich zdokladovanie je nevyhnutné.
žena, práca, telefonovanie, písanie, kancelária Čítajte viac Otázky a odpovede o bezplatnej právnej pomoci

Pri posudzovaní príjmu Centrum právnej pomoci posudzuje aj spoločne posudzované osoby. Takýmito osobami sú napríklad manžel, manželka, nezaopatrené dieťa alebo iná fyzická osoba, ktorá má spoločné nezaopatrené dieťa s fyzickou osobou, ktorá požiadala o poskytnutie právnej pomoci. Toto neplatí, ak sú spoločne posudzované osoby protistranami v súdnom spore (napr. konanie o rozvode manželstva).

Za majetok sa považujú:

  • nehnuteľnosť (napr. dom, byt, záhrada, pozemok). Na preukázanie vlastníctva nehnuteľnosti nie je potrebné doložiť k žiadosti o poskytnutie právnej pomoci list vlastníctva, ale je nevyhnutné vlastníctvo nehnuteľnosti uviesť v žiadosti o poskytnutie právnej pomoci
  • hnuteľné veci (motorové vozidlá, obrazy)
  • ak to ich povaha pripúšťa, práva alebo iné majetkové hodnoty (napr. cenné papiere, právo spoločníka spoločnosti s ručením obmedzeným na vyplatenie podielu na zisku)

2. Skúmanie podmienky zrejmej bezúspešnosti sporu

Pri posudzovaní zrejmej bezúspešnosti sporu Centrum právnej pomoci prihliada najmä na to, či právo nezaniklo uplynutím času, či sa právo nepremlčalo a či je fyzická osoba schopná označiť dôkazy na preukázanie svojich tvrdení, ktoré sú dôležité na zistenie skutkového stavu.

3. Skúmanie podmienky hodnoty sporu

Hodnota sporu sa určuje v peniazoch. Hodnota sporu musí byť vyššia ako suma aktuálne určenej minimálnej mesačnej mzdy. Splnenie podmienky stanovenej hodnoty sporu sa nevyžaduje v sporoch, ktorých hodnotu nie je možné vyčísliť (napr. konanie o obmedzenie spôsobilosti na právne úkony).

© Autorské práva vyhradené

debata chyba
Viac na túto tému: #právna poradňa #bezplatná poradňa #Centrum právnej pomoci
Čítajte Pravdu bez reklamy

Svižnejší web a články bez rušenia. Žiadne reklamy iba za 1,50 € mesačne.

Pravda bez reklamy