Úrady práce nie sú len pre ľudí hľadajúcich si prácu, ale aj pre rodiny

Dávky pre rodiny s deťmi, príspevky pre zdravotne postihnutých ľudí, sociálne veci, ale aj zamestnanosť. Úrady práce majú široký záber, nielen starostlivosť o nezamestnaných. Otázok, s ktorými sa ľudia obracajú na túto inštitúciu, je množstvo. Pravda vám prináša najčastejšie z nich.

16.06.2021 11:00
rodina Foto:
Rodičia majú aj viaceré oznamovacie povinnosti. Napríklad musia úradu nahlásiť skutočnosť, že ich dieťa dosiahlo tri roky.
debata

"Dostávame rôzne otázky týkajúce sa napríklad podmienok zaradenia, vyradenia z evidencie, platenia zdravotného poistenia, plnenia povinností, ale aj pandemického rodičovského príspevku, SOS dotácií, projektu Prvá pomoc a ďalších projektov,“ približuje najčastejšie otázky, s ktorými sa ľudia obracajú na úrady práce, Marianna Šebová z Ústredia práce, sociálnych vecí a rodiny. Potom sú tu ešte „sezónne“ otázky, napríklad na začiatku školského roka otázky k prídavkom na dieťa a otázky evidencie stredoškolákov, v júni napríklad otázky k evidencii čerstvých absolventov.

"Jedna z častých otázok sa týka práve skončenia štúdia v zahraničí, konkrétne: Moja dcéra/syn skončil štúdium na strednej/vysokej škole v zahraničí, mám povinnosť túto skutočnosť úradu PSVR oznámiť?“, hovorí Šebová. Ako uviedla, úrady práce nemajú informácie o začiatku, resp. skončení štúdia v zahraničí, preto túto povinnosť má rodič. Informáciu o nástupe na štúdium alebo o skončení štúdia v zahraničí (rovnako aj pri zanechaní alebo prerušení štúdia) je rodič povinný oznámiť úradu práce prostredníctvom potvrdenia o štúdiu a jeho úradným prekladom.

"Ústredie PSVR z dôvodu eliminácie komunikačných bariér pri získaní informácií o štúdiu vypracovalo tlačivo „Potvrdenie o návšteve školy“, ktoré je prístupné vo viacerých svetových jazykoch a je zverejnené na webe Ústredia práce,“ konštatovala.

Rodičia majú aj viaceré oznamovacie povinnosti. Napríklad musia úradu nahlásiť skutočnosť, že ich dieťa dosiahlo tri roky. "Oznamovacia povinnosť o spôsobe a mieste zabezpečovania starostlivosti o nezaopatrené dieťa vyplýva zo zákona o prídavku na dieťa. Predmetné ustanovenie zaväzuje rodičov k povinnosti oznamovať úradu práce, teda platiteľovi prídavku na dieťa, akým spôsobom a kde bude zabezpečovaná starostlivosť o dieťa po dovŕšení jeho troch rokov veku do začiatku plnenia povinnej školskej dochádzky. Uvedená povinnosť sa nevzťahuje na poberateľov prídavku na dieťa, ktorí sú poberateľmi materského alebo rodičovského príspevku,“ uviedla Šebová.

rodina, rodičia, dieťa, dievčatko, radosť, úsmev Čítajte viac Čo dostanete z úradu práce. Aká zmena je od 1. mája?

V prípade, ak si rodičia nesplnia oznamovaciu povinnosť do konca mesiaca nasledujúceho po mesiaci, v ktorom nezaopatrené dieťa dovŕšilo vek tri roky, úrad práce kontaktuje rodiča (elektronicky, telefonicky, písomne) za účelom získania požadovanej informácie. Ak rodič napriek tomu neoznámi, ako zabezpečí starostlivosť o nezaopatrené dieťa po dovŕšení troch rokov jeho veku, úrad zastaví výplatu prídavku na dieťa.

Ľudia sa často pýtajú aj na prihlasovanie sa na úrad práce a podporu v nezamestnanosti. „Evidovať sa na úrade práce ako uchádzač o zamestnanie je možnosťou, nie je to povinnosť. V prípade, že občan požiada o zaradenie do evidencie uchádzačov o zamestnanie, z evidencie mu vyplývajú práva, ale aj povinnosti, ktoré určuje zákon o službách zamestnanosti. Evidovaný uchádzač o zamestnanie je povinný sa hlásiť na úrade práce v termíne, čase a na mieste určenom úradom práce, hľadať si zamestnanie, jeho hľadanie preukazovať úradu práce, predložiť dohodu o prácach vykonávaných mimo hlavného pracovného pomeru najneskôr deň pred začiatkom vykonávania činnosti.“

"Okrem toho platí, že v prípade, že je evidovanému uchádzačov zaslaná ponuka na zamestnanie, je povinný sa výberového konania zúčastniť. Neplnenie povinnosti je upravené v zákone o službách zamestnanosti a je považované za nespoluprácu s úradom práce pri sprostredkovaní zamestnania. Klient, ktorý s úradom práce nespolupracuje, je vyradený z evidencie uchádzačov o zamestnanie sankčne,“ dodala Marianna Šebová.

Otázky a odpovede o práci a invalidite

Ako je to s odchodným pre invalidného občana?
Zamestnancovi patrí pri prvom skončení pracovného pomeru po vzniku nároku na starobný alebo invalidný dôchodok, ak pokles schopnosti pracovať je viac ako 70 %, odchodné najmenej v sume jeho priemerného mesačného zárobku, ak požiada o poskytnutie uvedeného dôchodku pred skončením pracovného pomeru alebo do desiatich pracovných dní po jeho skončení.

Aké sú povinnosti úradu práce pri integrácii občanov so zdravotným postihnutím?
Zriaďovať špeciálne organizačné útvary na integráciu občanov so zdravotným postihnutím, viesť osobitnú evidenciu uchádzačov o zamestnanie, ktorí sú občanmi so zdravotným postihnutím, a osobitnú evidenciu záujemcov o zamestnanie, ktorí sú občanmi so zdravotným postihnutím, priznávať, zrušiť, zmeniť, pozastaviť postavenie chránenej dielne a chráneného pracoviska a vydávať duplikát dokladu o priznanom postavení chránenej dielne alebo chráneného pracoviska, zverejňovať na svojom webovom sídle zoznam chránených dielní a chránených pracovísk vo svojom územnom obvode, označovať v evidencii voľných pracovných miest miesta, ktoré nie sú vhodné pre občanov so zdravotným postihnutím, a kontrolovať dodržiavanie povinného podielu zamestnávania občanov so zdravotným postihnutím na celkovom počte zamestnancov zamestnávateľa.

Ako sa posudzuje hendikepovaný človek pre účely trhu práce?
Posudzovanie sa vykonáva podľa zákona č. 5/2004 Z.z. o službách zamestnanosti. Lekárska posudková činnosť sa vykonáva v prípade, ak evidovaný uchádzač o zamestnanie: odmietol prijať zamestnanie z dôvodu, že nezohľadňuje jeho zdravotný stav; odmietol sa zúčastniť na programe aktívnych opatrení na trhu práce alebo na aktivačnej činnosti z dôvodu, že nezohľadňujú jeho zdravotný stav; skončil zo zdravotných dôvodov prevádzkovanie alebo vykonávanie samostatne zárobkovej činnosti , na ktorú mu bol poskytnutý príspevok. Preskúmanie posudku na žiadosť občana vykonáva v 2. stupni odborné konzílium posudkových lekárov. Na základe posudku sa rozhodne o vyradení, resp. nevyradení uchádzača o zamestnanie z evidencie, resp. o povinnosti vrátiť príspevok poskytnutý na samostatne zárobkovú činnosť.

ťzp. invalidný vozík, práca Čítajte viac Osoba s ŤZP a výpoveď? Len so súhlasom úradu práce

© Autorské práva vyhradené

debata chyba
Viac na túto tému: #Úrad práce #dávky pre rodičov #otázky a odpovede #Ústredie práce #dávky v nezamestnanosti #úrady práce #príspevky na kompenzáciu