Najčastejšie otázky pre úrad práce súvisia s deťmi. Čo vás trápi?

Dokedy majú rodičia nárok na prídavok na dieťa? Má 17-ročná mamička nárok na finančnú pomoc od štátu, ak chodí do školy? A čo musí nahlásiť rodič študenta v zahraničí?

21.06.2021 11:00
deti, skákanie, radosť Foto:
Ilustračné foto.
debata

Dávky pre rodičov s deťmi

Skončila sa mi výplata materského, naďalej ostávam doma s dieťaťom, do práce sa nechystám. Mám nárok na nejakú dávku po skončení materského?

Áno. Rodičovský príspevok patrí do troch rokov veku dieťaťa alebo do šiestich rokov veku dieťaťa s dlhodobo nepriaznivým zdravotným stavom, tri roky od právoplatnosti rozhodnutia súdu o zverené dieťa, najdlhšie do jeho šiestich rokov veku.

Nárok si uplatňuje rodič dieťaťa (matka alebo otec), osoba, ktorá má dieťa zverené do náhradnej osobnej starostlivosti na základe rozhodnutia súdu, maloletá matka, ktorá porodila dieťa, má nárok na rodičovský príspevok, ak má rozhodnutím súdu priznané rodičovské práva a povinnosti vo vzťahu k narodenému dieťaťu.

Po prípadnom nástupe do práce naďalej trvá nárok na rodičovský príspevok, ak starostlivosť o dieťa bude zabezpečená osobne rodičom (poberateľom rodičovského príspevku), druhým rodičom dieťaťa alebo inou plnoletou fyzickou alebo právnickou osobou. Je tu ale aj možnosť voľby príspevku na starostlivosť o dieťa.

Manželke bude končiť nárok na materské 20. 6. a dňa 21. 6. požiada o rodičovský príspevok a súčasne nastúpi do práce. Z dôvodu osobnej starostlivosti o naše dieťa požiadam sociálnu poisťovňu dňa 10. 7. o materské. Je možné, aby obaja rodičia zostali na rodičovskej dovolenke po dobu 3 rokov dieťaťa?

Rodičovská dovolenka je pracovno-právny vzťah medzi zamestnancom a zamestnávateľom a nemá žiaden vplyv na nárok a na výplatu rodičovského príspevku. Rodičovský príspevok môže poberať len jeden z rodičov dieťaťa.

Ak mi 10. júla vznikne nárok na materské, čo je len za časť mesiaca, má manželka nárok na rodičovský príspevok do 10. júla?

Manželke trvá nárok na výplatu rodičovského príspevku za celý mesiac, teda do 31. 7. a od 1. 8. nárok na rodičovský príspevok zaniká.

sudca, kladivko, spravodlivosť, peniaze, bankovky, rozhodnutie, rozsudok, dedičstvo Čítajte viac Pre neoprávnené uplatňovanie daňového bonusu prišiel štát o 2 milióny eur

Poberám rodičovský príspevok. Od júla mi vznikne nárok na materské z dôvodu narodenia ďalšieho dieťaťa. Mám naďalej nárok na rodičovský príspevok?

Nie. Nárok na rodičovský príspevok zaniká, pretože vznikol nárok na materské za celý mesiac, a to vo vyššej sume ako je suma rodičovského príspevku. Vzniká však nárok na príspevok na starostlivosť o dieťa, pri starostlivosti o ktoré bol vyplácaný rodičovský príspevok. Príspevok na starostlivosť o dieťa môže byť poskytovaný v sume 41,10 eura, ak sa o dieťa staráte osobne, alebo v sume, ktorá je uvedená v dohode alebo v zmluve s poskytovateľom starostlivosti o dieťa (jasle, súkromná materská škola, opatrovateľka na základe živnosti a pod.). Nárok na príspevok zaniká uplynutím 6 týždňov od narodenia ďalšieho dieťaťa.

Moje dieťa dovŕšilo tri roky veku, mám povinnosť niečo oznámiť úradu práce?

Oznamovacia povinnosť o spôsobe a mieste zabezpečovania starostlivosti o nezaopatrené dieťa vyplýva z § 14 ods. 2 zákona č. 600/2003 Z. z. o prídavku na dieťa. Predmetné ustanovenie zaväzuje rodičov k povinnosti oznamovať úradu práce – platiteľovi prídavku na dieťa, akým spôsobom a kde bude zabezpečovaná starostlivosť o dieťa po dovŕšení jeho troch rokov veku do začiatku plnenia povinnej školskej dochádzky. Uvedená povinnosť sa nevzťahuje na oprávnené osoby (poberateľov prídavku na dieťa), ktoré sú poberateľmi materského alebo rodičovského príspevku.

V prípade, ak si rodičia nesplnia oznamovaciu povinnosť (do konca mesiaca nasledujúceho po mesiaci, v ktorom nezaopatrené dieťa dovŕšilo vek tri roky), úrad kontaktuje rodiča (elektronicky, telefonicky, písomne) za účelom získania požadovanej informácie. V prípade, ak aj na základe upozornenia úradu práce (zaslanej výzvy) rodič neoznámi, akým spôsobom a kde bude zabezpečovaná starostlivosť o nezaopatrené dieťa po dovŕšení troch rokov jeho veku, úrad zastaví výplatu prídavku na dieťa (po predchádzajúcom zaslaní výzvy na doloženie požadovanej informácie) do doby predloženia oznamovacej povinnosti.

Potrebujete pomôcť? Naši odborníci vám poradiaísť na Rady Pravdy

Narodilo sa mi dieťatko. Môžeme dostať príspevok od štátu?

Áno. Žiadosť si uplatňuje len matka, ktorá dieťa porodila, má na Slovensku trvalý pobyt aj bydlisko, otec dieťaťa v prípade, ak matka dieťaťa zomrela, ak bolo po matke dieťaťa vyhlásené pátranie, ak dieťa bolo rozhodnutím súdu zverené do osobnej starostlivosti ot­ca.

K žiadosti predkladá: rodný list dieťaťa, úradný preklad rodného listu alebo iného dokladu o narodení dieťaťa vydaného v cudzine, doklad o uzatvorení dohody o poskytovaní všeobecnej ambulantnej starostlivosti o dieťa (podľa zákona o zdravotnej starostlivosti, službách súvisiacich s poskytovaním zdravotnej starostlivosti), potvrdenie detského lekára – pediatra, že dieťa sa dožilo 28 dní, potvrdenie gynekológa, že matka sa od štvrtého mesiaca tehotenstva do pôrodu zúčastňovala raz za mesiac preventívnych prehliadok u lekára so špecializáciou v špecializačnom odbore gynekológia a pôrodníctvo alebo na obdobných prehliadkach v cudzine, vyhlásenie o bydlisku žiadateľky a otca dieťaťa, ak je matka maloletá, musí mať rozhodnutím súdu priznané rodičovské práva a povinnosti.

Výška sumy: 829,86 eura má žiadateľka po dožití sa 28 dní veku prvého, druhého a tretieho dieťaťa, 151,37 eura na každé ďalšie dieťa.

Mám možnosť začať pracovať a deti umiestniť do predškolského zariadenia. Mám nárok na preplatenie jaslí a materskej školy od štátu, ak poberám rodičovský príspevok a som doma s dvoma deťmi vo veku jedného roku veku a vo veku dva a pol roka?

Áno. Ako pracujúci rodič máte možnosť sa rozhodnúť pri starostlivosti o dieťa do troch rokov jeho veku alebo do šiestich rokov veku dieťaťa, ktoré má dlhodobo nepriaznivý zdravotný stav pre rodičovský príspevok alebo príspevok na starostlivosť o dieťa.

Rodičovský príspevok je možné poberať popri výkone zárobkovej činnosti, avšak len jeden aj pri starostlivosti o jedno alebo viac detí do troch rokov veku alebo do šiestich rokov veku dieťaťa, ktoré má dlhodobo nepriaznivý zdravotný stav. Popri výkone zárobkovej činnosti, prípadne popri dennom štúdiu na strednej škole alebo vysokej škole je možné rodičovi poskytovať príspevok na starostlivosť o dieťa, na každé dieťa do troch rokov veku alebo do šiestich rokov veku dieťaťa, ktoré má dlhodobo nepriaznivý zdravotný stav.

hluchý, nepočujúci, ŤZP, nedoslýchavosť, dieťa, načúvací aparát Čítajte viac Vzdelávacie videá: Nová forma podpory rodín s deťmi so znevýhodnením

Príspevok na jedno dieťa je možné vyplatiť v maximálnej výške 280 eur, v závislosti od sumy uvedenej v dohode alebo v zmluve uzatvorenej medzi poskytovateľom starostlivosti o dieťa a rodičom. Starostlivosť o dieťa môže byť zabezpečovaná v jasliach, materskej škole, občianskom združení, prípadne tzv. pestúnkou alebo starým rodičom, ktorí majú živnosť (SZČO) na vykonávanie tejto starostlivosti.

Rodič počas výkonu zárobkovej činnosti môže zabezpečiť starostlivosť o dieťa osobne, ale môže ju zabezpečiť aj prostredníctvom inej osoby (napr. fyzická osoba bez živnostenského oprávnenia, starý rodič) alebo prostredníctvom právnickej osoby (jasle, materská škola, SZČO na základe živnosti), v závislosti od toho, čo bude pre rodiča finančne výhodnejšie.

Do plnoletosti som bol zverený do náhradnej starostlivosti svojej tete. Dovŕšil som plnoletosť, pokračujem v štúdiu na vysokej škole v dennej forme štúdia a naďalej bývam u tety, ktorá bola mojim náhradným rodičom a poberala na mňa príspevky. Mám na ne nárok aj po dovŕšení plnoletosti?

Áno. Dovŕšením plnoletosti zaniklo zverenie a ak ste stále nezaopatrené dieťa (študujúce dennou formou na strednej škole alebo na vysokej škole) a žijete naďalej v spoločnej domácnosti s tetou, máte naďalej spoločné bydlisko, naďalej máte nárok na opakovaný príspevok dieťaťu. Ak zverenie trvalo viac ako rok pred dovŕšením plnoletosti, požiadajte aj o jednorazový príspevok pri zániku zverenia. Prídavok na dieťa poberala vaša teta a od zániku zverenia ste oprávnenou osobou na uplatnenie žiadosti o prídavok na seba.

Výživné, ktoré súd určil rodičom, je od dovŕšenia plnoletosti vaším príjmom. Nárok na prídavok na dieťa a na jednorazový príspevok pri zániku zverenia si uplatníte podaním žiadosti na úrade, ktorú máte možnosť doručiť osobne, písomne (poštou) alebo elektronicky so zaručeným elektronickým podpisom.

Ako dlho mám nárok na prídavok na dieťa?

Nárok na prídavok na dieťa máte do skončenia povinnej školskej dochádzky a ďalej – najdlhšie do dovŕšenia 25 rokov veku, ak sa sústavne pripravuje na povolanie štúdiom na strednej alebo vysokej škole. Podľa školského zákona je povinná školská dochádzka desaťročná a trvá najviac do konca školského roka, v ktorom žiak dovŕši 16. rok veku. Ku skončeniu plnenia povinnej školskej dochádzky nemusí vždy dochádzať len na základnej škole. V praxi sa často stretávame so situáciami, keď si žiak plní povinnú školskú dochádzku ešte v 1. ročníku na strednej škole. V takomto prípade má nárok na prídavok počas celého školského roka (do 31. 8. bežného roka), v ktorom žiak dovŕši vek 16 rokov a teda rodič nemusí počas tohto školského roka preukazovať nezaopatrenosť dieťaťa prostredníctvom potvrdenia o návšteve školy. Potvrdenie o návšteve školy doručí rodič na úrad práce až v nasledujúcom školskom roku, ktorý nasleduje po školskom roku, v ktorom žiak dovŕšil vek 16 rokov.

Ak má dieťa skončenú povinnú dochádzku, nezaopatrenosť dieťaťa rodič preukazuje vždy na začiatku školského roka potvrdením o návšteve školy. Úrad akceptuje akékoľvek potvrdenie o návšteve školy (napr. potvrdenie, ktoré vystaví škola), musí však obsahovať požadované náležitosti.

Mám nárok na finančnú pomoc od štátu, ak mám 17 rokov a práve sa mi narodilo dieťa a z tohto dôvodu mi škola umožnila individuálne štúdium?

Ako maloletá matka môžete požiadať od nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia súdu o priznaní rodičovských práv a povinností voči narodenému dieťaťu o príspevok pri narodení dieťaťa (žiada len matka), prídavok na dieťa (žiada jeden z rodičov narodeného dieťaťa), rodičovský príspevok (žiada jeden z rodičov narodeného dieťaťa).

Podmienky nároku na príspevok pri narodení dieťaťa: narodenie dieťaťa, trvalý pobyt a bydlisko matky na Slovensku, od štvrtého mesiaca tehotenstva do pôrodu sa zúčastňovala raz za mesiac preventívnych prehliadok (požadovanú informáciu potvrdí lekár gynekológ priamo v časti „E“ žiadosti), uzatvorenie dohody o poskytovaní všeobecnej ambulantnej starostlivosti pre dieťa, žiadne predchádzajúce dieťa matky nie je zverené do náhradnej starostlivosti.

Na prídavok na dieťa: trvalý alebo prechodný pobyt rodiča na území Slovenska.

Na rodičovský príspevok: trvalý alebo prechodný pobyt rodiča na Slovensku. Nárok si uplatníte podaním samostatných žiadostí, ktoré v prípade maloletej matky podpíše aj jej zákonný zástupca. Žiadosti je možné doručiť osobne, písomne (poštou) alebo elektronicky so zaručeným elektronickým podpisom.

Štúdium a práca

Mám naďalej nárok na prídavok na dieťa aj na opakovaný príspevok dieťaťu, keď som si začal popri štúdiu privyrábať? Mám 19 rokov, stále bývam u svojej starej mamy, ktorej som bol aj ako maloletý zverený do náhradnej starostlivosti a študujem na vysokej škole. Keďže štúdium je finančne náročné, začal som pracovať, aby som pomohol sebe aj starej mame.
Áno. Ak nezaopatrené dieťa – študent denného štúdia na strednej škole/ vysokej škole popri štúdiu pracuje – pre účely prídavku na dieťa nemá žiaden vplyv na nárok a na výplatu prídavku na dieťa, nie je potrebné oznamovať platiteľovi prídavku na dieťa.

Štúdium v zahraničí

Je mojou povinnosťou úradu niečo doložiť, ak moji dvaja synovia odišli študovať do zahraničia, jeden na strednú školu do Londýna a druhý na vysokú školu do Berlína?

Áno. K preukazovaniu sústavnej prípravy na povolanie štúdiom na strednej alebo vysokej škole na účely prídavku na dieťa je každá oprávnená osoba povinná preukázať všetky rozhodujúce skutočnosti na vznik a trvanie nároku na prídavok na dieťa. Nárok na prídavok sa môže uplatniť len na nezaopatrené dieťa, ktorým je aj dieťa, ktoré sa sústavne pripravuje na povolanie dennou formou štúdia na strednej alebo na vysokej škole, vrátane štúdia v cudzine. Pri štúdiu v Slovenskej republike sa dlhodobo preukazuje potvrdením o návšteve príslušnej strednej alebo vysokej školy a obdobným spôsobom sa preukazuje aj štúdium v cudzine s prihliadnutím na špecifické formy, spôsoby a postupy uplatňované v príslušnom štáte.

V prípade, ak sa nezaopatrené dieťa pripravuje na povolanie štúdiom v zahraničí, je potrebné predmetné štúdium posúdiť z hľadiska rozsahu a úrovne, či je postavené na úroveň štúdia na stredných a vysokých školách v SR, teda posúdiť rovnocennosť štúdia, ktoré posudzuje ministerstvo školstva, Stredisko na uznávanie dokladov o vzdelaní.

Rezort školstva v záujme zníženia administratívnej záťaže žiadateľov o posúdenie zahraničného štúdia, skrátenia a zjednodušenia konania pristúpil k zverejneniu zoznamu uznaných vysokých škôl pre príslušný akademický rok z dôvodu posúdenia štúdia v zahraničí, ktoré pôsobia na území členských štátov Európskej únie, Európskeho hospodárskeho spoločenstva a Švajčiarskej konfederácie.

študentky, meškanie, beh, škola Čítajte aj Aké sú naše vysoké školy?

Zoznam uznaných vysokých škôl členských štátov sa nachádza na webovej stránke MŠVVaŠ SR v časti „Medzinárodná spolupráca“ a „Uznávanie dokladov o vzdelaní a odborných kvalifikácií zo zahraničia“ www.minedu.sk/…vatelov-a-i/.

Na základe uvedeného je štúdium na uznaných vysokých školách, ktoré sú uvedené vo zverejnenom zozname, pre príslušný akademický rok rovnocenné vysokoškolskému štúdiu v SR. Štúdium na uvedených školách, pokiaľ ide o dennú formu štúdia, je považované za sústavnú prípravu dieťaťa na povolanie, a preto v takýchto prípadoch nie je potrebné žiadať posúdenie zahraničného štúdia rezortom školstva.

Pre posúdenie štúdia na zahraničných vysokých školách, ktoré nie sú v príslušnom zozname uvedené, sa postupuje formou žiadosti o posúdenie štúdia. Na základe podanej žiadosti o posúdenie štúdia z hľadiska sústavnej prípravy dieťaťa na budúce povolanie ministerstvo vydá rozhodnutie o rovnocennosti štúdia v zahraničí.

Informácia k stredoškolskému štúdiu: V prípade štúdia na strednej škole v zahraničí je potrebné k potvrdeniu o návšteve školy predložiť rozhodnutie rezortu školstva o rovnocennosti štúdia, ktoré ministerstvo vydá na základe žiadosti o posúdenie štúdia.

Ako rodič dieťaťa študujúceho v zahraničí ste povinný predložiť: potvrdenie o návšteve školy, ktoré bude obsahovať všetky potrebné informácie, ako napr. informáciu o forme štúdia (na účely nároku na prídavok na dieťa sa akceptuje výlučne denná forma štúdia), ročníku štúdia, školskom/akade­mickom roku a pod. Pre porovnanie požadovaných informácií prikladáme tlačivo „Potvrdenie o návšteve školy“, úradný preklad potvrdenia o návšteve školy (neplatí pre potvrdenie vystavené v českom jazyku), doklad o posúdení rovnocennosti štúdia. V prípade vysokých škôl sa posúdenie rovnocennosti vyžaduje len v tom prípade, ak sa vysoká škola nenachádza v príslušnom zozname uznaných vysokých škôl pre príslušný akademický rok.

© Autorské práva vyhradené

debata chyba
Viac na túto tému: #Úrad práce #dávky pre rodičov #otázky a odpovede #štúdium v zahraničí #štúdium a práca