Čo je exekúcia a kto je exekútor?

Ako exekúcia prebieha a za akých okolností bude zastavená? Na čo vám exekútor nemôže siahnuť?

29.06.2021 08:00
úradníci, právnici, notebook, nepríjemné... Foto:
V exekúcii sa človek neocitne bezdôvodne. Niekedy ide o zabudnutú pokutu v mestskej hromadnej doprave, ktorá rokmi narástla do závratných výšok, niekedy o nechcený nedoplatok v sociálnej či zdravotnej poisťovni, ktorý môže predstavovať len eurové položky.
debata

Exekúciou sa rozumie nútený výkon rozhodnutia. Exekúcia nemôže vzniknúť bez rozhodnutia súdu, ktorým poverí súdneho exekútora na začatie exekúcie voči povinnému. Exekútor je štátom určená a splnomocnená osoba na vykonávanie exekúcií. Exekútor musí byť zapísaný v Slovenskej komore exekútorov. Pokiaľ exekútor nekoná v rámci svojich oprávnení alebo porušuje zákon, na takéhoto exekútora je možné podať sťažnosť na tomto odkaze: https://www.ske.sk/…ho-exekutora

Kde možno zistiť, či je voči vám vedená exekúcia? Všetky informácie ohľadom vedených exekúcií môžete nájsť na stránke www.cre.sk a za správny poplatok sa poskytuje výpis všetkých exekúcií, ktoré sú voči konkrétnej osobe vedené. Môžete tiež o výpis exekúcii požiadať príslušný súd, ktorý poveril exekútora vymáhaním. Najčastejšie je to okresný súd v mieste trvalého pobytu.

Video
Dlhy sa platiť oplatí. Čo robiť, ak to naozaj nejde? S Martinom Musilom, prezidentom Asociácie slovenských inkasných spoločností - odvysielané január 2020.

Poverenie na vykonanie exekúcie vždy vydáva súd a najčastejšie je to prostredníctvom platobného rozkazu. Platobný rozkaz je rozhodnutie súdu, ktorým určuje žalovanému, aby na základe predložených dôkazov uhradil žalobcovi dlh, ktorý žiada. Proti platobnému rozkazu sa však môžete včas brániť alebo žiadať o splatenie dlhu v splátkach. Do 15 dní po doručení a prevzatí platobného rozkazu môžete podať odpor, v ktorom musíte uviesť skutočnosti, na základe ktorých preukážete, že dlh nie je alebo je nižší (napr. medzičasom došlo k uhradeniu dlhu). Súd odmietne odpor, ktorý je podaný oneskorene, neoprávnenou osobou alebo bez vecného odôvodnenia.

Milan Krajniak Čítajte aj Ministerstvo práce pripravuje projekt pomoci pre nadmerne zadlžené osoby

V rozhodnutí súdu o platobnom rozkaze sa nachádza poučenie, v ktorom musia byť informácie, aké sú ďalšie možnosti a kde sa dajú nájsť tlačivá na žiadosť o povolenie splátok alebo tlačivo na podanie odporu, ak nie sú súčasťou rozhodnutia. Pokiaľ platobný rozkaz neuhradíte, nepožiadate o úhradu v splátkach alebo nepodáte odpor, takýto platobný rozkaz sa stane právoplatným a je vykonateľným exekučným titulom. Právoplatným sa platobný rozkaz stáva, aj keď súd odmietne odpor.

Exekúciu máte možnosť zaplatiť aj v splátkach. Žiadosť o povolenie splátok pri platobnom rozkaze je prípustná, ak: žalovaný nenamieta dlh a nepodal odpor. Dlžná suma spolu s trovami musí byť zároveň vyššia ako minimálna mzda a nižšia ako 2¤000 eur. Žalovaný musí vyhlásiť, že dlh zaplatí v najviac 10 mesačných splátkach a doložiť výpis z účtu, že po doručení platobného rozkazu zaplatil prvú splátku vo výške najmenej 50 eur. Okrem toho musí vyhlásiť, že bude pravidelne splácať dlžnú sumu v ten istý deň každý mesiac.

Oplatí sa vedieť

Ako postupovať, ak je začaté exekučné konanie?
V exekúcii sa človek neocitne bezdôvodne. Niekedy ide o zabudnutú pokutu v mestskej hromadnej doprave, ktorá rokmi narástla do závratných výšok, niekedy o nechcený nedoplatok v sociálnej či zdravotnej poisťovni, ktorý môže predstavovať len eurové položky. Niektorí zasa nevládzu splácať pôžičky, pretože zle odhadli svoje finančné možnosti. Zákon je však neúprosný a v rámci exekúcie vás takéto nedopatrenia vyjdú drahšie, ako keby ste svoje finančné záležitosti ustriehli. Slovenská komora exekútorov ponúka občanom, ktorí sú v exekúcii, bezplatnú pomoc v ich konkrétnom prípade. Termín si môžete dohodnúť mailom na adrese poradna@ske.sk.

Čo všetko môže byť exekučným titulom?
Exekučným titulom je vykonateľné rozhodnutie súdu (ak právo priznáva, zaväzuje k povinnosti alebo postihuje majetok). Nie vždy však musí ísť o súdne rozhodnutie. Môže to byť napr. notárska zápisnica, platobný výmer o nedoplatkoch na zdravotnom poistení, rozhodnutie o dedičstve, vykonateľné rozhodnutie orgánu verejnej správy a územnej samosprávy.

Z čoho pozostáva exekúcia?
Pokiaľ súd vydá rozhodnutie, ktorým poveruje exekútora na vymáhanie, tak exekútor vymáha pri peňažných dlhoch: istina (dlžná suma), úroky z omeškania (neprimerane vysoké úroky sa dajú namietať, ale iba do lehoty určenej súdom, v rámci ktorej je možné podať odvolanie voči rozhodnutiu o začatí exekúcie) a trovy (odmena, ktorá patrí exekútorovi za vymáhanie).

žena, úspory, dlhy Čítajte viac Osobný bankrot: Kto a ako sa môže zbaviť dlhov?

Postup po začatí exekúcie

Ak sa voči vám začala exekúcia, exekútor má viacero možností, ako zabezpečiť splatenie vášho dlhu. Bude zisťovať vaše majetkové pomery, môže dôjsť aj k domovej či osobnej prehliadke. Opäť je najlepšia možnosť komunikovať s exekútorom čo najviac. Exekútor môže splatenie vášho dlhu zabezpečiť rôznymi spôsobmi:

 • zrážkami zo mzdy a z iných príjmov
 • prikázaním pohľadávky
 • predajom hnuteľných vecí
 • predajom cenných papierov
 • predajom nehnuteľnosti
 • predajom podniku
 • príkazom na zadržanie vodičského preukazu v prípade neplatenia vyživovacej povinnosti

Iné možnosti

Ak je v exekučnom titule uložená iná povinnosť ako zaplatenie finančnej sumy, možno exekúciu vykonať aj:

 • vyprataním bytu
 • nehnuteľnosti
 • odobratím alebo zničením veci na náklady povinného
 • rozdelením spoločnej veci
 • uskutočnením prác a výkonov

Exekútor si teda zistí vaše majetkové pomery a zväčša on rozhodne o spôsobe vykonania exekúcie. Zároveň vás upozorní, aby ste nenakladali so svojím majetkom. Pre jeho zistenie môže spraviť vašu osobnú obhliadku, domovú prehliadku i prehliadku iných priestorov, kde máte majetok. Znova – ide o verejného činiteľa a je vždy lepšie komunikovať s ním a snažiť sa nájsť pre obe strany prijateľné riešenie.

manželia, kuchyňa, papiere, rozmýšľanie, problémy, dlhy Čítajte viac Nevládzete splácať dlhy?

Čo vám exekútor nemôže zobrať?

V prípade, že ide o exekúciu predajom hnuteľných vecí, exekútor vám v žiadnom prípade nemôže odňať všetok váš majetok. Nesmie vám siahnuť na:

 • bežné súčasti odevov, bielizeň a obuv
 • nevyhnutné vybavenie domácnosti: postele vás a členov vašej rodiny, stôl, stoličky podľa počtu členov rodiny, chladničku, sporák, varič, vykurovacie teleso, palivo, práčku, periny a posteľnú bielizeň, bežný kuchynský riad, rádioprijímač
 • domáce zvieratá s výnimkou tých, ktoré slúžia na podnikanie
 • vaše veci slúžiace na plnenie úloh v zamestnaní alebo podnikaní do výšky 331,94 eura
 • ak ste farmárom, tak aj veci na obhospodarovanie pôdy a chovné zvieratá
 • zdravotnícke potreby a veci, ktoré potrebujete vzhľadom na vašu chorobu alebo telesnú chybu
 • veci, na ktoré sa poskytli dávky v hmotnej núdzi, príspevky na kompenzáciu ťažkého zdravotného postihnutia poskytované a finančné príspevky na opatrenia sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately
 • snubný prsteň a obrúčku
 • hotové peniaze do sumy 99,58 eura
 • študijnú literatúru a hračky
 • vaše podiely na majetku v dôchodkovom fonde v druhom pilieri
 • pokiaľ ste účastníkom tretieho piliera, tak podiel v doplnkovom dôchodkovom fonde, ktorý zodpovedá výške príspevkov vášho zamestnávateľa, zaplatených za vás, plus výnosy z ich investovania.

Zastavenie exekúcie

Od 1. apríla 2017 môže zastaviť prebiehajúcu exekúciu jednak súd, ale aj exekútor tým, že vydá upovedomenie o zastavení exekúcie. Dôvody sú však presne vymedzené a prichádza to do úvahy najmä v týchto situáciách:

a) Oprávnený alebo povinný zanikol bez právneho nástupcu.

b) Zastavenie exekúcie navrhol oprávnený.

c) Pri exekúcii vedenej na majetok právnickej osoby sa do 30 mesiacov od začatia exekúcie alebo od posledného zexekvovania majetku nepodarilo zistiť majetok alebo príjmy, ktoré by mohli byť postihnuté exekúciou a ktoré by stačili aspoň na úhradu trov exekútora.

d) Pri exekúcii vedenej na majetok fyzickej osoby sa do piatich rokov od začatia exekúcie alebo od posledného zexekvovania majetku nepodarilo zistiť majetok alebo príjmy, ktoré by mohli byť postihnuté exekúciou a ktoré by stačili aspoň na úhradu trov exekútora.

e) Exekúcia sa zastavila v dôsledku vyhlásenia konkurzu a podobne. Zastavenie exekúcie je rozhodnutím procesnej povahy a zastavenie exekúcie nebráni v možnosti podania návrhu aj opätovne.

© Autorské práva vyhradené

debata chyba
Viac na túto tému: #exekúcie #exekučné konanie