Otázky a odpovede o exekučnom konaní

Ako sa brániť proti exekúcii? Čo dostane exekútor pri neúspešnej exekúcii? Ako je to s exekúciou po osobnom bankrote? A kedy môžete dlh splácať v splátkach?

, 02.07.2021 08:00
muž, dlhy, prázdna peňaženka, bankrot Foto:
Ilustračné foto.
debata

Ktorý súd vedie exekučné konanie?

Na vedenie exekučného konania je od 1. apríla 2017 príslušný Okresný súd Banská Bystrica. Exekučný súd bude rozhodovať aj o prípustných obranách povinného.

Ako sa prideľujú veci exekútorom?

Súd v zmysle právnej úpravy účinnej od 1. 4. 2017 prideľuje veci vydaním poverenia na vykonanie exekúcie rovnomerne jednotlivým exekútorom náhodným výberom pomocou technických prostriedkov a programových prostriedkov schválených ministerstvom. Súd prideľuje veci exekútorovi vymenovanému pre územný obvod krajského súdu, v ktorom sa nachádza miesto, na ktorom je adresa trvalého pobytu, resp. sídla povinného. Výnimkou je situácia, ak už proti povinnému je vedená exekúcia (týka sa to len exekúcií pridelených po novom), v ktorej už súd udelil exekútorovi poverenie na vykonanie exekúcie. Každá ďalšia vec proti tomu istému povinnému sa pridelí tomu istému exekútorovi, ktorý už vykonáva skôr začatú exekúciu proti tomuto povinnému.

Ako sa môžem brániť proti exekúcii?

„Námietky“ ako spôsob obrany proti exekúcii boli s účinnosťou od 1. 4. 2017 zrušené. Od tohto dátumu je obranou proti exekúcii „návrh na zastavenie exekúcie“, ktorý môže povinný podať do 15 dní od doručenia upovedomenia o začatí exekúcie. Návrh na zastavenie exekúcie musí byť odôvodnený a musia v ňom byť uvedené všetky skutočnosti, ktoré povinný môže ku dňu podania návrhu uplatniť. Takýto návrh má odkladný účinok. Návrhy na zastavenie exekúcie sú prípustné aj neskôr, avšak podliehajú tzv. koncentračnej zásade, to znamená, že v poradí ďalších návrhoch na zastavenie exekúcie môže povinný namietať len skutočnosti, ktoré nastali po podaní predchádzajúceho návrhu na zastavenie exekúcie.

Potrebujete pomôcť? Naši odborníci vám poradiaísť na Rady Pravdy

Aká je obrana proti exekúcii, keď exekútor postihne aj majetok vylúčený z exekúcie?

Právo k veci, ktoré nepripúšťa exekúciu, treba namietnuť u exekútora. Toto právo patrí tomu, kto zároveň tvrdí a preukáže, že mu patrí vlastnícke alebo iné právo k dotknutej veci vylučujúce exekúciu. O uplatnení práva exekútor upovedomí oprávneného a vyzve ho, aby sa v lehote 15 dní vyjadril, či súhlasí so zastavením exekúcie postihujúcej dotknutú vec. Ak oprávnený súhlasí so zastavením exekúcie postihujúcej dotknutú vec alebo ak sa na výzvu exekútora včas nevyjadrí, exekútor vydá upovedomenie o zastavení exekúcie v časti týkajúcej sa dotknutej veci, ktoré doručí oprávnenému a osobe, ktorá právo nepripúšťajúce exekúciu uplatnila. Ak však oprávnený na exekúcii postihujúcej namietanú vec trvá, súd na podnet exekútora vyzve osobu, ktorá právo uplatnila, alebo oprávneného podľa toho, čie právo sa javí ako menej pravdepodobné, aby svoje právo uplatnil žalobou.

Aké sú pravidlá pri uplatňovaní zrážok z účtu v banke?

Exekúcii prikázaním pohľadávky z účtu v banke nepodliehajú prostriedky na účte do výšky 165 eur a prostriedky, ktoré sú výslovným vyhlásením povinného určené na výplatu miezd jeho zamestnancov na výplatný termín najbližší dňu, keď bol banke doručený príkaz na začatie exekúcie prikázaním pohľadávky z účtu v banke.

Aká je odmena pre exekútora, ak je exekúcia neúspešná?

Keďže odmena exekútora sa odvíja od vymoženého plnenia, platí, že ak exekútor nič nevymôže, nemá nárok na žiadnu odmenu. Nárok má na paušálne výdavky, ktorých výšku ustanovuje predpis.

manželia, penzisti, zmätok, otázky, nevie, nechápe Čítajte viac Otázky a odpovede o exekúciách penzistov: Ako sa vypočíta zrážka z dôchodku?

Možno žiadať o odloženie exekúcie zo sociálnych dôvodov?

Exekútor vydá upovedomenie o odklade exekúcie, ktoré doručí účastníkom konania, platiteľovi mzdy povinného, banke, dlžníkovi povinného alebo iným osobám dotknutým exekúciou, ak povinný, ktorý je fyzickou osobou, podal žiadosť o odklad exekúcie a vyhlásil, že sa bez svojej viny ocitol prechodne v takom postavení, že by neodkladná exekúcia mohla mať pre neho alebo pre príslušníkov jeho rodiny zvlášť nepriaznivé následky. Exekútor odloží exekúciu na dobu uvedenú v žiadosti povinného, najdlhšie však tri mesiace od podania žiadosti. Na dobu dlhšiu možno exekúciu odložiť len so súhlasom oprávneného.

Ako je to s exekúciami po oddlžení – osobnom bankrote?

Po vyhlásení oddlženia súdom sa všetky exekúcie zo zákona zastavujú (okrem nedotknutých pohľadávok – napríklad. výživné). Exekútor naďalej už nemôže pokračovať v exekúcii, keďže oddlžením sa stávajú všetky dlhy nevymáhateľné okrem nedotknutých pohľadávok. Pokiaľ však exekútor naďalej pokračuje vo vymáhaní exekúcie aj po oddlžení, tak je potrebné podať návrh na zastavenie exekúcie.

Vzhľadom na novelu exekučného poriadku existuje akýsi duálny režim na podávanie týchto návrhov. Exekúcie, ktoré sa začali vymáhať pred 1.¤4.¤2017 musí na návrh zastavovať príslušný súd, teda ten súd, ktorý exekútora poveril vymáhaním. Takzvané nové exekúcie, čiže exekúcie, ktoré sa začali vymáhať po 1. 4. 2017 na návrh zastaví exekútor, ktorý exekúciu vymáha.

Pokiaľ ide o viac exekúcií, ktoré majú byť zastavené z dôvodu oddlženia, je potrebné podať osobitne návrh na zastavenie každej exekúcie. To znamená, že ak bolo exekúcií napr. päť, tak sa podá päť návrhov. Návrhy sa podávajú buď na príslušný súd, alebo príslušnému exekútorovi.

Ak nejde o nedotknuté pohľadávky, po podaní návrhu by mali byť exekúcie zastavené a exekútor by nemal pokračovať v ďalšom vymáhaní.

Obidva návrhy na zastavenie exekúcie viete nájsť na stránke Centra právnej pomoci na tomto odkaze https://www.centrumpravnejpomoci.sk/…obny-bankrot v sekcii „Tlačivá po procese oddlženia“.

V prípade, ak si neviete rady s exekúciami, zavolajte na tel. č. 0650 105 100 alebo nám napíšte na info@centrumpravnejpomoci.sk. Call centrum Centra právnej pomoci je dostupné každý pracovný deň od 8.00 do 17.00.

žena, úspory, dlhy Čítajte viac Osobný bankrot: Kto a ako sa môže zbaviť dlhov?

Kedy môžete splácať exekúciu v splátkach

Občan môže požiadať exekútora o uhradenie dlžnej v splátkach a exekútor musí povoliť platiť dlžnú sumu v splátkach, ak:

  • povinný je fyzická osoba
  • povinný nespochybňuje vymáhaný nárok
  • nejde o opakovanú žiadosť povinného v rámci exekučného konania
  • vymáhaná suma presahuje minimálnu mzdu a nepresahuje sumu 2¤000 eur
  • povinný vyhlási, že uhradí dlh najviac 10 splátkami
  • povinný zaplatí prvú splátku najmenej vo výške 50 eur do 15 dní odo dňa, keď si prevzal upovedomenie o začatí exekúcie

Exekútor môže povoliť platiť vymáhanú sumu aj vtedy, ak oprávnený (veriteľ) s tým súhlasí, a to aj v prípade, ak povinný nespĺňa uvedené podmienky.

Pri nesplnení niektorej zo splátok riadne a včas sa na povolenie splátok neprihliada a nastáva stav ako pred odsúhlasením splátkového kalendára. Opätovne o splátkový kalendár nie je možné požiadať.

Na požiadanie povinného a na účel splnenia dlhu je exekútor povinný vystaviť písomné potvrdenie o splnení dlhu alebo jeho časti na tlačive zverejnenom na webovom sídle ministerstva.

© Autorské práva vyhradené

debata chyba
Viac na túto tému: #exekúcie #otázky a odpovede #exekučné konanie
Čítajte Pravdu bez reklamy

Svižnejší web a články bez rušenia. Žiadne reklamy iba za 1,50 € mesačne.

Pravda bez reklamy