Dôchodok je príjem, na ktorý môže siahnuť exekútor

Sociálna poisťovňa je povinná začať vykonávať zrážky z dôchodku po doručení uznesenia o nariadení exekúcie alebo príkazu na začatie exekúcie. Sociálna poisťovňa o výkone exekučných zrážok z dôchodku sama nerozhoduje, len plní povinnosti, ktoré jej vyplývajú zo zákona ako platiteľovi dôchodku. Sumy zrazené z dôchodku musí poukázať oprávnenému alebo súdnemu exekútorovi.

30.06.2021 08:00
žena, starosti, problémy, dlhy, papier, čítanie Foto:
Poberateľovi dôchodku sa nesmie z mesačnej sumy dôchodku zraziť základná suma, ktorou je 100 % sumy životného minima, t. j. 214,83 eura mesačne.
debata

Sociálna poisťovňa vykonáva zrážky nielen do výšky pohľadávky, ale aj do výšky jej príslušenstva a náhrady trov exekučného konania. Poisťovňa zašle poberateľovi dôchodku písomné oznámenie aj s dátumom, od ktorého dostane dôchodok prvýkrát vyplatený v nižšej sume. Informuje o sume zrážky, a to vždy, keď sa jej výška zmení. Prestať vykonávať zrážky môže poisťovňa iba vtedy, keď orgán, ktorý nariadil zrážky, oznámi, že pohľadávka spolu s príslušenstvom bola uhradená alebo exekúcia bola zastavená z iného dôvodu.

Výška zrážky sa prepočítava k 1. januáru kalendárneho roka. K tomuto dátumu sa pravidelne valorizujú dôchodky a pri prepočítaní sa zvýši aj suma exekučnej zrážky. Poisťovňa nemôže výšku zrážky z dôchodku meniť len na základe žiadosti povinného (dlžníka) ani s prihliadnutím na nepriaznivú životnú situáciu, v ktorej sa nachádza.

Suma zrážky sa určí tak, že z dôchodku sa odpočíta tzv. základná suma a zvyšok dôchodku sa zaokrúhli nadol na sumu deliteľnú tromi vyjadrenú v eurocentoch a rozdelí sa na tri časti (tretiny). Prvá tretina je určená na uspokojenie všetkých pohľadávok. Druhá tretina je určená na uspokojovanie prednostných pohľadávok. Tretia tretina sa pripočíta k základnej sume, ktorá sa nesmie z dôchodku zraziť. Na úhradu pohľadávky možno použiť jednu alebo dve tretiny. Ak ide o pohľadávku neprednostnú, zrážka sa vykoná v rozsahu prvej tretiny. Ak ide o pohľadávku prednostnú, zrážka sa vykoná v rozsahu prvých dvoch tretín.

seniori, manželia, papiere, starosti, sklamanie Čítajte viac Prečo priznanie penzie neznamená koniec exekučných zrážok?

Iný postup nastáva v situácii, ak po odpočítaní základnej sumy zvyšok dôchodku presahuje 150 % sumy životného minima. Vtedy sa suma presahujúca 150 % sumy životného minima zrazí bez obmedzenia a pripočíta sa k prvej tretine zo sumy, ktorá zodpovedá 150 % sumy životného minima. Aj v týchto prípadoch sa na vymoženie pohľadávky použije prvá tretina, ak je pohľadávka neprednostná, respektíve prvá a druhá tretina, ak je pohľadávka prednostná.

Poberateľovi dôchodku sa nesmie z mesačnej sumy dôchodku zraziť základná suma, ktorou je 100 % sumy životného minima, t. j. 214,83 eura mesačne. Zvýšenie základnej sumy na každú ďalšiu vyživovanú osobu je 50 % sumy životného minima, to znamená 107,41 eura mesačne po zaokrúhlení na eurocent nadol. Ak je pohľadávkou, na ktorú sa zrážky z dôchodku vykonávajú, výživné pre maloleté dieťa, poberateľovi dôchodku ako povinnému sa nesmie z mesačnej sumy dôchodku zraziť základná suma, ktorou je 70 % zo 60 % sumy životného minima.

Ak poberateľ dôchodku platí úhradu za poskytnutú starostlivosť v zariadení sociálnych služieb, exekúcii nepodlieha suma potrebná na úhradu pobytu v tomto zariadení a suma vreckového v zariadení. Po zaplatení úhrady za celoročnú pobytovú sociálnu službu musí poberateľovi dôchodku zostať mesačne z jeho dôchodku najmenej 25 % sumy životného minima (53,70 eura) a v zariadení bez poskytovania stravovania musí poberateľovi dôchodku zostať mesačne z jeho dôchodku najmenej 75 % sumy životného minima (161,12 eura).

© Autorské práva vyhradené

debata chyba
Viac na túto tému: #Sociálna poisťovňa #exekúcie #exekúcie dôchodkov