Kto si môže platiť dobrovoľné dôchodkové poistenie?

Budúci dôchodok si možno zvýšiť aj platením dobrovoľného dôchodkového poistenia. Poistenie môže využiť ten, kto nie je v Sociálnej poisťovni povinne poistený - napríklad študent alebo nezamestnaný.

28.07.2021 08:00
manželia, seniori, úsmev Foto:
Dobrovoľné poistenie vzniká najskôr dňom podania prihlášky a zaniká dňom odhlásenia z dobrovoľného poistenia.
debata

Kto môže byť poistený:

Dobrovoľne dôchodkovo poistená osoba môže byť fyzická osoba po dovŕšení 16 rokov veku, ktorá má na území Slovenskej republiky trvalý pobyt, povolenie na prechodný pobyt alebo povolenie na trvalý pobyt a nemôže súčasne mať priznaný predčasný starobný dôchodok. Dobrovoľné dôchodkové, ale aj dobrovoľné nemocenské a dobrovoľné poistenie v nezamestnanosti v Sociálnej poisťovni môže využiť ten, kto nie je v Sociálnej poisťovni povinne poistený (napr. študent alebo nezamestnaný). Výnimkou sú dôchodcovia, ktorí (podľa druhu priznaného dôchodku) si nemôžu vybrať zo všetkých kombinácií dobrovoľného poistenia.

Obdobie dobrovoľného poistenia, keď si dobrovoľne poistená osoba riadne a včas platí poistné, sa zhodnocuje ako obdobie poistenia pri posudzovaní nároku na dávky zo Sociálnej poisťovne.

manželia, vysvetľovanie, tablet, počítač, pomoc, technická podpora Čítajte viac Kedy si môžete doplatiť pred dôchodkom odvody?

Ako sa stať dobrovoľne poistenou osobou

Na dobrovoľné poistenie sa fyzická osoba prihlasuje prostredníctvom Registračného listu FO, ktorý vyplní ako prihlášku dobrovoľne poistenej osoby (DPO). Spolu s prihláškou pobočke Sociálnej poisťovne v mieste bydliska doručí aj Vyhlásenie dobrovoľne poistenej osoby. V ňom okrem iného deklaruje, že k dátumu prihlásenia nie je povinne poistená v inom členskom štáte EÚ ani v Nórskom kráľovstve, Islandskej republike, Lichtenštajnskom kniežatstve, ani vo Švajčiarsku a že berie na vedomie všetky podmienky dobrovoľného poistenia.

Dobrovoľné poistenie vzniká najskôr dňom podania prihlášky a zaniká dňom odhlásenia z dobrovoľného poistenia, najskôr odo dňa podania odhlášky, teda nie je možné spätné prihlásenie ani odhlásenie z dobrovoľného poistenia.

Príklad:

Fyzická osoba, ktorá spĺňa zákonom stanovené podmienky, má záujem o komplexný balík dobrovoľného poistenia. Vyplní Registračný list FO – prihláška DPO a uvedie dátum vzniku nemocenského poistenia, dôchodkového poistenia a poistenia v nezamestnanosti – 2. júl 2021. Prihlášku doručí osobne najneskôr 2. júla 2021.

Dobrovoľné poistenie vznikne tejto osobe 2. júla 2021. Ak však prihlášku doručí osobne alebo zašle poštou až 6. júla 2021, napriek uvedenému dátumu jej dobrovoľné poistenie vznikne až 6. júla 2021.

Platenie poistného na dobrovoľné poistenie

Po podaní prihlášky na dobrovoľné poistenie pobočka Sociálnej poisťovne pridelí dobrovoľne poistenej osobe variabilný symbol, ktorý uvádza pri platení poistného. Okrem neho pri platení poistného správne uvedie aj špecifický symbol a číslo účtu pobočky. Poistné sa platí za predchádzajúci kalendárny mesiac – do 8. dňa nasledujúceho kalendárneho mesiaca.

Pri platbe poistného nepredpísaného rozhodnutím sa špecifický symbol uvádza v tvare mesiac a rok (napr. 072021). Ak dobrovoľne poistená osoba uhrádza poistné trvalým príkazom, uvádza špecifický symbol v tvare 88. Pri platbe poistného, ktoré je predpísané rozhodnutím, je špecifický symbol uvedený vo výrokovej časti rozhodnutia.

rodina, radosť Čítajte viac Platíte odvody? Na dávky si tým ale nesporíte

Dobrovoľne poistená osoba si sama určí vymeriavací základ, z ktorého bude platiť poistné na dobrovoľné poistenie podľa príslušných sadzieb poistného (s ohľadom na balík poistenia):

  • na nemocenské poistenie – 4,4 %
  • na starobné poistenie – 18 % (ak je sporiteľom v II. pilieri, Sociálna poisťovňa pošle 5,25 % príslušnej DSS)
  • na invalidné poistenie – 6 %
  • do rezervného fondu solidarity – 4,75 %
  • na poistenie v nezamestnanosti – 2 %

Vymeriavací základ nesmie byť nižší ako stanovený minimálny vymeriavací základ v danom roku a vyšší ako maximálny vymeriavací základ. Zároveň musí byť rovnaký pre všetky druhy poistenia vo vybranom balíku.

Príklad:

Fyzická osoba si pri prihlasovaní na komplexný balík dobrovoľného poistenia v roku 2021 určila vymeriavací základ 600 eur (Od 1. januára 2021 do 31. decembra 2021 je minimálny vymeriavací základ 546,00 eura a maximálny vymeriavací základ 7 644 eur). Z tohto vymeriavacieho základu si vypočíta 4,40 % na nemocenské poistenie (26,40 eura), 18 % na starobné poistenie (108 eur), 6 % na invalidné poistenie (36 eur), 4,75 % do rezervného fondu solidarity (28,50 eura) a 2 % na poistenie v nezamestnanosti (12 eur). To znamená, že táto dobrovoľne poistená osoba bude povinná platiť poistné na dobrovoľné poistenie v sume 210,90 eura mesačne.

Minimálny a maximálny vymeriavací základ sa menia vždy k 1. januáru kalendárneho roka. Ak dobrovoľne poistená osoba platí poistné z minimálneho vymeriavacieho základu, poistné za január zaplatí do 8. februára z nového minimálneho vymeriavacieho základu.

Na výpočet poistného pre dobrovoľne poistenú osobu možno použiť Kalkulačku na výpočet poistného pre dobrovoľne poistenú osobu, nájdete ju na stránke Sociálnej poisťovne.

muži, práca, rozhovor, kolegovia, spolupráca Čítajte aj Ako sa zmenili odvody živnostníkov od 1. júla

Zmena vymeriavacieho základu

Dobrovoľne poistená osoba (DPO) si môže zmeniť vymeriavací základ najskôr po uplynutí šiestich mesiacov od posledného určenia vymeriavacieho základu. Ak DPO zmení vymeriavací základ, poistné sa platí zo zmeneného vymeriavacieho základu od prvého dňa kalendárneho mesiaca nasledujúceho po mesiaci, v ktorom zmenu vymeriavacieho základu písomne oznámila Sociálnej poisťovni.

Príklad:

Fyzická osoba podala prihlášku na dobrovoľné dôchodkové poistenie 15. marca 2021. Dobrovoľné dôchodkové poistenie jej vzniklo dňom podania prihlášky, teda 15. marca 2021. Vymeriavací základ na platenie poistného na dobrovoľné dôchodkové poistenie si určila v sume 600,00 eura. Plynutie šesťmesačnej lehoty sa počíta od 15. marca 2021. Oznámiť zmenu vymeriavacieho základu môže najskôr 16. septembra 2021 a platiť poistné na dobrovoľné dôchodkové poistenie zo zmeneného vymeriavacieho základu môže začať najskôr od 1. októbra 2021.

Táto dobrovoľne dôchodkovo poistená osoba od 1. októbra 2021 platí už poistné zo zmeneného vymeriavacieho základu 1 000,00 eura. Platiť z opätovne zmeneného vymeriavacieho základu môže začať najskôr od 1. apríla 2022 za predpokladu, že najskôr 17. marca 2022 a najneskôr 31. marca 2022 písomne oznámi pobočke zmenu vymeriavacieho základu.

žena, rozmýšľanie, dôchodkyňa Čítajte aj Štát dáva menej peňazí na penzie. Aké sú výdavky na ich vyplácanie?

Súbeh dobrovoľného poistenia a živnosti alebo zamestnania

Ak je dobrovoľne dôchodkovo poistená osoba súčasne aj povinne poistená SZČO alebo je zamestnaná, poistné platí vždy prednostne z výkonu zárobkovej činnosti (teda ako SZČO alebo zamestnanec). Ako dobrovoľne dôchodkovo poistená osoba potom platí poistné z rozdielu medzi maximálnym vymeriavacím základom a hrubým príjmom zo závislej činnosti, ktorý je vymeriavacím základom zamestnanca alebo vymeriavacím základom SZČO.

Napríklad ak sa vymeriavací základ zamestnanca rovná maximálnemu vymeriavaciemu základu (alebo ho prevyšuje), potom ako dobrovoľne poistená osoba neplatí poistné na dôchodkové poistenie. Platí len poistné do rezervného fondu solidarity, ktoré platí dobrovoľne dôchodkovo poistená osoba vždy (najviac z maximálneho vymeriavacieho základu).

Príklad:

Dobrovoľne dôchodkovo poistená osoba (DDPO) si v roku 2021 určila na dobrovoľné poistenie maximálny vymeriavací základ, a teda má povinnosť platiť poistné z maximálneho vymeriavacieho základu (7 644 eur). Ako zamestnanec má príjem 3 500 eur – z tejto sumy platí poistné zamestnanec a zamestnávateľ.

Ako DDPO zaplatí takáto osoba poistné na starobné a invalidné poistenie zo sumy 4 144 eur (7 6440 – 3 500) a do rezervného fondu solidarity zo sumy 7 644 eur.

panáčik, robotník, invalid, barle Čítajte aj Na invaliditu treba myslieť rovnako ako na dôchodok

Ukončenie dobrovoľného poistenia

Ak fyzická osoba nemá záujem ďalej platiť poistné na dobrovoľné poistenie, môže sa z neho kedykoľvek odhlásiť. Dobrovoľné poistenie zaniká dňom odhlásenia, najskôr odo dňa podania odhlášky. Na ukončenie dobrovoľného poistenia je potrebné, aby poistenec vyplnil tlačivo Registračný list FO – ako odhlášku dobrovoľne poistenej osoby, ktorú možno zaslať poštou alebo podať osobne v príslušnej pobočke Sociálnej poisťovne v mieste trvalého bydliska.

Dobrovoľné nemocenské poistenie a dobrovoľné poistenie v nezamestnanosti zaniká aj v týchto prípadoch: Ak je fyzickej osobe priznaný invalidný dôchodok s mierou poklesu schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť o viac ako 70 %, ak je fyzickej osobe priznaný invalidný dôchodok a dovŕšila dôchodkový vek, ak je fyzickej osobe priznaný starobný dôchodok alebo v prípade, keď takejto osobe vznikne povinné nemocenské poistenie a povinné poistenie v nezamestnanosti (keďže nie je možný ich súbeh, ten je možný iba pri dôchodkovom poistení). Dobrovoľné dôchodkové a nemocenské poistenie a poistenie v nezamestnanosti zaniká aj po priznaní predčasného starobného dôchodku.

Na účely zániku dobrovoľného poistenia právne účinky dovŕšenia dôchodkového veku nastávajú dňom, ktorý Sociálna poisťovňa určila ako deň dovŕšenia dôchodkového veku, najskôr dňom jeho určenia, priznanie dôchodku nastáva dňom vydania rozhodnutia o priznaní dôchodku.

Takisto dobrovoľné poistenie zaniká i v situácii, keď fyzická osoba už nemá trvalý pobyt na území Slovenskej republiky alebo povolenie na prechodný pobyt, alebo povolenie na trvalý pobyt.

Dobrovoľné poistenie poistencovi zaniká v prípade, ak nezaplatí poistné na dobrovoľné poistenie dva po sebe nasledujúce mesiace. (To neplatí, ak dobrovoľne nemocensky poistená osoba, dobrovoľne dôchodkovo poistená osoba alebo osoba dobrovoľne poistená v nezamestnanosti nebola v kalendárnom mesiaci povinná platiť poistné na dobrovoľné poistenie.)

Dobrovoľne poistená osoba nemá povinnosť platiť poistné v období, počas ktorého sa jej poskytuje dávka materské, a v období od prvého dňa potreby osobného a celodenného ošetrovania fyzickej osoby, resp. starostlivosti o fyzickú osobu, najviac však počas štrnástich kalendárnych dní. Po uplynutí štrnástich dní je dobrovoľne poistená osoba povinná platiť poistné alebo sa odhlásiť, ak nemá záujem byť dobrovoľne poistená. Dobrovoľne poistená osoba nemá povinnosť platiť poistné ani v období od prvého dňa osobného a celodenného ošetrovania fyzickej osoby do skončenia tohto ošetrovania, najdlhšie do 90. dňa tohto ošetrovania. Dobrovoľne poistená osoba nie je povinná platiť poistné ani v období, počas ktorého sa jej poskytuje nemocenské.

© Autorské práva vyhradené

debata chyba
Viac na túto tému: #zamestnanec #živnostník #SZČO #dobrovoľné dôchodkové poistenie #odvody do Sociálnej poisťovne