Predaj a prenájom pozemkov má prísne pravidlá

Vlastníte poľnohospodársku pôdu a plánujete ju predať alebo prenajať? Na čo si treba dať pozor?

03.08.2021 10:00
traktor, farmár, pole, práca, úsmev Foto:
Zmluvy a všetky úkony súvisiace s predajom či nájmom pôdy musia byť písomné.
debata

Pravidlá pri predaji pôdy sú jednoduchšie ako v minulosti. Obmedzujúce podmienky boli zrušené a vlastníci môžu pozemok predať v podstate hocikomu. Zmluva o prevode poľnohospodárskeho pozemku je klasická kúpna zmluva. V prípade zmluvy o prevode poľnohospodárskeho pozemku platí režim rovnaký ako pri každej zmluve. Zrušiť alebo odstúpiť od nej možno, ak je to v nej dohodnuté alebo ak tak stanoví zákon. V princípe nie je rozdiel medzi bežnou kúpnou zmluvou a zmluvou o predaji poľnohospodárskeho pozemku.

Ak je pôda v spoluvlastníctve, platí, že ak plánuje niektorý zo spoluvlastníkov nehnuteľnosti podiel predať, je povinný ponúknuť ho ostatným spoluvlastníkom. Ponuka musí byť písomná. Ak nie je dohodnutá doba, dokedy sa má predaj uskutočniť, platí zákonná dvojmesačná lehota a oprávnený, ktorému bol spoluvlastnícky podiel ponúknutý, musí kúpnu cenu vyplatiť do tejto lehoty. Kúpna cena musí byť taká istá, aká je ponúknutá za spoluvlastnícky podiel treťou osobou. Ak nemôže túto podmienku splniť ani po stanovení odhadnej ceny, jeho predkupné právo zaniká. Povinný nemusí takúto ponuku urobiť iba vtedy, ak ide o prevod spoluvlastníckeho podielu blízkej osobe.

Video
Predaj, dedenie, delenie poľnohospodárskej pôdy a ako na nej stavať - s Janou Alušíkovou z advokátskej kancelárie MPH - odvysielané 26. 2. 2021.

Pomerne prísne pravidlá má aj nájom pozemkov. Zmluva o nájme pozemku na poľnohospodárske účely by mala obsahovať určenie zmluvných strán ako prenajímateľa a nájomcu, špecifikovanie predmetu nájmu, nájomného a doby nájmu. Ak prenajatý pozemok slúži na vykonávanie poľnohospodárskej činnosti pri prevádzkovaní podniku nájomcu, tak sa na vznik zmluvy o nájme pozemku na poľnohospodárske účely pri prevádzkovaní podniku vyžaduje aj dohoda o výške nájomného alebo o spôsobe jej určenia. Zmluva o nájme pozemku na poľnohospodárske účely pri prevádzkovaní podniku ako aj všetky úkony s ňou súvisiace musia mať písomnú formu.

Jana Alušíková, Ide o právo Čítajte viac Komu môžete predať poľnohospodársku pôdu a ako ju zmeniť na stavebný pozemok?

Prenajímate pôdu a chcete zmluvu ukončiť? "Okrem ukončenia zmluvy dohodou sa zmluva uzavretá na dobu určitú skončí uplynutím času nájmu a zmluvu uzavretú na dobu neurčitú možno zrušiť výpoveďou, pričom v takom prípade sa zmluva skončí uplynutím výpovednej lehoty. Zmluvu o nájme pozemku na poľnohospodárske účely pri prevádzkovaní podniku uzavretú na neurčitý čas možno vypovedať len písomne, pričom výpovedná lehota je päť rokov,“ radí Martin Jacko z advokátskej kancelárie Lansky, Ganzger & Partner Rechtsanwälte.

Ku skončeniu nájomného vzťahu môže podľa neho dôjsť aj odstúpením od zmluvy. Prenajímateľ ako vlastník pôdy môže kedykoľvek odstúpiť od zmluvy, ak nájomca napriek písomnej výstrahe užíva prenajatú vec alebo ak trpí užívanie veci takým spôsobom, že prenajímateľovi vzniká škoda alebo že mu hrozí značná škoda. Prenajímateľ môže tiež odstúpiť od zmluvy, ak nájomca, napriek tomu, že bol upomenutý, nezaplatil splatné nájomné ani do splatnosti ďalšieho nájomného.

pole, muž, traktor, notebook Čítajte viac Predaj a prenájom poľnohospodárskych pozemkov

© Autorské práva vyhradené

debata chyba
Viac na túto tému: #predaj pôdy #poľnohospodárska pôda #prenájom pôdy