Chystáte sa predávať pôdu?

Už vyše dvoch rokov môžu vlastníci predávať svoje pozemky slobodnejšie. Od roku 2019 prestali platiť obmedzujúce ustanovenia zákona o nadobúdaní vlastníctva k poľnohospodárskemu pozemku. Prevod poľnohospodárskych pozemkov je od tohto dňa v podstate bez obmedzení.

, 05.08.2021 08:00
paradajky, rajčiny, oberanie, zber Foto:
Trh s pôdou na Slovensku sa vyznačuje rozdrobenosťou pôdy a ponukou pôdy na predaj od veľkého počtu obyvateľov, ktorí nechcú na nej hospodáriť, ale majú záujem ju predať.
1

Poľnohospodárskym pozemkom sa na účely zákona o nadobúdaní vlastníctva poľnohspodárskeho pozemku rozumie poľnohospodárska pôda alebo pozemok zastavaný stavbou na poľnohospodárske účely do 24. júna 1991.

Nadobúdaním vlastníctva poľnohospodárskeho pozemku na účely zákona o nadobúdaní vlastníctva poľnohospodárskeho pozemku je jeho odplatný prevod alebo bezodplatný prevod podľa § 588 až 611 a § 628 až 630 Občianskeho zákonníka, ako aj prevod na účely výkonu záložného práva podľa § 151j Občianskeho zákonníka alebo výkonu zabezpečovacieho prevodu práva podľa § 553c Občianskeho zákonníka.

Predaj, dedenie, delenie poľnohospodárskej pôdy a ako na nej stavať - s Janou Alušíkovou z advokátskej kancelárie MPH - odvysielané 26. 2. 2021.

Nadobúdaním vlastníctva poľnohospodárskeho pozemku nie je prevod podľa § 611 Občianskeho zákonníka, ak zamieňanými vecami sú poľnohospodárske pozemky, ktorých hodnoty sú porovnateľné; hodnoty zamieňaných pozemkov sú porovnateľné, ak ich rozdiel nie je väčší ako 10 %.

Za nadobúdanie vlastníctva poľnohospodárskeho pozemku sa nepovažuje bezodplatný prevod do vlastníctva oprávnených osôb podľa osobitných predpisov a prevod podľa osobitných predpisov.

Zákonom nie je dotknuté nadobudnutie vlastníctva poľnohospodárskeho pozemku pri vykonávaní pozemkových úprav a pri prevode vlastníctva vo verejnom záujme na účely, na ktoré možno poľnohospodársky pozemok vyvlastniť.

traktor, pole, pozemok Čítajte viac Ako predať spoluvlastnícky podiel k pozemku

Zmluva o prevode poľnohospodárskeho pozemku je klasická kúpna zmluva. V prípade zmluvy o prevode poľnohospodárskeho pozemku platí režim rovnaký ako pri každej zmluve. Zrušiť alebo odstúpiť od nej možno, ak je v nej dohodnuté alebo ak tak stanoví zákon. V princípe nie je rozdiel medzi bežnou kúpnou zmluvou a zmluvou o predaji poľnohospodárskeho pozemku.

Ak chce niektorý zo spoluvlastníkov nehnuteľnosti podiel predať, je povinný ponúknuť ho ostatným spoluvlastníkom. Ponuka musí byť písomná. Ak nie je dohodnutá doba, dokedy sa má predaj uskutočniť, platí zákonná dvojmesačná lehota a oprávnený, ktorému bol spoluvlastnícky podiel ponúknutý, musí kúpnu cenu vyplatiť do tejto lehoty. Kúpna cena musí byť taká istá, aká je ponúknutá za spoluvlastnícky podiel treťou osobou. Ak nemôže túto podmienku splniť ani po stanovení odhadnej ceny, jeho predkupné právo zaniká. Povinný nemusí takúto ponuku urobiť iba vtedy, ak ide o prevod spoluvlastníckeho podielu blízkej osobe.

Podľa zákona č. 220/2004 na nepoľnohospodárske účely možno použiť poľnohospodársku pôdu len na základe rozhodnutia o odňatí poľnohospodárskej pôdy. Rozhodnutie o odňatí vydáva orgán ochrany poľnohospodárskej pôdy, v ktorého obvode sa poľnohospodárska pôda navrhovaná na odňatie nachádza.

Koľko si môžete pýtať za pozemok?

Legislatíva neustanovuje žiaden jednotný cenový predpis, ktorý by stanovil výšku ceny poľnohospodárskej pôdy. Existuje ale viacero právnych predpisov, ktoré stanovujú cenu pôdy v závislosti od účelu, na ktorý sa cena zisťuje (prevod vlastníctva poľnohospodárskej pôdy, na daňové účely, určenie výšky nájomného, cena pri znaleckom posudku pri žiadosti o úver…)

Zákon o ochrane a využívaní poľnohospodárskej pôdy hovorí, že poľnohospodárska pôda je produkčne potenciálna pôda evidovaná v katastri nehnuteľností ako orná pôda, chmeľnice, vinice, ovocné sady, záhrady a trvalé trávne porasty.

Pri prevode vlastníctva pôdy medzi fyzickými a právnickými osobami sa zmluvné strany nemusia držať žiadneho konkrétneho právneho predpisu, čo sa ceny týka. Platí cena, na ktorej sa vzájomne dohodnú zmluvné strany, a dohodnutá cena nepodlieha žiadnym zákonným obmedzeniam a je nezávislá od hodnoty poľnohospodárskeho pozemku vypočítanej či už podľa znaleckého posudku, alebo podľa iných existujúcich právnych predpisov.

muž, pole, pozemok, pôda, lopata Čítajte viac Ako sa predáva a prenajíma poľnohospodársky a lesný pozemok

Trhová cena poľnohospodárskej pôdy

Trhové ceny poľnohospodárskej pôdy pri kúpe a predaji medzi fyzickými a právnickými osobami ovplyvňujú najmä:

 • dopyt a ponuka v danej lokalite, kde sa pozemky nachádzajú
 • kvalita pozemkov
 • druh pozemkov (orná pôda, vinice, trvalé trávne porasty, ovocné sady, záhrady, chmeľnice)
 • prístup a tvar pozemkov
 • poloha pozemku voči obci
 • atraktívnosť lokality
 • chránené územia
 • poloha pozemkov v rámci okresu
 • prístup k pozemku
 • infraštruktúra
 • produkčná schopnosť – bonita pôdy (vplýva vo veľkej miere aj na podmienky nájomnej zmluvy).

Trh s pôdou na Slovensku sa vyznačuje rozdrobenosťou pôdy a ponukou pôdy na predaj od veľkého počtu obyvateľov, ktorí nechcú na nej hospodáriť, ale majú záujem ju predať.

Určiť cenu pôdy môžeme pomocou Cenovej mapy nehnuteľností alebo na základe znaleckého posudku. Znalci však cenu rovnakého pozemku môžu určiť rôzne. Presnejšie odhadnúť cenu dokážu z praxe realitné kancelárie. Ich vyjadrenie k trhovej cene využívajú napríklad notárske úrady, banky, súdy.

Na predaji poľnohospodárskej pôdy sa na Slovensku vo väčšine prípadov nedá veľmi zarobiť. Ak sa pozemok nenachádza v lukratívnej časti, kde sa bude budovať napríklad priemyselný park alebo tam nie je plánovaná výstavba rodinných domov, jeho cena za m2 sa pohybuje v centoch. Hodnotu poľnohospodárskej pôdy znižujú aj dlhodobo nízke ceny za jej prenájom.

Úradná cena poľnohospodárskej pôdy

Úradná cena poľnohospodárskej pôdy slúži najmä na vyjadrenie hodnoty ornej pôdy s cieľom určenia výšky dane z nehnuteľností. Zákon ovplyvňujú skutočnosti ako atraktivita pozemku, poloha, blízkosť infraštruktúry však nerieši. Úradnú cenu je možné ovplyvniť s použitím koeficientov, ktoré sú uvedené vo vyhláške č. 492/2004 Z. z. o stanovení všeobecnej hodnoty majetku a v znení neskorších predpisov.

muž, traktor, pôda, poľnohospodár, farmár, úsmev Čítajte viac Zmena pravidiel vydržania: Ako získať pôdu do vlastníctva

© AUTORSKÉ PRÁVA VYHRADENÉ

Čítajte Pravdu bez reklamy

Svižnejší web a články bez rušenia. Žiadne reklamy iba za 1,50 € mesačne.

Pravda bez reklamy
1 debata chyba
Viac na túto tému: #predaj pozemkov #predaj pôdy #cena