Kedy nemôžete pôdu rozdeliť na menšie parcely?

Pozemky evidované ako poľnohospodárska a lesná pôda nemožno vždy deliť, respektíve deliť je ich povolené len do určitej výmery. Podmienky delenia pozemkov upravujú právne predpisy a vymedzujú, ktoré pozemky pri prevode vlastníctva nemožno deliť.

, 06.08.2021 10:00
spravodlivosť, váhy, písanie, právnik Foto:
Pri poľnohopodárskych pozemkoch nemôže vzniknúť pozemok menší ako 2 000 m2. Pri lesných pozemkoch je určená minimálna rozloha 5 000 m2.
debata

Zákaz drobenia sa podľa zákona vzťahuje na lesné a poľnohospodárske pozemky v extraviláne (mimo zastavaného územia obce).

Pri poľnohospodárskych pozemkoch nemôže právnym úkonom, rozhodnutím súdu o vyporiadaní spoluvlastníctva alebo rozhodnutím o dedičstve vzniknúť rozdelením jestvujúcich pozemkov pozemok menší ako 2000 m2 (pri lesných pozemkoch je to 5 000 m2). Poľnohospodárskym pozemkom sa rozumie pôda evidovaná ako orná pôda, chmeľnice, vinice, ovocné sady, záhrady a trvalé trávne porasty.

Výnimka zo zákazu drobenia sa vzťahuje na prípady, ak:
a) sa pozemok rozdeľuje na účely výstavby alebo na iné účely, na ktoré by ho bolo možné vyvlastniť, alebo sa pozemok rozdeľuje podľa projektu pozemkových úprav.
b) ide o bezplatný prevod alebo prechod pozemkov podľa osobitného predpisu
c) sa odčleňuje časť pozemku od pozemku, a táto časť sa pričleňuje k susednému pozemku, pričom sa nevytvára samostatný nový pozemok.
d) ide o pozemok, na ktorom sa majú zriadiť záhrady.

Predaj, dedenie, delenie poľnohospodárskej pôdy a ako na nej stavať - s Janou Alušíkovou z advokátskej kancelárie MPH - odvysielané 26. 2. 2021.

Výnimka podľa písmena a) a b) sa preukazuje stanoviskom obce, že na danom území je prípustná výstavba alebo zriadenie záhrad. Určujúca pre stanovisko je územnoplánovacia dokumentácia danej obce.

Právne úkony v rozpore so zákazom drobenia sú neplatné v zmysle paragrafov Občianskeho zákonníka a z právneho hľadiska nemajú už od počiatku žiadne právne účinky.

les, príroda, chodník, cestička Čítajte aj Nájom lesného pozemku: Ako na to?

© Autorské práva vyhradené

debata chyba
Viac na túto tému: #predaj pôdy #prevod vlastníctva nehnuteľnosti #prenájom pôdy
Flowers