Vlastníci lesov: Návod, ako prenajať lesný pozemok

Na nájomný vzťah, ktorého predmetom sú lesné pozemky, sa vzťahujú § 663 až 684 Občianskeho zákonníka, ak zákon neustanovuje inak. Nájomná zmluva musí mať písomnú formu.

, 09.08.2021 10:00
les, urbár, urbariát, drevo, park, stromy, strom Foto:
Ilustračné foto.

Nájomná zmluva

Nájomná zmluva obsahuje
a) spôsob zabezpečenia úloh z programu starostlivosti o lesy podľa a úlohy vyplývajúce z rozhodnutí orgánov štátnej správy lesného hospodárstva vydaných na základe zákona o lesoch.
b) grafickú identifikáciu prenajatých pozemkov na porastovej a obrysovej mape
c) tabuľkový súpis nájomným vzťahom dotknutých jednotiek priestorového rozdelenia lesa alebo ich častí

V nájomnej zmluve možno dohodnúť
a) rozsah oprávnení nájomcu na zastupovanie vlastníka lesného pozemku v konaniach podľa zákona o lesoch
b) zastupovanie vlastníka nájomcom v konaniach na vykonávanie rybárskeho práva alebo
c) zastupovanie vlastníka nájomcom v konaniach podľa osobitného predpisu

Ak je účelom nájmu lesných pozemkov hospodárenie v lesoch, nájomný vzťah trvá najmenej do konca platnosti programu starostlivosti o lesy, to neplatí pre nájom lesných pozemkov na iné účely.

Predaj, dedenie, delenie poľnohospodárskej pôdy a ako na nej stavať - s Janou Alušíkovou z advokátskej kancelárie MPH - odvysielané 26. 2. 2021.

Ak je nájomný vzťah dohodnutý na neurčitú dobu, možno ho vypovedať k 1. januáru; ak zákon neusatnovuje inak, výpovedná lehota je päť rokov alebo doba do ukončenia platnosti programu starostlivosti, ak sa platnosť programu starostlivosti skončí skôr.

Výpoveď musí mať písomnú formu. Ak je nájomný vzťah dohodnutý na určitú dobu, skončí sa uplynutím tejto doby, nájomná zmluva sa neobnovuje, ak nie je dohodnuté inak.

traktor, farmár, pole, práca, úsmev Čítajte viac Predaj a prenájom pozemkov má prísne pravidlá

Nájomca lesného pozemku, ktorý ho využíva na účel hospodárenia v lesoch, je oprávnený využívať ho riadnym spôsobom podľa § 665 ods. 1 Občianskeho zákonníka a brať z neho úžitky v súlade s týmto zákonom.

Nájomca alebo podielový spoluvlastník, ktorý nevlastní nadpolovičný spoluvlastnícky podiel na lesnom pozemku, musí k nájomnej zmluve predložiť písomný súhlas spoluvlastníkov, s ktorými dosiahne nadpolovičný spoluvlastnícky podiel na lesnom pozemku, to platí aj pri poraste.

Ak obhospodarovateľ lesa hospodári aj na lesných pozemkoch, na ktoré pripadá menšinový podiel v celom poraste, vzniká medzi obhospodarovateľom lesa a menšinovým vlastníkom nájomný vzťah, ak sa nedohodnú inak. Čas trvania takto vzniknutého nájomného vzťahu je totožný s dĺžkou nájomného vzťahu nájomcu alebo s dobou, počas ktorej obhospodarovateľ lesa vykonáva hospodárenie v lese.

Ak nie je dohodnuté inak, nájomné z lesných pozemkov sa platí ročne pozadu, najneskôr k 31. marcu. Výška nájomného sa určí dohodou.

Ak údaje z lesnej hospodárskej evidencie potrebné na dohodnutie výšky nájomného nemožno získať inak, poskytne ich za úhradu správca informačného systému lesného hospodárstva.

Ak výška nájomného je nižšia ako 2 eurá za rok, možno v nájomnej zmluve dohodnúť spôsob určenia úhrady nájomného alebo bezodplatné užívanie lesného pozemku; táto dohoda sa považuje za zmluvu o výpožičke podľa § 659 až 662 Občianskeho zákonníka.

zima, les, muž, sneh, úsmev Čítajte aj Zdedená pôda: Pozor na zákaz drobenia pozemkov

Nájomca má právo požadovať primerané zníženie nájomného, ak opatreniami podľa osobitného predpisu, činnosťou fyzickej osoby alebo právnickej osoby vykonávanej podľa osobitného predpisu alebo z iných dôvodov bolo sťažené alebo obmedzené užívanie prenajatého pozemku.

Ak nájomca vynaložil nevyhnutné náklady na udržiavanie lesného pozemku v stave spôsobilom na jeho riadne využitie, ak nejde o obvyklé náklady pri užívaní prenajatého pozemku, alebo ak vynaložil účelné náklady na rozmnoženie alebo na zvýšenie hodnoty úžitkov z prenajatého pozemku v rámci bežného hospodárenia so súhlasom vlastníka, alebo na základe opatrení schválených príslušným orgánom štátnej správy lesného hospodárstva a dohodnutá doba nájomného vzťahu, alebo výpoveď z nájomného vzťahu dohodnutého na neurčitú dobu sa skončí pred uplynutím doby návratnosti výdavkov vynaložených na tento účel, v dôsledku čoho ich nájomca nemôže zužitkovať, má právo na primerané predĺženie doby nájomného vzťahu alebo na primeranú náhradu.

Nájom lesných pozemkov vo vlastníctve štátu alebo nezistených vlastníkov

Na nájomnú zmluvu, ktorej predmetom je lesný pozemok alebo jeho časť vo vlastníctve štátu, sa vzťahuje § 50 ods. 7 zákona o lesoch, ak odseky 2 až 4 neustanovujú i­nak.

Ak obhospodarovateľom lesa na lesnom pozemku alebo jeho časti vo vlastníctve štátu alebo vo vlastníctve nezistených vlastníkov v poraste nie je správca, na tento pozemok alebo jeho časť sa uzatvorí nájomná zmluva; výška dohodnutého nájomného nesmie byť nižšia ako nájomné vypočítané podľa osobitného predpisu. Návrh na uzavretie nájomnej zmluvy predkladá obhospodarovateľ lesa do troch mesiacov od zápisu do evidencie lesných pozemkov; do uzavretia nájomnej zmluvy je správca oprávnený vyžadovať od obhospodarovateľa lesa úhradu za užívanie majetku štátu najmenej vo výške nájomného vypočítaného podľa prvej vety.

Ak sa prenajíma lesný pozemok vo vlastníctve štátu alebo jeho časť, na ktorý pripadá v poraste menšinový podiel, súhlas ministerstva s nájmom tohto pozemku alebo jeho časť sa nevyžaduje.

Ak sa pri odovzdaní užívacích práv v ucelenej lesnej časti postupom podľa osobitného predpisu zistí, že súčasťou ucelenej lesnej časti sú aj lesné pozemky alebo ich časti vo vlastníctve štátu, na tieto pozemky alebo ich časti sa uzatvorí nájomná zmluva. Súhlas ministerstva s nájmom tohto pozemku alebo jeho časť sa nevyžaduje. Výpovedná lehota je tri mesiace, ak sa nedohodne inak.

muž, zima, sneh, pôda, pozemok, tráva Čítajte aj Ako sa určuje obvyklá výška nájomného za pôdu + cenník podľa krajov

Nájom po pozemkových úpravách

Doterajší obhospodarovateľ lesa, ktorý hospodáril na lesných pozemkoch v poraste pred pozemkovými úpravami podľa osobitného predpisu, sa po pozemkových úpravách považuje za obhospodarovateľa lesa v tom istom dielci. Medzi obhospodarovateľom lesa a vlastníkom lesného pozemku v poraste vzniká nájomný vzťah na neurčitú dobu, ak zákon o lesoch neustanovuje inak.

Ak vlastník zabezpečí po pozemkových úpravách hospodárenie na lesných pozemkoch v poraste sám alebo inou osobou na základe nájomného vzťahu, vyššie uvedený postup sa nepoužije.

Vlastník, ktorý postupuje, je povinný túto skutočnosť preukázateľným spôsobom oznámiť doterajšiemu obhospodarovateľovi lesa a orgánu štátnej správy lesného hospodárstva v lehote odo dňa nariadenia vykonania projektu pozemkových úprav do dňa nadobudnutia vlastníctva k novým pozemkom.

© AUTORSKÉ PRÁVA VYHRADENÉ

Čítajte Pravdu bez reklamy

Svižnejší web a články bez rušenia. Žiadne reklamy iba za 1,50 € mesačne.

Pravda bez reklamy
debata chyba
Viac na túto tému: #nájom pozemkov #nájom pôdy #les