Na úrady sa už nebude chodiť s papiermi

Slováci nebudú musieť úradom predkladať 21 výpisov v listinnej podobe. Pýtať od nich nebudú napríklad kópiu rodného či sobášneho listu alebo doklad o pridelení IČO.

, 13.08.2021 08:00
manželia, radosť, dobré správy, notebook Foto:
Pôjde sa podľa pravidla ,jedenkrát a dosť'. Znamená to, že úrady nebudú môcť žiadať od ľudí údaje, ktoré štát už má vo svojich informačných systémoch.

Novela zákona proti byrokracii zruší od budúceho roka povinnosť predkladať kópie rodného listu, sobášneho listu, úmrtného listu, potvrdenia o neporušení zákazu nelegálneho zamestnávania, o pobyte či o pridelení IČO. Úrady nebudú vyžadovať ani výpis z centrálneho registra hospodárskych zvierat, potvrdenie, že hospodársky subjekt nie je v reštruktura­lizácii, v konkurze a konkurz na neho nie je ani vyhlásený, a ani výpisy z registra poskytovateľov sociálnych služieb či z registra sociálnych podnikov.

Takisto po novom nebude potrebné predkladať v listinnej podobe ani potvrdenie z evidencie uchádzačov o zamestnanie, niektoré právoplatné rozhodnutia súdov, výpisy z registra či zo zoznamu advokátov a z centrálneho registra exekúcií, potvrdenia o poskytovaní pomoci v hmotnej núdzi, doklad preukazujúci ťažké zdravotné postihnutie a viaceré ďalšie výpisy a potvrdenia. Úrady ich získajú v elektronickej podobe z príslušných registrov.

Novela začne platiť od januára budúceho roka, pri zrušení povinnosti predkladať potvrdenia z evidencie uchádzačov o zamestnanie, o pomoci v hmotnej núdzi, o ťažkom zdravotnom postihnutí a potvrdenia z Národného zdravotníckeho informačného systému až od 1. apríla 2022. Pri rozhodnutiach súdov, potvrdení z registra úmrtí fyzických osôb, o starobnom dôchodkovom sporení a potvrdení z informačného systému sociálnych služieb bude účinnosť novely od 1. decembra 2022 a pri potvrdeniach z registra sociálnych podnikov a o porušení zákazu nelegálneho zamestnávania od 1. januára 2024.

„Pôjde sa podľa pravidla ,jedenkrát a dosť'. Znamená to, že úrady nebudú môcť žiadať od ľudí údaje, ktoré štát už má vo svojich informačných systémoch,“ vyhlásila vicepremiérka a ministerka investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR Veronika Remišová. Podľa vicepremiérky si napríklad rodný list od ľudí úrady pýtajú ročne až takmer 1,6-miliónkrát.

Veronika Remišová, ITAPA Čítajte viac Rodný list vybavíte z domu a papierovačky skončia. V boji proti byrokracii nám pomôžu miliardy z EÚ

Zákon proti byrokracii platí od septembra 2018 a postupne odbremeňuje občanov a firmy od nutnosti dokladovať úradom niektoré výpisy a potvrdenia, vďaka využívaniu informačných systémov verejnej správy. Medzi potvrdenia, ktoré už nemusia firmy aj fyzické osoby predkladať úradom v listinnej podobe, patrí napríklad výpis z listu vlastníctva, výpis zo živnostenského registra či výpis z registra trestov alebo potvrdenie o návšteve školy na účel daňového bonusu.

Povinnosť predkladať niektoré dokumenty odpadla pred časom aj poistencom Sociálnej poisťovne. Sociálna poisťovňa od decembra 2019 vydáva orgánom verejnej moci na ich žiadosť potvrdenia o nedoplatkoch poistného na sociálne poistenie. Za evidovaný nedoplatok poistného na sociálne poistenie sa pritom považuje pohľadávka na poistnom a na príspevkoch na starobné dôchodkové sporenie. Od poistencov nežiada viaceré doklady ani Sociálna poisťovňa. Okrem rodného listu, ktorý už matky nemusia Sociálnej poisťovni predkladať po narodení dieťaťa, nemusia už poistenci pri vybavovaní svojich záležitostí predkladať ani potvrdenie o nároku na rodičovský príspevok na účely preukázania splnenia podmienok nároku na materské.

Ak poistenec sám predmetné potvrdenie nepredloží, Sociálna poisťovňa si tieto informácie bude zabezpečovať cez Ústredný portál verejnej správy priamo z úradov práce, sociálnych vecí a rodiny. Ak je rodný list dieťaťa vydaný na území iného členského štátu EÚ, štátu EHP a Švajčiarskej konfederácie, stačí predložiť neoverenú kópiu rodného listu dieťaťa aj bez prekladu do slovenského jazyka. Rovnako to platí i v prípade tzv. „zmluvných štátov“ (napr. Ukrajina, Srbsko). V prípade ostatných štátov sa vyžaduje overenie pravosti rodného listu a jeho úradného prekladu.

Poisťovňa už nevyžaduje ani údaje o úmrtí poškodeného, ktorý zomrel v dôsledku pracovného úrazu alebo choroby z povolania, ktoré si poisťovňa overí z registra fyzických osôb vedeného Ministerstvom vnútra SR.

pole, práca, zbieranie, brigáda, zemiaky, úsmev Čítajte aj SaS žiada zjednodušiť vybavovanie povolení pre brigády 15-ročných

Táto právna úprava uľahčuje napríklad aj vybavenie stavebného povolenia. Dokumenty z registrov už stavebník, resp. navrhovateľ, vo fyzickej podobe dokladovať nemusí. O fyzické doloženie dokladu ho však môže príslušný úrad požiadať v prípade, ak by pre technické dôvody nebolo možné doklad z registra získať a hrozilo by, že úrad by preto nedodržal zákonom stanovenú lehotu na vybavenie veci.

Novela schválená na júlovej schôdzi parlamentu je už treťou antibyrokratickou vlnou a prináša výrazné obmedzenie predkladania a používania listinných výpisov a potvrdení na úradoch. Novela prináša okrem obmedzenia potvrdení tiež predpoklady pre proaktívny prístup štátu v životnej situácii – narodenie dieťaťa.

„Jednoducho povedané, rodičia dieťaťa už nebudú musieť pred a ani po narodení dieťaťa navštíviť osobne matriku za účelom vyhlásenia o otcovstve, mene a priezvisku dieťaťa, ale budú to vedieť spraviť elektronicky novou službou. Takisto dôjde k zásadnému zjednodušeniu tlačív a formulárov k žiadostiam o príspevok pri narodení dieťaťa a rodičovský príspevok. Splnenie jednotlivých podmienok potrebných k žiadostiam už nebudú nahlasovať sami občania, ale budú si ich oznamovať inštitúcie medzi sebou. Ide napríklad o prihlásenie narodeného dieťaťa u pediatra, dožitie sa 28 dní či absolvovanie pravidelných prehliadok u ošetrujúceho lekára, ale aj nahlasovanie bydliska rodičov,“ vysvetlila vicepremiérka Remišová.

© AUTORSKÉ PRÁVA VYHRADENÉ

Čítajte Pravdu bez reklamy

Svižnejší web a články bez rušenia. Žiadne reklamy iba za 1,50 € mesačne.

Pravda bez reklamy
debata chyba
Viac na túto tému: #zákon proti byrokracii #byrokracia #antibyrokratický balíček