Ktoré dokumenty od vás úrady už nebudú vyžadovať?

Byrokracia je na ústupe. Už nemusíte zháňať rôzne potvrdenia a výpisy, ktoré štát už má v systéme.

, 16.08.2021 10:00
knihy, papiere, dokumenty, byrokracia Foto:
Ilustračné foto.

Potvrdenia a výpisy

Zákon proti byrokracii ustanovuje povinnosť pre získavanie údajov z dostupných informačných systémov verejnej správy len pre orgány verejnej moci. Zákon neustanovuje túto povinnosť a ani možnosť pre iné subjekty ako orgány verejnej moci, teda pre súkromný sektor.

Orgánmi verejnej moci sú:
a) štátne orgány (ústredné a ostatné ústredné orgány štátnej správy, súdy, prokuratúra, Národná rada SR, výbory NR SR)
b) obce a mestá, VÚC – ich orgány; orgány, ktoré vykonávajú prenesený výkon štátnej správy (matričné veci, stavebné konanie), orgány, ktoré vykonávajú originálne kompetencie (miestne dane)
c) verejnoprávne inštitúcie (Sociálna poisťovňa, školy, zdravotné poisťovne). Škola rozhoduje o prijatí a neprijatí študenta na štúdium, a teda má povinnosť postupovať podľa zákona o e-Governmente. Sociálna poisťovňa priznáva poskytnutie sociálnej dávky, a teda má povinnosť postupovať podľa zákona o e-Governmente. RTVS nerozhoduje v žiadnom postupe, a teda nie je povinnou postupovať podľa zákona o e-Governmente
d) niektoré fyzické osoby (notári, exekútori) a právnické osoby (profesijné komory).

Aké potvrdenia už občania nemusia predkladať

 • od 1. 9. 2018 – výpis z listu vlastníctva
 • od 1. 9. 2018 – odpis z registra právnických osôb
 • od 1. 10. 2018 – katastrálna mapa
 • od 1. 1. 2019 – výpis z registra trestov
 • od 1. 9. 2019 – potvrdenie o návšteve školy
 • od 1. 12. 2019 – potvrdenie o návšteve školy za účelom daňového bonusu, pohľadávky na zdravotnom poistení, potvrdenie o nedoplatku voči Sociálnej poisťovni, potvrdenie voči daňovému a colnému úradu
 • od 1. 1. 2021 potvrdenie o dávkach nemocenského poistenia a potvrdenie o dôchodkových dávkach

Aké registre zahŕňa odpis z registra právnických osôb

Odpis z registra právnických osôb zahŕňa tieto registre:

 • výpis z obchodného registra
 • výpis zo živnostenského registra
 • výpis z registra nadácií
 • výpis z registra občianskych združení
 • výpis z registra neinvestičných fondov
 • výpis z registra neziskových organizácií
 • výpis z registra organizácií s medzinárodným prvkom

Na akých študentov sa vzťahuje potvrdenie o návšteve školy

Potvrdenie sa vzťahuje na žiakov základných škôl, študentov stredných a vysokých škôl na Slovensku, okrem škôl v pôsobnosti Ministerstva vnútra SR a Ministerstva obrany SR, ktoré sa riadia osobitnými predpismi. Slovenskí študenti študujúci v zahraničí budú musieť aj naďalej predkladať fyzické potvrdenie o návšteve školy.

manželia, radosť, dobré správy, notebook Čítajte viac Na úrady sa už nebude chodiť s papiermi

Aké dokumenty nebudú od vás úrady vyžadovať

Fyzické osoby a právnické osoby by od budúceho roka nemuseli úradom predkladať tieto údaje, výpisy a potvrdenia:

 • kópia rodného listu
 • kópia sobášneho listu
 • kópia úmrtného listu
 • potvrdenie o pobyte
 • potvrdenie z evidencie uchádzačov o zamestnanie
 • potvrdenie o neporušení zákazu nelegálneho zamestnávania
 • potvrdenie o tom, či je vedené konkurzné konanie, či bol vyhlásený konkurz, či bola povolená reštrukturalizácia, či bol zrušený konkurz pre nedostatok majetku, alebo či bolo konkurzné konanie zastavené pre nedostatok majetku
 • výpis z registra poskytovateľov sociálnych služieb
 • výpis z registra sociálnych podnikov
 • právoplatné alebo vykonateľné rozhodnutie súdu vo veciach starostlivosti o maloletých, právoplatné rozhodnutie súdu o zverení maloletého do predosvojiteľskej starostlivosti, právoplatné rozhodnutie súdu o obmedzení alebo pozbavení spôsobilosti na právne úkony a s tým súvisiace rozhodnutie o určení opatrovníka
 • výpis zo zoznamu advokátov
 • výpis z centrálneho registra exekúcií
 • potvrdenia o poskytovaní pomoci v hmotnej núdzi
 • potvrdenia preukazujúce ťažké zdravotné postihnutie
 • potvrdenie o uzavretí dohody o poskytovaní zdravotnej starostlivosti oprávnenej osoby so všeobecným lekárom a s lekárom so špecializáciou v špecializačnom odbore gynekológia a pôrodníctvo, potvrdenie o uzavretí dohody o poskytovaní všeobecnej ambulantnej starostlivosti pre dieťa
 • údaje potrebné na zápis do registra prijímateľov podielu zaplatenej dane
 • potvrdenia o poberaní osobitného príspevku baníkom
 • potvrdenia o poberaní dôchodkov starobného dôchodkového sporenia
Miroslav Homola Čítajte viac Ďalší papier do zberu

© AUTORSKÉ PRÁVA VYHRADENÉ

Čítajte Pravdu bez reklamy

Svižnejší web a články bez rušenia. Žiadne reklamy iba za 1,50 € mesačne.

Pravda bez reklamy
debata chyba
Viac na túto tému: #zákon proti byrokracii #debyrokratizácia #byrokracia