Poradňa: O zákone proti byrokracii a súvisiacich veciach

Čo robiť, ak od vás úrad pýta dokument, ktorý už pýtať nemá? Kto už nemusí platiť správne poplatky? A kedy možno využiť potvrdenia o nedoplatkoch?

, 17.08.2021 10:00
búrka, byrokracia, papiere, satira Foto:
Ak od vás úrad žiada dokument, ktorý je už obsahom zákona proti byrokracii, nenechávajte si to pre seba.

Zákon proti byrokracii

Orgány verejnej moci – úrady a inštitúcie – sú pri svojej úradnej činnosti povinné a oprávnené získavať a používať údaje evidované v informačných systémoch verejnej správy a v informačnom systéme a vyhotovovať si z nich výpisy a tieto údaje a výpisy si v nevyhnutnom rozsahu navzájom bezodplatne poskytovať. Takto získané údaje a výpisy sú použiteľné na právne účely.

Štátny občan Slovenskej republiky, občan členského štátu Európskej únie, občan štátu, ktorý je zmluvnou stranou Dohody o Európskom hospodárskom priestore, právnická osoba a fyzická osoba podnikateľ nie sú povinní dokladovať orgánom verejnej moci údaje v listinnej podobe, ak osobitný predpis neustanovuje inak.

Informačnými systémami verejnej správy na účely tohto zákona sú
a) register právnických osôb, podnikateľov a orgánov verejnej moci
b) informačný systém katastra nehnuteľností
c) register trestov
d) centrálny register detí, žiakov a poslucháčov
e) centrálny register študentov
f) informačný systém Finančnej správy v časti týkajúcej sa evidencie daňových nedoplatkov a nedoplatkov colného dlhu, nedoplatkov pokút a iných platieb vymeraných alebo uložených podľa colných predpisov, nedoplatkov dane z pridanej hodnoty alebo spotrebnej dane pri dovoze
g) informačný systém Sociálnej poisťovne v časti týkajúcej sa evidencie nedoplatkov na poistnom na sociálne poistenie

Ďalším informačným systémom na účel tohto zákona je aj informačný systém zdravotnej poisťovne v časti týkajúcej sa evidencie pohľadávok po splatnosti.

knihy, papiere, dokumenty, byrokracia Čítajte viac Ktoré dokumenty od vás úrady už nebudú vyžadovať?

Povinnosť sa primerane vzťahuje aj na služobný úrad a zamestnávateľa pri výkone práce vo verejnom záujme.

Povinnosť sa nevzťahuje na Slovenskú informačnú službu, ak by tým mohlo dôjsť k ohrozeniu plnenia úloh podľa osobitných predpisov.

Ak z technických dôvodov nie je možné získať údaje alebo výpisy z informačných systémov v rozsahu zdrojových registrov bezodkladne, orgány verejnej moci a právnické osoby sú oprávnené požiadať osoby o predloženie výpisov z príslušných zdrojových registrov v listinnej podobe. Listinná podoba výpisov podľa predchádzajúcej vety nesmie byť staršia ako 30 dní, to neplatí, ak ide o hlásenie pobytu podľa osobitného predpisu.

Čo robiť, ak úrad žiada od občana výpis, ktorý podľa zákona proti byrokracii už nemusí poskytovať:

V prípade, ak úrad žiada od občana výpisy, napriek tomu, že sú už obsahom zákona proti byrokracii, je potrebné nahlásiť túto informáciu na e-mailovú adresu: stopbyrokracii@vicepremier.gov.sk, prípadne túto situáciu vie občan nahlásiť aj prostredníctvom webovej stránky www.stopbyrokracii.sk (pošlite nám podnet). V prípadoch technického výpadku systému, ktorý poskytuje možnosť overenia, má právo/možnosť OVM takéto potvrdenie či výpis žiadať na vybavenie dopytu občana či podnikateľa.

Richard Sulík Čítajte aj Sulík ďalej znižuje byrokraciu. Každé nové pravidlo, nahradí úľava v rovnakej výške

V ktorých prípadoch môže byť využité potvrdenie o nedoplatkoch voči daňovému a colnému úradu, potvrdenie o nedoplatkoch na zdravotnom poistení a potvrdenie o nedoplatkoch voči Sociálnej poisťovni?

Predmetné potvrdenia je možné využiť:

 • pri žiadosti o dotácie, granty, stimuly, regionálnu podporu, podporu cestovného ruchu, podporu kultúry a národnostných men­šín
 • pri prihlasovaní sa do procesu verejného obstarávania
 • pri žiadostiach o čerpanie eurofondov
 • pri žiadosti o obnovenie prechodného pobytu cudzinca na účel podnikania
 • pri podávaní žiadostí pri predaji, prenájme a prideľovaní hnuteľného a nehnuteľného majetku obcí a miest
 • pri podávaní žiadostí o licencie a registrácii subjektov ako prevádzkovateľov retransmisie
 • pri podávaní žiadostí o štátnu záruku
 • pri poukázaní podielu 2 % zaplatenej dane prijímateľovi
 • pri zriaďovaní školských zariadení
 • pri žiadostiach súvisiacich s výrobou, predajom, dovozom tabakových výrobkov, liehu, minerálnych olejov
 • pri obchodovaní s výrobkami obranného priemyslu, výberom mýta, prevádzkovaní hazardných hier
 • pri žiadostiach o prevádzkovanie dráhy, dopravy a mnoho ďalších využití
Veronika Remišová, ITAPA Čítajte aj Rodný list vybavíte z domu a papierovačky skončia. V boji proti byrokracii nám pomôžu miliardy z EÚ

© AUTORSKÉ PRÁVA VYHRADENÉ

Čítajte Pravdu bez reklamy

Svižnejší web a články bez rušenia. Žiadne reklamy iba za 1,50 € mesačne.

Pravda bez reklamy
debata chyba
Viac na túto tému: #zákon proti byrokracii #poradňa #nedoplatok