Susedské spory často končia na súde

Situácií, z ktorých môžu vzniknúť susedské spory, je mnoho. Môže ísť o nadmerný hluk, rušenie nočného pokoja, stavbu ktorá ohrozuje susedovu stavbu, štekanie psa, konáre stromov visiace k susedom, dym z komína, hádky o hranice pozemku. Riešiť ich možno viacerými spôsobmi.

, 24.08.2021 08:00
susedia, susedský spor, hádka, záhrada Foto:
Ak máte problémy so susedmi a neviete sa dohodnúť na riešení, máte niekoľko možností, ako situáciu riešiť. Súd je len jednou z nich.
debata (3)

Susedské vzťahy upravuje najmä Občiansky zákonník. Ten ukladá vlastníkovi veci povinnosť zdržať sa všetkého, čím by nad mieru primeranú pomerom obťažoval iného alebo čím by vážne ohrozoval výkon jeho práv. Preto najmä nesmie ohroziť susedovu stavbu alebo pozemok úpravami pozemku alebo úpravami stavby na ňom zriadenej bez toho, že by urobil dostatočné opatrenie na upevnenie stavby alebo pozemku.

Takisto nesmie nad mieru primeranú pomerom obťažovať susedov hlukom, prachom, popolčekom, dymom, plynmi, parami, pachmi, pevnými a tekutými odpadmi, svetlom, tienením a vibráciami, nesmie nechať chované zvieratá vnikať na susediaci pozemok a nešetrne, prípadne v nevhodnom ročnom období odstraňovať zo svojej pôdy korene stromu alebo odstraňovať vetvy stromu presahujúce na jeho pozemok.

Ako riešiť susedské spory? Poradí Jana Alušíková z advokátskej kancelárie MPH - odvysielané 23. 7. 2021.

Obťažovanie iného nesmie presiahnuť mieru primeranú pomerom. Musí ísť teda o taký zásah, ktorý nie je spojený s bežným užívaním veci. Zásahy spojené s bežným užívaním nehnuteľnosti, ale aj hnuteľných vecí sú susedia zo zákona povinní strpieť. Pri vážnom ohrozovaní výkonu práv iného sa ale už nevyžaduje splnenie podmienky zásahu prekračujúceho mieru primeranú pomerom.

Rozdielom medzi obťažovaním a vážnym ohrozovaním je skutočnosť, že obťažovanie nebráni výkonu práva, ale ho robí obťažnejším, pričom vážne ohrozovanie sa týka priamo výkonu práva. Zásahy do susedských práv možno v zásade rozdeliť do troch skupín – ohrozenie susedovej stavby alebo pozemku, imisie a rušenie pokojného výkonu vlastníckeho práva a odstránenie previsov a podrastov.

Ak máte problémy so susedmi a neviete sa dohodnúť na riešení, máte niekoľko možností, ako situáciu riešiť. V prípade, ak vás nad mieru primeranú pomerom obťažuje alebo vážne ohrozuje výkon vašich práv sused, môžete sa obrátiť na políciu, obec alebo sa domáhať súdnej ochrany. Na políciu sa môžete obrátiť vtedy, ak sused svojím konaním spáchal priestupok alebo trestný čin – napríklad rušenie nočného pokoja, rôzne schválnosti alebo iné hrubé správanie.

Jana Alušíková Čítajte viac Krik a špina v paneláku, cudzie sliepky na dvore a pol jablone za plotom. Ako riešiť susedské spory?

Pokiaľ ide o obťažovanie dymom, prachom, popolčekom a podobne, môžete sa pokúsiť riešiť situáciu na obci. Tá má právo v takomto prípade nezákonný zásah nielenže predbežne zakázať, ale môže uložiť, aby bol obnovený predošlý stav. Obťažovaný vlastník takisto môže podať na súd žalobu. V tej by mal presne uviesť konkrétne konanie, ktorým ho sused obťažuje alebo obmedzuje jeho práva a navrhne, aby súd žalovanému uložil povinnosť zdržať sa neoprávneného zásahu. Ak súd rozhodne v prospech žalujúcej strany a žalovaný napriek tomu neprestane s neoprávneným zásahom, môže sa obťažovaná osoba obrátiť na exekútora. Ak hrozí vážne nebezpečenstvo škody, súd môže uložiť povinnosť vykonať vhodné a primerané opatrenie na odvrátenie hroziacej škody.

© Autorské práva vyhradené

3 debata chyba
Viac na túto tému: #susedské spory #susedské vzťahy
Flowers