Kedy musíte pustiť suseda na pozemok

Ak došlo k zrejmému zásahu do pokojného stavu, možno sa domáhať ochrany na obci. Obec môže predbežne zásah zakázať alebo uložiť, aby bol obnovený predošlý stav. Tým nie je dotknuté právo domáhať sa ochrany na súde.

, 26.08.2021 08:00
muž, úsmev, privítanie, ukazovanie Foto:
Sused je povinný umožniť vstup na svoj pozemok, prípadne na stavby stojace na ňom, ak si to nevyhnutne vyžaduje údržba a obhospodarovanie vašich pozemkov a stavieb. Takú istú povinnosť máte i vy voči svojim susedom.
debata (1)

Obťažovanie susedov

Vlastník veci sa musí zdržať všetkého, čím by nad mieru primeranú pomerom obťažoval iného alebo čím by vážne ohrozoval výkon jeho práv.

Preto najmä nesmie ohroziť susedovu stavbu alebo pozemok úpravami pozemku alebo úpravami stavby na ňom zriadenej bez toho, že by urobil dostatočné opatrenie na upevnenie stavby alebo pozemku, nesmie nad mieru primeranú pomerom obťažovať susedov hlukom, prachom, popolčekom, dymom, plynmi, parami, pachmi, pevnými a tekutými odpadmi, svetlom, tienením a vibráciami, nesmie nechať chované zvieratá vnikať na susediaci pozemok a nešetrne, prípadne v nevhodnej ročnej dobe odstraňovať zo svojej pôdy korene stromu alebo odstraňovať vetvy stromu presahujúce na jeho pozemok.

Ako riešiť susedské spory? Poradí Jana Alušíková z advokátskej kancelárie MPH - odvysielané 23. 7. 2021.

Oplotenie

Ak je to potrebné a ak to nebráni účelnému využívaniu susediacich pozemkov a stavieb, môže súd po zistení stanoviska príslušného stavebného úradu rozhodnúť, že vlastník pozemku je povinný pozemok oplotiť.

Vlastníkovi pozemku zo zákona nevyplýva všeobecná povinnosť oplotiť svoj pozemok. Súd mu však môže na návrh vlastníka susediacich pozemkov uložiť, aby oplotil svoj pozemok, ak sú splnené tieto požiadavky: ** 1. oplotenie je potrebné** – toto hľadisko sa považuje za splnené najmä vtedy, ak oplotenie poskytne ochranu proti nedovoleným zásahom,
2. oplotenie nebude brániť účelne užívať susediace pozemky a stavby – účelným užívaním pozemkov možno rozumieť ich využívanie podľa oficiálneho zaradenia v katastri nehnuteľností (napr. vinice, záhrady a pod.),
3. súd musí zistiť stanovisko príslušného stavebného úradu, ktorým síce súd nie je viazaný, ale musí si ho zadovážiť a prihliadnuť naň. V prípade záporného stanoviska stavebného úradu súd zváži, či aj napriek tomu uloží povinnosť pozemok oplotiť.

Oplotenie, ktoré si vlastník pozemku postaví na vlastnom pozemku, stáva sa jeho vlastníctvom a je povinný udržiavať ho v dobrom stave.

Jana Alušíková Čítajte viac Krik a špina v paneláku, cudzie sliepky na dvore a pol jablone za plotom. Ako riešiť susedské spory?

Vstup na pozemok

Vlastníci susediacich pozemkov sú povinní umožniť na nevyhnutnú dobu a v nevyhnutnej miere vstup na svoje pozemky, prípadne na stavby na nich stojace, pokiaľ to nevyhnutne vyžaduje údržba a obhospodarovanie susediacich pozemkov a stavieb. Ak tým vznikne škoda na pozemku alebo na stavbe, je ten, kto škodu spôsobil, povinný ju nahradiť; tejto zodpovednosti sa nemôže zbaviť.

Sused je teda povinný umožniť vstup na svoj pozemok, prípadne na stavby stojace na ňom v takom prípade, ak si to nevyhnutne vyžaduje údržba a obhospodarovanie vašich pozemkov a stavieb. Takú istú povinnosť máte i vy voči svojim susedom. Ide najmä o situácie, keď by sa údržba a obhospodarovanie pozemkov bez vstupu na susediaci pozemok alebo stavbu nemohli vôbec alebo sčasti vykonať – pomerne častým príkladom je výmena odkvapových ríms. Vstup sa však musí uskutočniť iba na nevyhnutný čas a v nevyhnutnej miere. Vlastník pozemku je povinný umožniť vstup na pozemok aj iným osobám, ktoré majú na starosti údržbu stavby alebo obhospodarovanie pozemku pre susedného vlastníka.

Ak v súvislosti so vstupom vznikne škoda na pozemku alebo na stavbe, potom ten, kto škodu spôsobil, je povinný ju nahradiť. Pritom nerozhoduje, či škodu spôsobil sused osobne, alebo prostredníctvom iných osôb, jeho zodpovednosť je daná objektívne.

Jana Alušíková, Ide o právo Čítajte aj Kedy vás môže na úradoch alebo v banke zastupovať príbuzný alebo sused?

© Autorské práva vyhradené

1 debata chyba
Viac na túto tému: #susedské spory
Čítajte Pravdu bez reklamy

Svižnejší web a články bez rušenia. Žiadne reklamy iba za 1,50 € mesačne.

Pravda bez reklamy