O čo sa susedia najčastejšie sporia

Je veľa dôvodov, prečo medzi susedmi vznikajú spory. Prinášame šesť najčastejších. Na koho sa treba obrátiť, ak chcete vaše spory vyriešiť?

, 27.08.2021 08:00
susedia, susedský spor, hádka Foto:
Vlastník nesmie nadmieru obťažovať susedov okrem iného dymom, plynmi, pachmi, odpadmi, svetlom, tienením a vibráciami.

Ohrozenie susedovej stavby

Vlastník nesmie ohroziť susedovu stavbu alebo pozemok úpravami pozemku alebo úpravami stavby na ňom zriadenej bez toho, že by urobil dostatočné opatrenie na upevnenie stavby alebo pozemku. Ide tu o zákaz takej činnosti na pozemku alebo stavbe, ktorá susediaci pozemok alebo stavbu zbavuje opory, a teda môže spôsobiť napr. zosunutie pôdy alebo pohyb stavby. Túto skutočnosť je potrebné vždy objektívne posúdiť, na čo je zväčša potrebný aj znalecký posudok.

Pokiaľ si vlastník nesplní povinnosť urobiť dostatočné opatrenie na upevnenie stavby alebo pozemku, môže ten, koho pozemok alebo stavba sú ohrozené, sám takéto opatrenie urobiť, aby odvrátil hroziacu škodu, a následne požadovať náhradu účelne vynaložených nákladov a náhradu škody, ktorú pri tom utrpel.

Ako riešiť susedské spory? Poradí Jana Alušíková z advokátskej kancelárie MPH - odvysielané 23. 7. 2021.

Imisie

Vlastník nesmie nad mieru primeranú pomerom obťažovať susedov hlukom, prachom, popolčekom, dymom, plynmi, parami, pachmi, pevnými a tekutými odpadmi, svetlom, tienením a vibráciami. Najmä v týchto prípadoch je potrebné vždy objektívne posúdiť intenzitu zásahu, teda to, či konkrétny zásah prekračuje mieru primeranú pomerom.

Vnikanie zvierat

Vlastník nesmie nechať chované zvieratá vnikať na susediaci pozemok. Musí urobiť primerané opatrenia, aby ním chované zvieratá nemohli vznikať na pozemky susedov, a to bezprostredných, ale aj vzdialenejších.

Jana Alušíková Čítajte viac Krik a špina v paneláku, cudzie sliepky na dvore a pol jablone za plotom. Ako riešiť susedské spory?

Odstraňovanie koreňov a vetiev

Vlastník nesmie nešetrne, prípadne v nevhodnej ročnej dobe odstraňovať zo svojej pôdy korene stromu alebo odstraňovať vetvy stromu presahujúce na jeho pozemok. To znamená, že odstraňovanie presahujúcich koreňov alebo vetiev nie je vo všeobecnosti zakázané, no nesmie sa vykonávať nešetrne alebo v nevhodnej ročnej dobe. Posúdenie šetrnosti a vhodnosti ročnej doby býva v prípade vzniku sporu predmetom znaleckého skúmania.

Oplotenie pozemku

Vo všeobecnosti vlastník nemá povinnosť svoj pozemok oplotiť. Ak je to však potrebné a ak to nebráni účelnému využívaniu susediacich pozemkov a stavieb, môže súd po zistení stanoviska príslušného stavebného úradu rozhodnúť, že vlastník pozemku je povinný pozemok oplotiť.

Umožnenie vstupu na pozemok

Vlastníci susediacich pozemkov sú povinní umožniť na nevyhnutnú dobu a v nevyhnutnej miere vstup na svoje pozemky, prípadne na stavby na nich stojace, pokiaľ to nevyhnutne vyžaduje údržba a obhospodarovanie susediacich pozemkov a stavieb. Ide o vstup výlučne z dôvodu nevyhnutnej údržby alebo obhospodarovania susediacej nehnuteľnosti, teda napr. kvôli nutnej oprave či úprave susediacej stavby alebo vykonaniu inej nevyhnutnej hospodárskej činnosti.

Ak vlastník umožní takýto vstup a v dôsledku toho mu vznikne škoda na pozemku alebo na stavbe, je ten, kto škodu spôsobil, povinný ju nahradiť, pričom tejto zodpovednosti sa nemôže zbaviť.

Zdroj: slovensko.sk
muž, úsmev, privítanie, ukazovanie Čítajte viac Kedy musíte pustiť suseda na pozemok

Na koho sa treba obrátiť pri susedských sporoch

Obec
Obec poskytuje ochranu pred zrejmým zásahom do pokojného stavu, môže predbežne takýto zásah zakázať alebo uložiť, aby bol obnovený predchádzajúci stav.

Polícia
Ak sa sused dopustí priestupku napríklad porušením nočného pokoja alebo úmyselným narušením občianskeho spolunažívania rôznymi udalosťami alebo iným hrubým správaním.

Súd
Ak vlastník nad mieru obťažuje suseda alebo vážne ohrozuje výkon jeho práv, môže sa ohrozovaný sused domáhať súdnej ochrany.

Môže na súd podať žalobu, v ktorej popíše konkrétne konanie vlastníka, pred ktorým žiada ochranu, a navrhnúť, aby mu súd uložil povinnosť zdržať sa určitých neoprávnených zásahov.

Exekúcia
Ak by žalovaný vlastník ani na základe právoplatného rozsudku s rušivými zásahmi neprestal, je možné vymáhať splnenie povinnosti exekúciou.

V prípade, ak existuje vážne nebezpečenstvo vzniku škody, má ohrozený tiež právo domáhať sa, aby súd uložil povinnosť vykonať vhodné a primerané opatrenie na odvrátenie hroziacej škody.

Čítajte Pravdu bez reklamy

Svižnejší web a články bez rušenia. Žiadne reklamy iba za 1,50 € mesačne.

Pravda bez reklamy
debata chyba
Viac na túto tému: #susedské vzťahy #susedské spory