Závet možno meniť aj odvolať

Ako napísať poslednú vôľu? Môžete tak urobiť sami? Na čo si dať pozor, aby bol dokument platný? Musí byť uložený u notára?

, 30.08.2021 08:00
právnik, notár, kancelária, knihy, čítanie,... Foto:
Na platnosť závetu ma vplyv dátum a podpis; ak v listine nie je uvedený deň, mesiac a rok, keď bol podpísaný, tak je závet neplatný.
3

Podľa Občianskeho zákonníka môže poručiteľ svoj majetok odkázať komukoľvek, zákon jeho prianie neobmedzuje. Jedinou podmienkou je, že nesmie v testamente vynechať neopomenuteľných dedičov – potomkov. Platí totiž, že maloletým potomkom sa musí dostať aspoň toľko, koľko robí ich dedičský podiel zo zákona, a plnoletým potomkom aspoň toľko, koľko robí jedna polovica ich dedičského podielu zo zákona. Pokiaľ tomu závet odporuje, je v tejto časti neplatný, ak nedošlo k vydedeniu uvedených potomkov.

Dediť zo závetu môžu fyzické aj právnické osoby, ako aj štát. Závet môže podľa právničky Jany Kováčovej napísať plnoletá osoba, teda staršia ako 18 rokov, a to v akejkoľvek forme. Maloletá osoba, teda človek starší ako 15 rokov, musí svoju poslednú vôľu spísať v podobe notárskej zápisnice. Občiansky zákonník nepovoľuje zriadenie závetu osobám súdom pozbaveným spôsobilosti na právne úkony.

Na otázky o testamente odpovedá advokátka Jana Alušíková z právnickej kancelárie MPH - publikované 25. septembra 2020.

Na platnosť závetu ma vplyv dátum a podpis, ak v listine nie je uvedený deň, mesiac a rok, keď bol podpísaný, tak je závet neplatný. Vlastnoručne vytvorený závet musí byť napísaný a podpísaný vlastnou rukou, inak je neplatný. V takomto prípade ale nie je potrebné mať závet podpísaný svedkami. Závet, ktorý poručiteľ nenapísal vlastnou rukou, musí vlastnou rukou podpísať a pred dvoma svedkami súčasne prítomnými výslovne prejaviť, že listina obsahuje jeho poslednú vôľu. Svedkovia sa musia na závet podpísať. Takisto je neplatný spoločný závet viacerých poručiteľov. Myslieť treba aj na to, že akékoľvek podmienky pripojené k závetu nemajú právne následky. Získanie dedičstva teda poručiteľ nesmie podmieňovať nijakými prianiami a príkazmi uvedenými v závete.

manželia, seniori, prekvapenie Čítajte viac Môže testament obsahovať príkazy pre dedičov?

V závete nemožno prejaviť vôľu, aby niektorý z dedičov zo zákona nededil, poručiteľ môže vydediť potomkov iba základe listiny o vydedení, a to na základe dôvodov, ktoré presne stanovuje Občiansky zákonník.

Závet možno vždy zrušiť. Urobiť tak možno neskorším platným závetom, pokiaľ popri novom závete nemôže obstáť, alebo odvolaním závetu. Listina o odvolaní závetu musí mať písomnú formu, aká je potrebná aj pre závet. V listine o odvolaní závetu musí byť uvedený deň, mesiac a rok, keď bola podpísaná, inak je neplatná. Poručiteľ zruší holografný alebo alografný závet aj tým, že zničí listinu, na ktorej bol napísaný.

Ľudia sa často domnievajú, že ak má niekto závet uložený doma v zásuvke, tak ide o neplatný kus papiera. Nie je to ale tak. Platnosť testamentu nezávisí od jeho úschovy štátnym orgánom. Osoba, ktorá závet napísala, si ho môže ponechať u seba, môže ho zveriť svojmu dôverníkovi, dedičovi alebo právnemu zástupcovi. Ak je závet v úschove u notára, ktorým nemusí byť len notár, ktorý je príslušný na dedičské konanie, prípadne u niekoho iného, ako je dedič, oddiali sa zistenie stavu a obsahu závetu. Ak si poručiteľ závet nechá u seba, hrozí nebezpečie, že sa závet stratí alebo že sa dostane do nepovolaných rúk. Ak je závet u dediča, má tento spôsob úschovy zvláštnu výhodu vtedy, ak ide o osamelo žijúceho občana.

okuliare, kniha, práca, rozmýšľanie Čítajte rozhovor Advokát: Aj listinu o vydedení možno napadnúť

Komu sa oplatí napísať závet?

V partnerskom zväzku žijú muž a žena, ani jeden však nie je rozvedený s predchádzajúcim partnerom, obaja majú dve deti. Ako môžu usporiadať svoje majetkové pomery tak, aby po sebe navzájom dedili a aby nárok na dedičstvo nevznikol aj ich manželským partnerom? V prípade, ak si ani jeden z partnerov nepraje, aby mal jeho súčasný manželský partner nárok na dedičstvo, odporúča sa situáciu riešiť závetom, v ktorom by uviedli ako svojho dediča partnera. Nededili by manžel či manželka, nárok na zákonný podiel by mali len deti.

V prípade, ak by partneri nenapísali závet, možno situáciu riešiť tak, že najprv je potrebné vysporiadať bezpodielové spoluvlastníctvo manželov, ideálne pri rozvode manželstva. Partneri potom môžu spísať rôzne zmluvy, ktorými na seba navzájom svoj majetok prevedú. Vhodnejším riešením je ale závet, v ktorom ale nesmú chýbať ako závetní dedičia deti oboch partnerov. Manželka alebo manžel dediť po týchto partneroch pri existencii závetu nebudú, pretože nie sú neopomenuteľní dedičia.

Ak sú bezdetní, podľa odporúčaní právnikov je tiež najvhodnejším riešením závet – nie sú tu neopomenuteľní dedičia, takže navzájom si môžu závetom zanechať majetok. Ak by chýbal závet, tak v prípade manželov dedia aj rodičia zosnulého manžela v druhej dedičskej skupine, v prípade partnerov môžu nastúpiť tiež iní zákonní dedičia, napr. rodičia alebo súrodenci poručiteľa. Platí totiž, že ak chýba závet, partner poručiteľa dedí len v len v prípade, ak s ním žil najmenej jeden rok pred jeho smrťou v spoločnej domácnosti a z tohto dôvodu sa staral o spoločnú domácnosť alebo bol odkázaný výživou na poručiteľa. V testamente môžu tieto osoby presne vymedziť, komu chcú majetok zanechať, a zamedziť tak prípadným dedičským nárokom rodičov alebo súrodencov.

Manžel má z predchádzajúceho manželstva jednu dcéru. Majetok ktorý manželka nadobudla počas ich manželstva, je v jej výlučnom vlastníctve, nepatrí do BSM. Maj na tento majetok nárok aj dcéra jej manžela, keďže majetok užívajú manželia spoločne? Budú v budúcnosti prípadne dediť po manželke otca? Pokiaľ by manželka zomrela, tak by dedili v prvej dedičskej skupine manžel a manželkine vlastné deti. Ak manželka sama nemá deti, tak dedí v druhej dedičskej skupine jej manžel a rodičia a spolužijúce osoby. Manželova dcéra by po manželke otca mohli prípadne dediť len vtedy, ak je spolužijúcou osobou. Ak nie je spolužijúce osobou, nárok na dedičstvo jej nevzniká. Ak by chcela manželka, aby po nej dedila aj nevlastná dcéra, musela by zanechať testament, v ktorom by jej príslušnú časť majetku odkázala, alebo môže situáciu riešiť prostredníctvom darovacej zmluvy.

© AUTORSKÉ PRÁVA VYHRADENÉ

Čítajte Pravdu bez reklamy

Svižnejší web a články bez rušenia. Žiadne reklamy iba za 1,50 € mesačne.

Pravda bez reklamy
3 debata chyba
Viac na túto tému: #závet #testament #platný závet