Typy závetov: Aký je medzi nimi rozdiel?

Holografný závet treba napísať vlastnou rukou. Pri alografnom je prípustné, aby ho písal aj niekto iný, avšak závetca ho musí vlastnoručne podpísať.

, 31.08.2021 10:00
smútok, zúfalstvo, trúchlenie, pomoc, podpora,... Foto:
Ilustračné foto.
1

Vlastnoručne napísaný závet (holografný)

a) závetca musí sám napísať celé znenie závetu
b) závetca musí napísať deň, mesiac, rok, kedy závet napísal.
c) závetca musí závet podpísať

Prítomnosť svedkov sa nevyžaduje a ani nič pri takomto type závetu nepodpisujú.

Podpis závetcu nemusí byť úradne overený.

V závete musí byť každá časť napísaná vlastnou rukou; ak bude napríklad dátum alebo iná jedna veta z testamentu napísaná inak ako rukou, bude takýto závet neplatný v celom rozsahu.

manželia, seniori, papiere, dlhy, problémy, čítanie Čítajte aj Otázky a odpovede o dedení zo závetu. Aké možnosti má opomenutý dedič?
Na otázky o testamente odpovedá advokátka Jana Alušíková z právnickej kancelárie MPH - publikované 25. septembra 2020.

Závet nenapísaný vlastnou rukou (alografný)

Ide o typ závetu, kde je prípustné, aby obsah a dátum napísal niekto iný, nie závetca. Urobiť tak môže mechanicky alebo vlastnou rukou, podpis závetcu ale musí byť vlastnoručný.

Testament môže byť napísaný rukou, na písacom stroji alebo počítači, ale v tom prípade musí byť podpísaný pred dvoma svedkami, ktorí v ďalšej listine dosvedčia, že ide o prejav poslednej vôle závetcu.

Závetca musí závet podpísať vlastnou rukou a pred dvoma súčasne prítomnými svedkami musí výslovne prejaviť, že listina obsahuje jeho poslednú vôľu.

Svedkovia sa musia na závet podpísať.

Podpis závetcu nemusí byť úradne overený.

Závet vo forme notárskej zápisnice

Notár spíše na základe vyhlásenia závetcu notársku zápisnicu o závete.

Vo forme notárskej zápisnice môže spísať závet každý, kto nebol súdom pozbavený spôsobilosti na právne úkony a je starší ako 15 rokov.

Spisuje ho kvalifikovaný notár, ktorý zabezpečí pravosť a vierohodnosť závetu.

Notár je zo zákona povinný závet spísaný vo forme notárskej zápisnice zaregistrovať v Notárskom centrálnom registri závetov, ktorý je prepojený v rámci celého územia Slovenska a vďaka ktorému si môžete byť istí, že závet sa pri prerokúvaní dedičstva objaví (súdny komisár je povinný tento register lustrovať). Počas života poručiteľa nemôže žiadna iná osoba do závetu nahliadnuť.

Za formálne a obsahové náležitosti zodpovedá notár.

Závet v tejto forme môže na žiadosť závetcu spísať ktorýkoľvek notár, pri jeho spisovaní neplatí žiadna miestna príslušnosť notára.

Náležitosti každej notárskej zápisnice, teda aj závetu, sú ustanovené v Notárskom poriadku.

Každú notársku zápisnicu, teda aj závet, na záver podpisuje účastník zápisnice, teda v prípade závetu závetca.

rodina, závet, písanie Čítajte viac Rozdelenie dedičstva v závete - na čo si dať pozor

Obsah zápisnice

a) miesto, deň, mesiac a rok spísania notárskej zápisnice,

b) meno, priezvisko a sídlo notára,

c) meno, priezvisko, rodné číslo, dátum narodenia a trvalé bydlisko účastníkov, ich zástupcov, svedkov, dôverníkov a tlmočníkov,

d) vyhlásenie účastníkov, že sú spôsobilí na právne úkony,

e) údaj o tom, ako bola preukázaná totožnosť účastníkov a svedkov, najmä druh a číslo platného preukazu totožnosti účastníka,

f) ak je účastníkom právnická osoba, údaj o tom, ako bola preukázaná jej existencia, a oprávnenie v jej mene konať,

g) obsah právneho úkonu,

h) údaj o tom, že zápisnica bola po prečítaní účastníkmi schválená,

i) podpisy účastníkov alebo ich zástupcov, a ak boli prizvaní, tiež svedkov, dôverníkov a tlmočníkov; ak podpisuje notársku zápisnicu za právnickú osobu ako účastníka fyzická osoba oprávnená v jej mene konať, pripojí iba svoj podpis,

j) odtlačok úradnej pečiatky notára a jeho podpis.

Ak notár spíše formou notárskej zápisnice závet, listinu o vydedení alebo odvolanie týchto úkonov, zabezpečí bez zbytočného odkladu po vykonaní tohto úkonu jeho zaregistrovanie v Notárskom centrálnom registri závetov. V informácii pre Notársky centrálny register závetov uvedie, o akú listinu ide, dátum jej spísania, meno, priezvisko, rodné číslo, dátum narodenia a údaj o trvalom pobyte účastníka.

Notárske zápisnice sa uschovajú v kovovej skrini (ochrana pred zničením napr. požiarom) v kancelárii notára. Do príslušného spisu sa založí odpis zápisnice.

Zmeny v zápisnici: v notárskej zápisnici môže pokračovať notár, ktorý notársku zápisnicu spísal, alebo iný notár so sídlom na území Slovenskej republiky. Pokračovanie v notárskej zápisnici je súčasťou notárskej zápisnice.

manželia, seniori, prekvapenie Čítajte viac Môže testament obsahovať príkazy pre dedičov?

Osobitá forma závetu

V prípade, ak je pisateľ závetu v zlom zdravotnom stave, nevidiaci, nepočujúci, nemôže písať, alebo čítať, využíva sa osobitá forma závetu.

Vyžaduje prítomnosť svedkov. Prítomní musia byť traja svedkovia, pred ktorými sa nahlas prečíta text závetu, ktorý oni svojím podpisom potvrdia.

Pozor, nie každá osoba môže byť svedkom podpísaným na závete. Svedkami závetu môžu byť len osoby spôsobilé na právne úkony, ďalej to nesmú byť osoby nevidomé, nepočujúce, nemé a tie, ktoré nepoznajú jazyk, v ktorom sa závet vyhotovuje. Taktiež nesmie byť svedkom zákonný dedič a jemu blízke osoby.

Pisateľom ako aj predčitateľom môže byť aj svedok. Podmienkou však je, že pisateľ nesmie byť zároveň predčitateľom. V listine sa musí zároveň uviesť, že poručiteľ nemôže čítať alebo písať, kto listinu napísal a kto nahlas prečítal a akým spôsobom poručiteľ potvrdil, že listina obsahuje jeho pravú vôľu.

V závete musí byť uvedené, kto listinu napísal a prečítal.

© AUTORSKÉ PRÁVA VYHRADENÉ

Čítajte Pravdu bez reklamy

Svižnejší web a články bez rušenia. Žiadne reklamy iba za 1,50 € mesačne.

Pravda bez reklamy
1 debata chyba
Viac na túto tému: #závet #testament #platný závet