Vzory: Darovacia zmluva a výzva na vrátenie daru

Darovanie nehnuteľnosti je veľká vec a je dobré mať aspoň predstavu, čo darovacia zmluva musí obsahovať a ako vyzvať obdarovaného na vrátenie daru.

17.09.2021 10:00
prenájom, zmluva, ukazovanie, kľúča, nehnuteľnosť Foto:
Ilustračné foto.
debata

Darovacia zmluva

Darca:
Katarína Zvončeková
Legionárska 10, 911 01 Trenčín
rodné číslo: 123456/7890
dátum narodenia: 1. 2. 1950
štátne občianstvo/re­gistrovaná: SR
bankové spojenie: 20010002001001100
ako darca na strane jednej (ďalej len „darca”) a

Obdarovaný
Michal Zvonček
Hlavná 5, 90105 Trenčín
rodné číslo: 234567/8901
dátum narodenia: 2. 3. 1975
štátne občianstvo/re­gistrovaný: ST
bankové spojenie: 20010002001000900
ako obdarovaný na strane druhej (ďalej len „obdarovaný“ a spolu s darcom ďalej len „zmluvné strany“)

Zmluvné strany sa rozhodli uzavrieť v zmysle ust. § 628 a nasl. Občianskeho zákonníka túto Darovaciu zmluvu (ďalej len „zmluva“):

Článok I

Úvodné ustanovenie

Darca je výlučným vlastníkom nehnuteľnosti zapísanej v katastri nehnuteľností vedenom katastrálnym odborom Okresného úradu Trenčín na liste vlastníctva č.123, okres Trenčín, obec: Trenčín, katastrálne územie: Trenčín, a to:

bytu č. 15., s celkovou podlahovou plochou 95 m2 a terasou s výmerou 10 m2, pozostávajúceho z obývacej izby spojenej s kuchyňou, 3 spální , kúpeľne, WC a predsiene (ďalej len „byt“), nachádzajúceho sa na 5. poschodí bytového domu na Legionárskej ulici v Trenčíne, súpisné číslo 10 (ďalej len „bytový dom“), postaveného na pozemku parcelné číslo 345 – zastavané plochy a nádvoria s výmerou 200 m2, parcela registra „C“, ktorý je evidovaný v katastri nehnuteľností vedenom katastrálnym odborom Okresného úradu v Trenčíne na liste vlastníctva č. 456, okres Trenčín, obec Trenčín, katastrálne územie Trenčín (ďalej len „pozemok“) v spoluvlastníckom podiele 1/1. …

(ďalej len „nehnuteľnosti“ alebo „predmet daru“)

tablet, manželia, seniori Čítajte viac Darovacia zmluva nesmie klásť podmienky

Článok II

Predmet zmluvy

Darca daruje zo svojho výlučného vlastníctva nehnuteľnosti uvedené v článku I zmluvy obdarovanému, ktorý ich nadobúda ako dar. Obdarovaný predmet daru prijíma.

Článok III

Vyhlásenie obdarovaného o oboznámení sa so stavom predmetu daru

Darca oboznámil obdarovaného s technickým a právnym stavom nehnuteľností. Obdarovaný vyhlasuje, že nehnuteľnosti preberá v stave, v akom sa nachádzajú, v deň podpisu tejto zmluvy a nevymieňuje si žiadne osobitné vlastnosti nehnuteľností.

Článok IV

Osobitné ubezpečenia zmluvných strán

 1. Zmluvné strany vyhlasujú, že ich zmluvná voľnosť nie je ničím obmedzená a nie sú im známe žiadne okolnosti, ktoré by túto voľnosť obmedzovali.
 2. Darca vyhlasuje, že je oprávnený s predmetom daru nakladať v plnom rozsahu. Darca vyhlasuje, že neexistujú žiadne rozhodnutia súdov, prípadne iných orgánov verejnej správy, ani žiadne zmluvy alebo dohody, v dôsledku ktorých by bolo alebo by mohlo byť vlastnícke právo darcu k predmetu daru akýmkoľvek spôsobom obmedzené alebo ohrozené, alebo by obmedzovali, alebo mohli obmedzovať jeho právo nakladať s predmetom daru podľa tejto zmluvy. Darca vyhlasuje, že nemá vedomosť o tom, že by si tretia osoba (osoby) uplatňovala akékoľvek právo z akéhokoľvek titulu k predmetu daru.
 3. Darca vyhlasuje, že predmet daru nie je predmetom žiadnych súdnych, správnych alebo iných sporov. Darca ďalej vyhlasuje, že na predmete daru neviaznu žiadne vecné bremená, ťarchy, dlhy, nájomné práva a ani žiadne iné práva (nároky) tretích osôb.
 4. Darca vyhlasuje, že mu nie sú známe žiadne okolnosti, ktoré by mali za následok neplatnosť zmluvy, alebo by mohli ohroziť platnosť zmluvy.
rodina, generácie, rodičia, vnúčatá, radosť Čítajte viac V darovanom dome môžete bývať, treba na to však zmluvu

Článok V

Nadobudnutie vlastníckeho práva k predmetu daru

 1. Zmluvné strany sa dohodli, že návrh na vklad vlastníckeho práva do katastra nehnuteľností v prospech obdarovaného na základe zmluvy podá obdarovaný príslušnému katastrálnemu odboru okresného úradu.
 2. Zmluvné strany berú na vedomie, že podpísaním zmluvy sú svojimi zmluvnými prejavmi viazané až do rozhodnutia príslušného katastrálneho odboru okresného úradu o povolení alebo zamietnutí vkladu vlastníckeho práva do katastra nehnuteľností podľa zmluvy.
 3. Zmluvné strany berú na vedomie, že vlastnícke právo k predmetu daru nadobudne obdarovaný až vkladom do katastra nehnuteľností a právne účinky vkladu do katastra nehnuteľností vznikajú na základe právoplatného rozhodnutia príslušného katastrálneho odboru okresného úradu o jeho povolení.
 4. V prípade, ak by príslušný katastrálny odbor okresného úradu rozhodol o zamietnutí alebo o zastavení konania o návrhu na vklad vlastníckeho práva v prospech obdarovaného do katastra nehnuteľností podľa zmluvy, je darca povinný poskytnúť súčinnosť obdarovanému v odvolacom konaní proti rozhodnutiu o zastavení alebo zamietnutí konania o návrhu na vklad vlastníckeho práva do katastra nehnuteľností alebo opätovne bezodkladne, najneskoršie do troch dní od doručenia výzvy obdarovaného podpísať darovaciu zmluvu s obdarovaným na predmet daru.
 5. Ak príslušný katastrálny odbor okresného úradu preruší konanie o návrhu na vklad vlastníckeho práva v prospech obdarovaného do katastra nehnuteľností podľa zmluvy, je darca povinný poskytnúť súčinnosť obdarovanému a odstrániť nedostatky zmluvy a návrhu na vklad vlastníckeho práva do katastra nehnuteľností, prípadne jeho príloh. V prípade, ak darca neposkytne potrebnú súčinnosť a príslušný katastrálny odbor okresného úradu, zamietne návrh na vklad vlastníckeho práva v prospech obdarovaného do katastra nehnuteľností podľa zmluvy, darca je povinný opätovne bezodkladne, najneskoršie do troch dní od doručenia výzvy obdarovaného, podpísať darovaciu zmluvu s obdarovaným na predmet daru.
 6. Obdarovaný nadobúda právo držby k predmetu daru podpisom zmluvy zmluvnými stranami.

Článok VI

Záverečné ustanovenia

 1. Zmluvné strany podpisom zmluvy zároveň potvrdzujú, že právny úkon je urobený v predpísanej forme, prejavy vôle sú hodnoverné, dostatočne zrozumiteľné a ich zmluvná voľnosť nie je ničím obmedzená.
 2. Vo veciach neupravených zmluvou sa zmluvný vzťah spravuje príslušnými ustanoveniami všeobecne záväzných právnych predpisov.
 3. Ak niektoré ustanovenia zmluvy nie sú celkom alebo sčasti účinné, alebo neskôr stratia účinnosť, nie je tým dotknutá účinnosť ostatných ustanovení. Namiesto neúčinných ustanovení a na vyplnenie medzier sa použije právna úprava, ktorá, pokiaľ je to právne možné, sa čo najviac približuje zmyslu a účelu zmluvy, pokiaľ pri uzatváraní zmluvy zmluvné strany túto otázku brali do úvahy.
 4. Zmluva je vyhotovená v štyroch rovnopisoch, jeden pre darcu, jeden pre obdarovaného a dva pre príslušný katastrálny odbor okresného úradu.
 5. Zmluva nadobúda platnosť a účinnosť dňom jej podpisu zmluvnými stranami. Účinky prevodu vlastníckeho práva k predmetu daru podľa zmluvy nastávajú dňom právoplatnosti rozhodnutia príslušného katastrálneho odboru okresného úradu o povolení vkladu vlastníckeho práva v prospech obdarovaného k predmetu daru do katastra nehnuteľností v Slovenskej republike.
 6. Zmluvné strany vyhlasujú, že si zmluvu prečítali, jej obsahu porozumeli a na znak toho, že jej obsah zodpovedá ich skutočnej a slobodnej vôli, ju podpísali.

V Trenčíne, dňa 7. septembra 2021.

Darca: Katarína Zvončeková Obdarovaný: Michal Zvonček

podpis darcu podpis obdarovaného

POZOR! Obsah tohto dokumentu je vzorom právneho dohovoru medzi kupujúcim a predávajúcim, preto pre bližšiu špecifikáciu je potrebné, aby ste sa poradili s právnikom alebo notárom.

Jana Alušíková, Ide o právo Čítajte viac Ako darovať bez chýb a ako darovaciu zmluvu zrušiť. Kto všetko ju môže napadnúť?

Ako napísať výzvu na vrátenie daru

Anna Malá
Romanova 10, 85101 Bratislava
V Bratislave 7. septembra 2021

Odstúpenie od darovacej zmluvy a žiadosť o vrátenie daru

Vážená Hana Nováková,
dňa 1. februára 2019. som s Vami uzatvorila darovaciu zmluvu, ktorej predmetom boli byt v osobnom vlastníctve na Šancovej ulici v Bratislave, ktorý som zdedila po svojej matke. Tento dar ste prijali a súčasne sme uzavreli darovaciu zmluvu, ktorej kópiu prikladám.

Nemôžem Vám odpustiť skutočnosť, že sa o mňa nestaráte v chorobe, pravidelne ma nenavštevujete a nezaujímate sa o môj zdravotný stav. V tomto Vašom konaní vidím zjavné porušenie dobrých mravov. S ohľadom na vyššie uvedené odstupujem od darovacej zmluvy zo dňa 1. februára 2019 a zároveň využívam svoje zákonné právo na odvolanie daru pre nevďak a v súlade s ust. Občianskeho zákonníka, žiadam o vrátenie uvedeného daru prepisom vlastníctva na príslušnom katastri nehnuteľností.

Ak v uvedený dar nevrátite, budem nútená domáhať sa vrátenia daru súdnou cestou.

podpis: Anna Malá, darkyňa

Miesto: Bratislava Dátum: 7. septembra 2021

Príloha: Darovacia zmluva

© Autorské práva vyhradené

debata chyba
Viac na túto tému: #vzor #darovacia zmluva