Možno zrušiť darovaciu zmluvu s vecným bremenom? Ako na to?

Je to možné, avšak len za určitých podmienok. V takom prípade je potom potrebné osobitnou zmluvou zrušiť aj vecné bremeno. Ako má takáto zmluva vyzerať?

21.09.2021 09:00
rodičia, manželia, seniori, rozhovor Foto:
Mnohí vlastníci sa obávajú tohto typu darovania, pretože ak príde medzi darcom a obdarovaným k vážnym sporom, nebudú už môcť právny stav zvrátiť.
debata

Pri darovaní nehnuteľnosti a zriaďovaní vecného bremena v podobe dožitia v darovanej nehnuteľnosti je nevyhnutné spísať darovaciu zmluvu a zmluvu o zriadení vecného bremena. Zmluva musí písomná a obsahovať náležitosti podľa Občianskeho zákonníka, zákona o katastri nehnuteľností a v prípade darovania bytu zákona o vlastníctve bytov a nebytových priestorov.

Darovanie so zriadením vecného bremena umožňuje vlastníkovi, aby prenechal svoj nehnuteľný majetok jednému alebo viacerým obdarovaným, bez toho, aby stratil právo ho užívať, alebo aby bol limitovaný zákonnými dôvodmi vydedenia. V praxi sa postup pomerne často využíva z dôvodu, že rodičia môžu mať napríklad pre zlé rodinné vzťahy záujem o zanechanie svojho majetku iba konkrétnej osobe tak, že ďalší do úvahy prichádzajúci dedičia potom nebudú mať na tento majetok nárok.

Nevýhodou postupu je, že darovaním dochádza k prevodu vlastníckeho práva už počas života darcu, teda darca stráca akékoľvek oprávnenia k nehnuteľnosti, okrem práva užívacieho, ktoré vyplýva zo zmluvy o zriadení vecného bremena. Obdarovaný spravidla môže nehnuteľnosť ďalej prevádzať aj iným spôsobom s ňou disponovať.

rodina, generácie, rodičia, vnúčatá, radosť Čítajte viac V darovanom dome môžete bývať, treba na to však zmluvu

Mnohí vlastníci sa obávajú tohto typu darovania, pretože ak príde medzi darcom a obdarovaným k vážnym sporom, nebudú už môcť právny stav zvrátiť. V prípade darovania nehnuteľnosti je navrátenie do pôvodného stavu, pokiaľ nedôjde k vzájomnej dohode o zrušení darovacej zmluvy, možné prostredníctvom § 630 Občianskeho zákonníka. Predmetné ustanovenie ale umožňuje darcovi domáhať sa vrátenia daru len v prípade, ak sa obdarovaný správa k darcovi alebo členom jeho rodiny tak, že hrubo porušuje dobré mravy.

Takto definovaná podmienka prenecháva pomerne širokú výkladovú voľnosť, pričom súdy v praxi považujú podmienku na vrátenie daru za splnenú v prípadoch, keď nemravné správanie obdarovaného voči darcovi alebo členom jeho rodiny dosiahne takú intenzitu, že sa ním naplnia znaky skutkovej podstaty trestného činu alebo sa k naplneniu týchto znakov blíži.

Existujú aj prípady, keď rodič platne daroval nehnuteľnosť svojmu dieťaťu, pričom po darovaní sa vzájomne odcudzili do takej miery, že spolu nekomunikujú, nezaujímajú sa o seba a dokonca si začali vykať a oslovovať sa priezviskom, hoci si celý život tykali. Ani v tejto situácii súdy nepovažovali správanie obdarovaného dieťaťa za nemravné v dostatočnej intenzite na to, aby sa rodič mohol od dieťaťa úspešne domôcť vrátenia daru.

prenájom, zmluva, ukazovanie, kľúča, nehnuteľnosť Čítajte viac Vzory: Darovacia zmluva a výzva na vrátenie daru

Ako sa vymazáva vecné bremeno

Katastrálny zákon umožňuje do katastra nehnuteľností zapísať vecné bremeno spočívajúce v práve doživotného užívania nehnuteľností. Toto právo je možné z príslušného katastra vymazať, a to na základe dohody zmluvných strán.

Oprávnený z vecného bremena a povinný z vecného bremena sa môžu dohodnúť, že vecné bremeno sa zrušuje sa a uviesť by to mali do zmluvy o zániku vecného bremena. Zmluva by mala byť uzavretá medzi oprávneným z vecného bremena a povinným z vecného bremena.

Bližšie náležitosti tejto zmluvy slovenská legislatíva neuvádza, uviesť je však vhodné napríklad či sa strany dohodli na odplatnom alebo bezodplatnom zániku vecného bremena, dôvod zrušenia vecného bremena, ktorá strana bude znášať náklady spojené s výmazom vecného bremena z katastra nehnuteľností, kto a kedy podá návrh na vklad.

Na výmaz je potrebné aj povolenie vkladu príslušným okresným úradom, katastrálnym odborom. Občiansky zákonník stanovuje, že vecné bremená zanikajú rozhodnutím príslušného orgánu alebo zo zákona. K zániku práva zodpovedajúceho vecnému bremenu zmluvou je treba vklad do katastra nehnuteľností. Potrebné je teda podať návrh na vklad do katastra nehnuteľností, ktorým sa žiada výmaz vecného bremena. Pri zániku vecného bremena sa vyžaduje na zmluve overenie podpisu oprávneného z vecného bremena.

manželia, kľúče, darovanie, predaj, prenájom Čítajte viac Otázky a odpovede o darovaní nehnuteľnosti

Vzor: Zánik zmluvy o vecnom bremene doživotného užívania

Zmluva o zániku vecného bremena doživotného užívania sa uzatvára podľa § 151p Občianskeho zákonníka:

Oprávnený z vecného bremena:
Uvedie sa meno, priezvisko, ulica, mesto, poštové smerovacie číslo, rodné číslo.

Povinný z vecného bremena:
Uvedie sa meno, priezvisko, ulica, mesto, poštové smerovacie číslo, rodné číslo.

Obaja vyhlasujú, že sú plne spôsobilí na právne úkony a uzatvárajú túto

Zmluvu o zrušení vecného bremena doživotného užívania

Povinný z vecného bremena je na základe zmluvy o prevode nehnuteľnosti so zriadením vecného bremena zo dňa …vlastníkom nehnuteľného majetku: uvedie sa presná špecifikácia nehnuteľnosti – adresa, údaje z katastrálne­ho úradu.

Zmluvou o prevode nehnuteľnosti so zriadením vecného bremena zo dňa … bolo zároveň v prospech oprávneného z vecného bremena zriadené vecné bremeno spočívajúce v jeho práve doživotného bývania a užívania vyššie špecifikovanej nehnuteľnosti.

Dôvody, ktoré viedli k zriadeniu vecného bremena v prospech oprávneného z vecného bremena, pominuli, oprávnený z vecného bremena a povinný z vecného bremena sa dohodli, že vecné bremeno zriadené zmluvou o prevod nehnuteľnosti sa dňom podpísania tejto zmluvy zrušuje.

Oprávnený z vecného bremena a povinný z vecného bremena sa dohodli, že vecné bremeno sa zrušuje bezplatne. Právne účinky zániku práva zodpovedajúceho vecnému bremenu nastanú vkladom do katastra nehnuteľností. Návrh na vklad do katastra na základe tejto zmluvy podá povinný z vecného bremena … napríklad do týždňa od podpisu tejto zmluvy zmluvnými stranami.

Účastníci tejto zmluvy vyhlasujú, že si túto zmluvu pred jej podpísaním prečítali, že bola uzavretá po vzájomnej dohode podľa ich práva a slobodnej vôle, s jej obsahom súhlasia, na znak čoho ju vlastnoručne podpísali.

dátum, miesto a podpis povinného a overený podpis oprávneného

© Autorské práva vyhradené

debata chyba
Viac na túto tému: #vzor #darovacia zmluva #vecné bremeno