Vlastníte pôdu a chcete ju predať ako stavebnú parcelu?

Premeniť poľnohospodársku pôdu na stavebnú parcelu nie je vždy možné. V určitých prípadoch môžete získať súhlas štátu, počítajte ale skôr s odmietavým stanoviskom úradov.

27.09.2021 10:00
dom, stavba, snívanie, plánovanie, manželia,... Foto:
Ilustračné foto.
debata

Vlastníte pôdu a plánujete na nej napríklad stavať rodinný dom alebo ju predať ako stavebný pozemok? Stavebné povolenie získa totiž vlastník len na základe dokumentu, ktorý povoľuje odňatie poľnohospodárskej pôdy z pôdneho fondu. Poľnohospodárska pôda je pôda, ktorá je v katastri nehnuteľností evidovaná ako orná pôda, chmeľnice, vinice, záhrady, ovocné sady či trvalé trávnaté porasty. Možnosť výstavby na takomto pozemku alebo jeho využitie na iné nepoľnohospodárske účely do značnej miery obmedzuje legislatíva.

V prípade ak plánuje vlastník pôdy stavať na takomto pozemku alebo ho výhodne predať ako stavebnú parcelu, môže byť jeho predstava obmedzená zákonnom o ochrane a využívaní poľnohospodár­skej pôdy.

Video
Predaj, dedenie, delenie poľnohospodárskej pôdy a ako na nej stavať - s Janou Alušíkovou z advokátskej kancelárie MPH - odvysielané 26. 2. 2021.

Majiteľ poľnohospodárskeho pozemku, ktorý ho plánuje predať ako stavebný pozemok, tak môže vo vymedzených prípadoch urobiť, väčšina vlastníkov ale potrebuje súhlas štátu. Ak by totiž budúci majiteľ chcel stavať na pôde mimo hraníc zastavaného územia obce, napríklad na ornej pôde alebo vo vinohrade, musel by k žiadosti o stavebné povolenie doložiť rozhodnutie o trvalom odňatí poľnohospodárskej pôdy na základe zákona o ochrane a využívaní poľnohospodárskej pôdy. Takýto dokument potrebuje vlastník aj v prípade, ak chce takýto typ rovno predať ako stavebný.

pole, pôda, muž, notebook, úsmev, farmár, bager, stavba Čítajte viac Vyňatie: Ako z pôdy urobíte stavebnú parcelu

Rozhodnutie o odňatí vydávajú pozemkové a lesné odbory príslušného okresného úradu. Lehota na vydanie rozhodnutia je 30 dní od podania kompletnej žiadosti, v ktorej nesmie chýbať žiaden doklad. Pri trvalom zábere poľnohospodárskej pôdy je v niektorých prípadoch zo zákona nutné zaplatiť odvod, ktorého výšku presne určuje nariadenie vlády.

Rozhodnutie o trvalom odňatí nie je potrebné vydať, ak ide o výmeru odnímanej plochy do 5 000 m2 v hraniciach zastavaného územia obce, vtedy sa vydáva stanovisko k zmene využitia pozemku. Rozhodnutie o odňatí je podkladom pre zmenu druhu pozemku v katastri na ostatnú plochu. Na základe jeho rozhodnutia sa však spravidla nemení druh pozemku na celej parcele; vyníma sa iba tá časť, ktorá bude zastavaná stavbou. Zastavanou plochou sa rozumie len pozemok priamo pod rodinným domom s príslušenstvom, čo sú napríklad prístupové cesty a chodníky.

Určená výmera je oslobodená od platenia odvodov; ak ju žiadateľ prekročí, za výmeru nad oslobodenie zaplatí odvody podľa tabuliek v prílohe nariadenia vlády. Nezastavaný pozemok, ktorý je súčasťou poľnohospodárskeho alebo lesného pôdneho fondu, možno v územnom pláne obce určiť za stavebný pozemok, ak sú splnené podmienky na jeho trvalé vyňatie z pôdneho fondu alebo ak je v zastavanom území obce. Po schválení územného plánu je možné na tieto pozemky vydať územné rozhodnutie a následne po vyňatí z pôdneho fondu aj stavebné povolenie.

muž, brada, tablet, úsmev Čítajte viac Za vyňatie pôdy treba uhradiť poplatok

© Autorské práva vyhradené

debata chyba
Viac na túto tému: #poľnohospodárska pôda #stavebný pozemok