Ako z pôdy urobiť stavebný pozemok

Potrebujete zmeniť druh pozemku? Ako z pôdy urobíte stavebný pozemok? Ako treba postupovať?

28.09.2021 10:00
pole, dom, plánovanie, snívanie, muž,... Foto:
Rozhodnutie o trvalom odňatí stratí platnosť, ak do piatich rokov od právoplatnosti rozhodnutia nebola pôda použitá na zámer uvedený v rozhodnutí o odňatí.
debata

Podľa zákona č. 220/2004 na nepoľnohospodárske účely možno použiť poľnohospodársku pôdu len na základe rozhodnutia o odňatí poľnohospodárskej pôdy. Rozhodnutie o odňatí vydáva orgán ochrany poľnohospodárskej pôdy, v ktorého obvode sa poľnohospodárska pôda navrhovaná na odňatie nachádza.

Rozhodnutie o odňatí nie je potrebné vydať, ak ide o umiestnenie signálov, stabilizačných kameňov a iných značiek na geodetické účely, na vstupné šachty, prečerpávacie stanice, vrty a studne, stožiare alebo iné objekty nadzemného a podzemného vedenia a výmera jednotlivých uvedených objektov nepresiahne 25 m2 a ak ide o jednorazovú zmenu druhu pozemku do 15 m2, prípadne ak ide o výmeru odnímanej plochy do 500 m2 v hraniciach zastavaného územia obce.

dom, stavba, snívanie, plánovanie, manželia, radosť Čítajte viac Vlastníte pôdu a chcete ju predať ako stavebnú parcelu?

Rozhodnutie o odňatí

Na nepoľnohospodárske účely možno použiť poľnohospodársku pôdu len na základe rozhodnutia o odňatí poľnohospodár­skej pôdy.

Rozhodnutie o odňatí vydáva miestne príslušný okresný úrad, poľnohospodársky a lesný odbor.

Rozhodnutie je podkladom na vyznačenie zmeny druhu pozemku v katastri na ostatnú plochu.

Video
Predaj, dedenie, delenie poľnohospodárskej pôdy a ako na nej stavať - s Janou Alušíkovou z advokátskej kancelárie MPH - odvysielané 26. 2. 2021.

Úrad zašle vyhotovenie právoplatného rozhodnutia s vyhotovením geometrického plánu alebo kópie katastrálnej mapy na príslušný kataster, ktorý plochy rozhodnutím odňaté natrvalo vyjme z evidencie poľnohospodárskej pôdy a vyznačí zmenu druhu poľnohospodárskeho pozemku na ostatnú plochu v termíne najneskôr 60 dní po prevzatí rozhodnutia.

Rozhodnutie o trvalom odňatí a rozhodnutie o dočasnom odňatí sú platné len na odsúhlasený zámer.

Rozhodnutie o dočasnom odňatí stratí platnosť uplynutím času, na ktorý bolo vydané. Strata platnosti rozhodnutia o dočasnom odňatí nie je dôvodom na vrátenie odvodu.

Rozhodnutie o trvalom odňatí stratí platnosť, ak do piatich rokov od právoplatnosti rozhodnutia nebola pôda použitá na zámer uvedený v rozhodnutí o odňatí. Strata platnosti rozhodnutia o trvalom odňatí nie je dôvodom na vrátenie odvodu.

Pozemkový úrad oznámi účastníkom konania stratu platnosti rozhodnutia o odňatí a príslušný orgán štátnej správy na úseku katastra na základe oznámenia vyznačí zmenu druhu pozemku v katastri.

Ak žiadosť na odňatie poľnohospodárskej pôdy nespĺňa zásady ochrany poľnohospodárskej pôdy súhlas na jej odňatie v rozhodnutí pozemkový úrad nevydá.

Ak ide o odňatie poľnohospodárskej pôdy na území vojenského obvodu, pozemkový úrad je povinný vyžiadať si záväzné stanovisko Ministerstva obrany Slovenskej republiky.

muž, brada, tablet, úsmev Čítajte viac Za vyňatie pôdy treba uhradiť poplatok

Pripravovaný zámer stavby na pozemku v zastavanom území obce s plochou do 500 m2

Potrebné je podať si na obvodný pozemkový úrad žiadosť o stanovisko k pripravovanému zámeru na poľnohospodárskej pôde. K žiadosti treba doložiť výpis z listu vlastníctva (overený, s kolkom, nie starší ako 3 mesiace), kópiu katastrálnej mapy pre vynímaný pozemok (overenú s kolkom), vyjadrenie obecného úradu k súladu zámeru s územným plánom a fotokópiu situácie osadenia stavby v projektovej dokumentácii. Poplatok za žiadosť je 3 eurá.

Pripravovaný zámer stavby na pozemku v zastavanom území obce s plochou nad 500 m2

Potrebné je podať si na obvodný pozemkový úrad žiadosť o trvalé odňatie z poľnohospodárskej pôdy. K žiadosti sa prikladá projektová dokumentácia (osadzovací výkres stavby), bilancia skrývky humusového horizontu pôdy (spracuje oprávnená osoba z oblasti pôdoznalectva), výpis z listu vlastníctva s BPEJ (originál s kolkom nie starší ako 3 mesiace), kópia katastrálnej mapy (originál s kolkom) s vyznačením parciel na odňatie, geometrický plán plôch navrhovaných na odňatie (1× originál, 1× fotokópia), potvrdenie o BPEJ (bonitnopôdno ekologická jednotka) (ak bol v k.ú ukončený ROEP, vydá príslušná správa katastra na LV, ak nebol, vydá pozemkový úrad za poplatok 8 eur), vyjadrenie dotknutých orgánov štátnej správy a samosprávy (obecný úrad), právoplatné územné rozhodnutie (ak nebolo vydané potvrdenie stavebného úradu o zlúčení územného a stavebného konania), vyjadrenie užívateľa poľnohospodár­skej pôdy.

Pokiaľ konečná výmera záberu presiahne 1 000 m2, prípadne ak obec nemá spracovaný územný plán, alebo ak zámer nie je v súlade s územným plánom, predkladá sa aj Súhlas pozemkového úradu v krajskom meste podľa § 13 – 15 zákona s budúcim možným použitím poľ. pôdy na stavebné zámery. Poplatok za žiadosť je 33 eur.

dom, stavba, snívanie, plánovanie, manželia, radosť Čítajte aj Nedostatok plechov, kovov, dreva, skla a aj stavebných materiálov. Ceny ďalej rastú, čo spôsobilo materiálovú krízu?

Pripravovaný zámer stavby na pozemku mimo zastavaného územia obce s plochou nad 15 m2

Potrebné je podať si na obvodný pozemkový úrad žiadosť o trvalé odňatie z poľnohospodárskej pôdy. K žiadosti sa prikladá projektová dokumentácia (osadzovací výkres stavby), bilancia skrývky humusového horizontu pôdy (spracuje oprávnená osoba z oblasti pôdoznalectva), výpis z listu vlastníctva s BPEJ (originál s kolkom nie starší ako 3 mesiace), kópia katastrálnej mapy (originál s kolkom) s vyznačením parciel na odňatie, geometrický plán plôch navrhovaných na odňatie (1× originál, 1× fotokópia), potvrdenie o BPEJ (bonitnopôdno ekologická jednotka) (ak bol v k.ú ukončený ROEP, vydá príslušná správa katastra na LV, ak nebol, vydá pozemkový úrad za poplatok 8 eur), vyjadrenie dotknutých orgánov štátnej správy a samosprávy (obecný úrad), právoplatné územné rozhodnutie (ak nebolo vydané potvrdenie stavebného úradu o zlúčení územného a stavebného konania), vyjadrenie užívateľa poľnohospodár­skej pôdy.

Ak sa má zaplatiť odvod za záber (pri najkvalitnejšej pôde s bonitou 1 až 4) j-pokiaľ konečná výmera záberu presiahne 1 000 m2, prípadne ak obec nemá spracovaný územný plán, alebo ak zámer nie je v súlade s územným plánom, predkladá sa aj Súhlas pozemkového úradu v krajskom meste podľa § 13 – 15 zákona s budúcim možným použitím poľ. pôdy na stavebné zámery. Poplatok za žiadosť je 33 eur vo forme kolkov.

spravodlivosť, váhy, písanie, právnik Čítajte aj Kedy nemôžete pôdu rozdeliť na menšie parcely?

© Autorské práva vyhradené

debata chyba
Viac na túto tému: #poľnohospodárska pôda #stavebný pozemok