Žiadosť o vyňatie pôdy: Čo o nej treba vedieť?

Prinášame vzor žiadosti o odňatie poľnohospodárskej pôdy z pôdneho fondu, o stanovisko a o určenie bonitovanej pôdno-ekologickej jednotky. Čo musia obsahovať? Aké doklady potrebujete?

06.10.2021 10:00
plán, stavba Foto:
Ilustračné foto.
debata

Vzor žiadosti o odňatie poľnohospodárskej pôdy

(žiadateľ – meno a priezvisko, adresa )
Okresný úrad…
Pozemkový a lesný odbor
adresa …

Vec: Žiadosť o trvalé/dočasné odňatie poľnohospodárskej pôdy v zmysle ust. § 17 ods. 4 zákona č. 220/2004 Z.z. o ochrane a využívaní poľnohospodárskej pôdy a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Meno a priezvisko (aj rodné priezvisko) navrhovateľa ( ov ) (alebo názov, IČO)…
Adresa (sídlo navrhovateľa)…
Žiadam o vydanie rozhodnutia o trvalom odňatí poľnohosp. pôdy pre investičný zámer …
O celkovej výmere …m2
Pozemok sa nachádza na zastavanom území obce/mimo zastav. územia obce (nehodiace prečiarknuť) v katastrálnom území: …

Trvalý záber zasahuje pozemky:

pozemok KN výmera druh pozemku oddelené GP na výmeru druh pozemku
parc.č. m2 KN novým parc.č. m2 nový

Odôvodnenie (podľa potreby pokračovanie v prílohe):

V …dátum : ..

Podpis, pečiatka žiadateľa

Video
Predaj, dedenie, delenie poľnohospodárskej pôdy a ako na nej stavať - s Janou Alušíkovou z advokátskej kancelárie MPH - odvysielané 26. 2. 2021.

Prílohy:

 • Súhlas podľa §13 až 15 (len nad 1 000 m2 odňatia)
 • Projektová dokumentácia investičného zámeru
 • Bilancia skrývky humusového horizontu poľnohospodárskej pôdy, vypracovaná oprávnenou osobou
 • Výpis z KN k listu vlastníctva a kópia z katastrálnej mapy k LV (orig. alebo overená kópia)
 • 2 x geometrický plán overený, z toho 1 x farebná kópia)
 • vyjadrenie obce k funkčnému využitiu pozemku
 • právoplatné územné rozhodnutie (alebo vyjadrenie stav. úradu o zlúčení územného a stavebného konania)
 • potvrdenie o over. BPEJ ( 8-eurový kolok)
 • Vyjadrenie Hydromeliorácií š.p. Bratislava (Vrakunská 29, 82563 Bratislava) k existencii hydromelioračných zariadení na pozemku (podľa potreby)
 • vyjadrenie dotknutých orgánov štátnej správy (podľa potreby)
 • výpočet odvodu za odňatie
 • 33-eurový kolok
oči, otázniky, žena Čítajte viac Koľko zaplatíte za vyňatie pôdy

Žiadosť o stanovisko

Žiadateľ – meno, adresa
Okresný úrad…o
Pozemkový a lesný odbor
adresa

Vec: Žiadosť o vydanie stanoviska v zmysle § 17 zákona č. 220/2004 Z.z.

Podpísaný vlastník/ užívateľ /poľnohospodárskeho pozemku v k.ú. … týmto žiadam o vydanie stanoviska k investičnému zámeru „…„ podľa § 17 zákona č. 220/2004 Z.z. o ochrane poľnohospodárskej pôdy /ďalej len „zákon“/

Na pozemku vedenom v katastri nehnuteľností v k.ú …na LV č. … parcela č…, druh pozemku …, je plánovaný investičný zámer… na celkovej rozlohe…m2. Pozemok je v mojom vlastníctve a užívaní.

podpis žiadateľa

V …dňa : …

Prílohy:
1. Výpis z KN k listu vlastníctva č. ..(orig. alebo overená kópia)
2. Kópia z katastrálnej mapy k p.č…(orig. alebo overená kópia)
3. Vyjadrenie obce k funkčnému využitiu pozemku (orig. alebo overená kópia)
4. Poľnohospodárska časť projektovej dokumentácie (situácia – osadenie stavby, využitie pôdneho fondu )
3-eurový kolok

traktor, farmár, pole, práca, úsmev Čítajte aj Predaj a prenájom pozemkov má prísne pravidlá

{* sablona=„info­box_v_clanku“ | ikona="" | content="" | typ="" *}

Žiadosť o určenie bonitovanej pôdno-ekologickej jednotky

Žiadateľ…
adresa…
Okresný úrad
Pozemkový a lesný odbor
Hviezdoslavova 36
915 41 Nové Mesto nad Váhom

Vec: Žiadosť o určenie bonitovanej pôdno-ekologickej jednotky

Žiadam Okresný úrad …, pozemkový a lesný odbor, o určenie bonitovanej pôdno-ekologickej jednotky,
Katastrálne územie:…
Parcela číslo: …
Účel ocenenia: …

Prílohy:
1/ list vlastníctva
2/ kolok (8 eur)
3/ geometrický plán
4/ identifikácia parciel

© Autorské práva vyhradené

debata chyba
Viac na túto tému: #vzor #žiadosť #poľnohospodárska pôda