Pokračovanie článku: Žiadosť o vyňatie pôdy: Čo o nej treba vedieť?

. {* koniec-sablona *}

Aké doklady potrebujete

 • súhlas príslušného okresného úradu, lesný a pozemkový odbor s budúcim možným použitím poľnohospodárskej pôdy na stavebné zámery (pokiaľ celková a konečná výmera záberu na predmetnej lokalite presiahne výmeru 1 000 m2 alebo nie je v súlade s územným plánom obce mesta, alebo ak obec nemá vypracovaný územný plán
 • správny poplatok k žiadosti o odňatie – kolok v hodnote 33 eur
 • originál výpisu z listu vlastníctva s kódom bonitovanej pôdno-ekologickej jednotky (BPEJ) nie starší ako 3 mesiace. Ak je v danom kat. území zapísaný register obnovenej evidencie pozemkov (ROEP) a pozemok sa nachádza mimo zast. územia obce, vyhotoví okresný úrad, katastrálny odbor, ak nie je zapísaný ROEP, vyhotoví na požiadanie okresný úrad, pozemkový a lesný odbor, správny poplatok – kolok v hodnote 8 eur
 • kópia katastrálnej mapy s vyznačením parciel navrhovaných na odňatie – vyhotoví okresný úrad, katastrálny odbor
 • 2 x geometrický plán plôch navrhnutých na odňatie, z toho 1 x originál a 1 x fotokópia v prípade, že dochádza k deleniu parciel navrhnutých na odňatie.
 • vyjadrenie užívateľa poľnohospodárskej pôdy, ak užívateľ nie je totožný so žiadateľom.
 • vyjadrenie vlastníka poľnohospodárskej pôdy, ak vlastník nie je totožný so žiadateľom.
 • výpočet odvodu pre celý rozsah odňatia v prípade záberu najkvalitnejšej poľnohospodárskej pôdy (nariadenie vlády SR č. 58/2013 o odvodoch za odňatie a neoprávnený záber poľnohospodár­skej pôdy).
 • vyjadrenie obecného – mestského úradu k odňatiu poľ. pôdy na požadovanú výstavbu. Uviesť, či navrhovaná stavba je v súlade s územným plánom, schváleným v obecnom – mestskom zastupiteľstve. Ak je v súlade, je potrebné uviesť dátum schválenia, číslo uznesenia a číslo lokality, v ktorej je stavebný zámer navrhnutý.
 • právoplatné územné rozhodnutie na predmetný zámer – stavbu alebo potvrdenie stavebného úradu o zlúčení územného konania so stavebným konaním.
 • projektovú dokumentáciu – časť architektúra. Pri stavbe rod. domu, garáže, hosp. budovy, záhrad. chatky fotokópiu situácie osadenia stavby, pôdorysu stavby a sprievodnej správy.
 • bilanciu skrývky humusového horizontu (ďalej „HH“) poľnohosp. pôdy navrhnutej na odňatie podľa vyhl. č. 508/2004 Z.z., ktorá ustanovuje podrobnosti o spracúvaní bilancie a vykonaní skrývky HH. Vypracuje fyzická osoba, ktorá má ukončené vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa poľnohospodárskeho smeru alebo prírodovedného smeru so zameraním na pôdoznalectvo, alebo právnická osoba, ktorá takúto fyzickú osobu zamestnáva.
 • vyjadrenie k existencii hydromelioračných zariadení – Hydromeliorácie š.p. Vrakunská 29, 825 63 Bratislava 211.
Zdroj: Ministerstvo vnútra SR, okresné úrady

© Autorské práva vyhradené

debata chyba
Viac na túto tému: #vzor #žiadosť #poľnohospodárska pôda