Môžu od vás policajti žiadať občiansky preukaz a kontrolovať osobné údaje?

Zákon jednoznačne neukladá občanovi povinnosť nosiť pri sebe doklad totožnosti. Čo ak ale nastane situácia, kedy by vás policajt mal právo legitimovať a vy by ste preukaz nemali?

01.10.2021 06:00
policajt, polícia, kontrola
Ilustračné foto.
debata (32)

Aké doklady musíte mať v aute?Ste povinný nosiť občiansky? Ako policajt zistí vašu totožnosť, keď nenosíte doklady?

Od pätnásteho roku života je každý povinný vlastniť občiansky preukaz, avšak nie je povinnosťou mať ho vždy pri sebe. Zákon totiž jednoznačne neukladá občanovi povinnosť nosiť pri sebe doklad totožnosti.Čo ak ale nastane situácia, kedy by vás policajt mal právo legitimovať a vy by ste preukaz nemali?

Video
O právach polície aj vodičov pri cestnej kontrole s Katarínou Kasalovou z advokátskej kancelárie MPH - odvysielané 29. 1. 2021.

V takom prípade je človek povinný strpieť úkony polície na zistenie jeho totožnosti. „Preukázať totožnosť je možné aj inými dokladmi, napr. vodičským preukazom, či pasom. Dokonca je to možné aj ústne. Príslušník Policajného zboru má pritom povinnosť posudzovať hodnovernosť preukázania totožnosti vždy objektívne a môže tieto údaje overiť za pomoci registra evidencie obyvateľov.

vodič, policajt, pokuta Čítajte aj Nie ste si vedomý dopravného priestupku? Pokutu platiť nemusíte

Ak však vyzvaná osoba nemôže preukázať svoju totožnosť a ani po predchádzajúcom poskytnutí potrebnej súčinnosti nemôže hodnoverne preukázať svoje meno a priezvisko, dátum narodenia a adresu bydliska, policajt je oprávnený predviesť ju na oddelenie Policajného zboru. Urobiť tak môže po vyčerpaní všetkých predošlých možností,“ hovorí JUDr. Ádam Sípos z advokátskej kancelárie RUŽIČKA AND PARTNERS

Základné práva a slobody občana

Výzva policajta na preukázanie totožnosti je definovaná ako služobný zákrok. Zasahuje ním do základných práv a slobôd občana, primárne do práva na nedotknuteľnosť osoby a jej súkromia a do práva na ochranu pred neoprávneným zasahovaním do súkromného a rodinného života. Preto je možné ho vykonať len v prípade, ak je to potrebné na realizáciu úloh príslušníkov Policajného zboru.

Teda najmä vtedy, keď policajt: spolupôsobí pri zabezpečovaní verejného poriadku; ak bol porušený, robí opatrenia na jeho obnovenie, dohliada na bezpečnosť a plynulosť cestnej premávky a spolupôsobí pri jej riadení alebo odhaľuje priestupky a zisťuje ich páchateľov.

Rovnako, ako v prípade zastavovania vozidiel, je v rozpore so zákonom, ak policajt kontroluje doklady preventívne či bezdôvodne.

policajt, chodník, parkovanie, auto Čítajte aj Kedy vám môže policajt kontrolovať doklady alebo dať fúkať?

Povinnosť rešpektovať výzvu

Policajt má zákonnú povinnosť vždy odôvodniť výkon svojho postupu. „V zmysle platnej právnej úpravy policajta nič neobmedzuje v tom, aby dotknutú osobu oboznámil s legitímnym dôvodom, na základe ktorého má v úmysle zrealizovať svoje oprávnenie. Policajt by dotknutú osobu mal poučiť aj o konzekvenciách nevyhovenia danej výzve. Nevyhnutnosť odôvodnenia realizácie služobného zákroku vychádza z princípu transparentnosti výkonu štátnej moci. V demokratickej spoločnosti štátna moc by mala byť vždy kontrolovateľná občanmi,“ dodáva JUDr. Ádám Sípos z advokátskej kancelárie RUŽIČKA AND PARTNERS s tým, že „občania nemajú povinnosť rešpektovať výzvu príslušníka Policajného zboru, ktorá nie je v súlade s právnymi predpismi.

Tento názor je potvrdený aj slovenskou judikatúrou, dobrým príkladom je právny záver Okresného súdu Pezinok, podľa ktorého žiadna osoba nie je povinná uposlúchnuť výzvu ani podrobiť sa takej výzve príslušníka Policajného zboru, ktorá nemá oporu v platných právnych predpisoch. Voči osobe, ktorá takto postupuje, nie je možno vyvodiť trestnoprávnu zodpovednosť založenú na nerešpektovaní takejto výzvy, ” dodáva Sípos.

ADAC - test zimných pneumatík R15 2021 Čítajte aj ADAC: Toto je prvý test zimných pneumatík! Rozdiely sú veľké

Doklady potrebné pre vedenie motorového vozidla

Vodiči niekedy zabúdajú, že pri šoférovaní auta musia mať pri sebe viac dokladov ako len vodičský preukaz. Ktoré to podľa zákona o cestnej premávke sú? V aute pri sebe vodič musí mať: vodičský preukaz, osvedčenie o evidencii, technické osvedčenie vozidla alebo evidenčný doklad od vozidla vydaný v cudzine, potvrdenie o povinnom zmluvnom poistení zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou motorového tzv. „biela a zelená karta“ (na území Slovenskej republiky stačí mať pri sebe „bielu kartu“), doklad o vykonaní technickej kontroly, ak takejto kontrole vozidlo podlieha doklad o vykonaní emisnej kontroly, ak takejto kontrole vozidlo podlieha, doklad o zdravotnej spôsobilosti a doklad o psychickej spôsobilosti, ak takejto povinnosti vodič vozidla podlieha povolenie na zvláštne užívanie pozemných komunikácií, ak sú tieto užívané iným, než zvyčajným spôsobom ,iné doklady ustanovené osobitným predpisom.

V prípade, ak zo všeobecne záväzných právnych predpisov nevyplýva ďalšia povinnosť mať pri vedení dopravného prostriedku iný doklad, tak vodič nemá povinnosť takýto doklad predložiť na kontrolu policajtovi vykonávajúcemu dohľad nad bezpečnosťou a plynulosťou cestnej premávky.

Zdroj: RUŽAROVSKÝ, M., Prehliadka dopravného prostriedku (www.najpravo.sk/…-prostriedku)

RUŽAROVSKÝ, M., Oprávnenie policajta požadovať preukázanie totožnosti (www.najpravo.sk/…e-totoznosti)

RUŽAROVSKÝ, M., Prečo je niekedy lepšie nezaplatiť blokovú pokutu a ísť do správneho konania (www.najpravo.sk/…neho-konania)

Ministerstvo Vnútra Slovenskej republiky. Doklady na vedenie a premávku vozidla (www.minv.sk/?… )

32 debata chyba
Viac na túto tému: #policajt #občiansky preukaz #doklad totožnosti