Spoluvlastnícke podiely: Ako najvýhodnejšie rozdeliť majetok

Ste spoluvlastníkom nehnuteľnosti a chcete takéto usporiadanie majetkových pomerov zrušiť? Ideálne je dohodnúť sa, inak spor skončí na súde.

08.10.2021 10:00
manželia, papiere, hnev, hádka, problém,... Foto:
Ak sa spoluvlastníci nedohodnú na spôsobe zrušenia a vyrovnania spoluvlastníckeho práva, na návrh ktoréhokoľvek z nich o tom rozhodne súd.
debata

Občiansky zákonník umožňuje zrušiť spoluvlastníctvo viacerými spôsobmi. Najvýhodnejší predstavuje mimosúdna dohoda spoluvlastníkov o zrušení a vyrovnaní podielového spoluvlastníctva. Ak sa dohodnúť nedokážu, zruší spoluvlastníctvo a vykoná vyrovnanie na návrh niektorého zo spoluvlastníkov súd. Ten sa pri rozhodovaní musí riadiť zásadami uvedenými v Občianskom zákonníku.

Podieloví spoluvlastníci sa môžu kedykoľvek v priebehu trvania spoluvlastníckeho vzťahu dohodnúť na jeho zrušení a následnom vyrovnaní. Pokiaľ sa všetci spoluvlastníci veci dokážu dohodnúť na zrušení, no najmä na vyrovnaní podielového spoluvlastníctva, uzatvárajú dohodu o zrušení a vyrovnaní podielového spoluvlastníctva. Občiansky zákonník bližšie nešpecifikuje žiadne formálne náležitosti takejto dohody. Platí ale, že ak je predmetom spoluvlastníctva nehnuteľnosť, dohoda musí byť vždy písomná. Dohoda by mala upraviť všetky vzájomné práva, povinnosti a nároky, a to najmä, akým spôsobom sa podielové spoluvlastníctvo ruší a akým spôsobom sa majetok vyrovnáva. Okrem toho, dohoda, predmetom ktorej je nehnuteľnosť, musí byť zavkladovaná na katastri.

Video
S advokátkou Janou Alušíkovou (právnická kancelária MPH) o podielovom spoluvlastníctve - vysielané 30. októbra 2020.

Ak sa spoluvlastníkom nepodarí dospieť k dohode o zrušení a vyrovnaní spoluvlastníckeho práva, rozhodne na návrh ktoréhokoľvek z nich súd. Súd v tomto prípade môže rozhodnúť o niektorom z nasledovných vyrovnaní. Do úvahy treba ale zobrať, že pokiaľ o zrušení a vyrovnaní rozhoduje súd, tak sa môže stať, že súd rozhodne inak, ako si to žalujúci spoluvlastník predstavuje. Počítať treba aj s tým, že súdne konanie je spojené so zvýšenými nákladmi na súdne poplatky, trovy dokazovania a prípadnú odmenu advokátovi.

kolegovia, spoluvlastníci, skupina, tím, diskusia Čítajte viac Predkupné právo môže skomplikovať predaj domu alebo pozemku

Súd skúma, či je možné nehnuteľnosť alebo inú vec rozdeliť medzi spoluvlastníkov. V prípade nehnuteľností je možné rozdelenie vertikálne, ale aj horizontálne, pokiaľ výsledkom takéhoto delenia sú samostatné bytové alebo nebytové jednotky, príp. pozemky. Zákon vyžaduje, aby rozdelenie bolo „dobre“ možné. Súd prihliada teda aj na iné objektívne alebo subjektívne skutočnosti. Napríklad, pokiaľ by s prípadným rozdelením nehnuteľnosti boli spojené neprimerane vysoké náklady na stavebné úpravy, tak súd môže skonštatovať, že za takých podmienok nie je rozdelenie dobre možné.

Ak nie je rozdelenie veci dobre možné, prikáže súd vec za primeranú náhradu jednému alebo viacerým spoluvlastníkom. Pri rozhodovaní o tom, komu vec prikáže, ako aj pri rozhodovaní o výške primeranej finančnej náhrady prihliada súd nielen na veľkosti podielov, ale aj na účelné využitie veci a na násilné správanie spoluvlastníkov. Účelnosť sa posudzuje najmä podľa toho, ktorý spoluvlastník vec užíva. Pokiaľ je predmetom napríklad byt, tak ak jeden zo spoluvlastníkov tento byt sám užíva, tak je účelné, aby bol prikázaný do vlastníctva jemu.

Potrebujete pomôcť? Naši odborníci vám poradiaísť na Rady Pravdy

Ak vec žiadny zo spoluvlastníkov nechce, súd nariadi jej predaj a výťažok rozdelí podľa podielov. Predaj prichádza do úvahy výlučne v prípade, že žiaden zo spoluvlastníkov v konaní neprejaví záujem vec nadobudnúť do vlastníctva.

© Autorské práva vyhradené

debata chyba
Viac na túto tému: #rozdelenie #podielové spoluvlastníctvo #otázky a odpovede #spoluvlastníctvo