Pokračovanie článku: Spoluvlastnícke podiely: Ako najvýhodnejšie rozdeliť majetok

Ako možno rozdeliť nehnuteľnosť

  • ak sa spoluvlastníci nedohodnú na spôsobe zrušenia a vyrovnania spoluvlastníckeho práva, na návrh ktoréhokoľvek z nich o tom rozhodne súd.
  • pri rozhodovaní súd prihliadne na veľkosť podielov, účelné využitie veci. Pri účelnom využití veci slúžiacej na podnikanie sa prihliada na to, ktorý zo spoluvlastníkov v nehnuteľnosti podnikal, ako ju udržiaval, opravoval, aké vynaložil náklady na vec, ako sa pričinil o jej zhodnotenie, ako je schopný zabezpečiť údržbu veci.

Rozdelenie spoločnej veci Súd pristúpi k rozdeleniu spoločnej veci, ak je to reálne možné, podľa výšky podielov, a podmienkou je, aby delením vznikli samostatné veci.

Deliteľnosť nehnuteľnosti

1. kritérium
Stavebnotechnické hľadisko: za nedeliteľnú stavbu treba považovať takú, ktorú by nebolo možné rozdeliť zo stavebnotechnického hľadiska. Delením musia vzniknúť nové samostatné jednotky, stavby.

2. kritérium
Náklady na rozdelenie: je potrebné skúmať, či doterajší vlastník alebo ostatní spoluvlastníci sú ochotní hradiť náklady na rozdelenie stavby. Reálne rozdelenie stavby je možné len vtedy, ak vzniknú samostatné veci.

3. kritérium
Nákladné stavebné úpravy: ak nemožno reálne rozdelenie vykonať bez nákladných stavebných úprav, treba považovať vec za reálne nedeliteľnú. Deliteľnosť veci musí byť zaznamenaná na geometrickom pláne, ktorý sa stáva súčasťou rozhodnutia súdu.

4. kritérium

  • pri delení nehnuteľností platí pravidlo vertikálneho delenia.
  • pri reálnom rozdelení stavby je budovu možné deliť buď vertikálne, alebo na jednotlivé byty a nebytové priestory. Horizontálne delenie bez splnenia ďalších kritérií nie je možné.
  • pokiaľ stavbu nie je možné uvedeným spôsobom rozdeliť, prichádzajú do úvahy dve možnosti. Buď sa spoluvlastníci dohodnú a vykonajú ďalšie stavebné úpravy tak, aby stavba bola deliteľná, alebo je možné stavbu speňažiť a jednotlivých spoluvlastníkov podľa výšky ich podielov zo získanej sumy vyplatiť.

© Autorské práva vyhradené

debata chyba
Viac na túto tému: #rozdelenie #podielové spoluvlastníctvo #otázky a odpovede #spoluvlastníctvo