Spoluvlastníctvo možno zrušiť aj dohodou + vzor dohody

Aká je definícia spoluvlastníctva a akými spôsobmi sa dá zrušiť? Ako vyzerá dohoda o zrušení a vyrovnaní podielového spoluvlastníctva?

11.10.2021 08:00
skupina, kolegovia, spoluvlastníci, rozhovor Foto:
Všetci spoluvlastníci sú vlastníkmi veci ako celku a žiadny z nich nemá na spoločnej veci presne vymedzenú či vyčlenenú časť (ak sa nedohodnú inak).
debata

Nehnuteľnosť alebo iná vec je v spoluvlastníctve vtedy, ak ju vlastnia viaceré osoby bez toho, aby bola vec reálne rozdelená. Ak nie je právnym predpisom alebo dohodou spoluvlastníkov dohodnuté inak, sú podiely všetkých spoluvlastníkov rovnaké. Spoluvlastníctvo je podielové alebo bezpodielové. Bezpodielové spoluvlastníctvo môže vzniknúť len medzi manželmi.

Rovnaké práva a povinnosti, aké má jediný vlastník veci, v prípade spoluvlastníctva pripadajú všetkým spoluvlastníkom. Ide najmä o právo držať a užívať predmet svojho spoluvlastníctva, požívať jeho plody a úžitky a nakladať s ním, prípadne sa domáhať aj ochrany prostredníctvom vlastníckych žalôb.

Video
S advokátkou Janou Alušíkovou (právnická kancelária MPH) o podielovom spoluvlastníctve - vysielané 30. októbra 2020.

Podielové spoluvlastníctvo predstavuje vlastnícky vzťah viacerých osôb k tej istej veci.

Podiel nepredstavuje reálnu časť na veci, ktorá by bola vo výlučnom vlastníctve niektorého zo spoluvlastníkov. Všetci spoluvlastníci sú vlastníkmi veci ako celku a žiadny z nich nemá na spoločnej veci presne vymedzenú či vyčlenenú časť (ak sa nedohodnú inak). Platí teda, že ak ako podielový spoluvlastník vlastníte 1/4-nový podiel na určitej nehnuteľnosti, nevlastníte presne vymedzenú plochu s výmerou 1/4 z celej plochy nehnuteľnosti, ktorú by ste mohli ako výlučný vlastník užívať.

manželia, papiere, hnev, hádka, problém, podvod, úradníčka Čítajte viac Spoluvlastnícke podiely: Ako najvýhodnejšie rozdeliť majetok

Zrušenie spoluvlastníctva

Zrušenie spoluvlastníctva dohodou:

 • podieloví spoluvlastníci sa môžu kedykoľvek v priebehu trvania spoluvlastníckeho vzťahu dohodnúť na jeho zrušení a následnom vyrovnaní. Právny poriadok tento spôsob zrušenia navyše uprednostňuje pred zrušením podielového spoluvlastníctva súdnym rozhodnutím.
 • dohoda o zrušení spoluvlastníctva by mala upraviť všetky vzájomné práva, povinnosti a nároky, a to najmä, akým spôsobom sa podielové spoluvlastníctvo ruší a akým spôsobom sa majetok vyrovnáva. Okrem toho, dohoda, predmetom ktorej je nehnuteľnosť, musí spĺňať všetky zákonom stanovené náležitosti, musí byť vyhotovená v písomnej forme a zavkladovaná na katastri.

Zrušenie spoluvlastníctva rozhodnutím súdu

 • ak sa spoluvlastníkom nepodarí dospieť k dohode o zrušení a vyrovnaní spoluvlastníckeho práva, rozhodne na návrh ktoréhokoľvek z nich súd. Súd v tomto prípade môže rozhodnúť o niektorom z nasledovných vyrovnaní:

  a) rozdelenie veci: ak ide o deliteľnú vec, ktorej rozdelenie je dobre možné a ak naďalej môže plniť svoj účel (zákonom stanovená výnimka platí pri delení poľnohospodárskych a lesných pozemkov v extraviláne)

  b) prikázanie jednému alebo viacerým spoluvlastníkom za primeranú náhradu – ak rozdelenie veci nie je dobre možné. Komu bude vec prikázaná, záleží na rozhodnutí súdu, pričom veľkosť podielu nebýva vždy kľúčovým kritériom pre posúdenie, kto nadobudne vec do svojho výlučného vlastníctva.

  c) predaj tretej osobe a rozdelenie výťažku podľa veľkostí spoluvlastníckych podielov – ak žiadny zo spoluvlastníkov nemá záujem vec vlastniť.

dohoda, trojica, partneri Čítajte aj Predkupné právo: Aké obmedzenia musíte strpieť?

Vzor: Dohoda o zrušení a vyrovnaní podielového spoluvlastníctva k pozemku a nehnuteľnosti

(podľa § 141 ods. 1 Občianskeho zákonníka)

Spoluvlastníci:

 1. Peter Mokrý,

  nar. 1. 9. 1970

  r.č. 123456/7890

  bytom Nábrežná 14, 841 01 Bratislava

 2. Pavol Mokrý

  nar. 2. 3. 1975

  bytom Pekná cesta 2, 852 02 Bratislava

uzavreli túto dohodu o zrušení a vyrovnaní podielového spoluvlastníctva

Účastníci sú spoluvlastníkmi pozemku, parcely č. 1324 s výmerom 15 000 m2 a na ňom postavených dvoch rekreačných domov, každý s výmerom 100 m2. Domy pozostávajú z prízemia a podkrovia. Pozemok s nehnuteľnosťami sa nachádza v katastrálnom území Nové Zámky, zapísaný na liste vlastníctva č. 73 Katastrálneho úradu v Nových Zámkoch. Pozemok sa nachádza mimo zastavaného územia obce.

Od nadobudnutia uvedenej parcely do vlastníctva na základe kúpnej zmluvy z 30. júna 2010, registrovanej na Notárskom úrade v Nových Zámkoch, pod sp. zn. R I 483/01, ju účastníci užívajú v rozdelenom stave. Dohodli sa preto zrušiť spoluvlastníctvo k tomuto pozemku a nehnuteľnostiam a vyrovnať sa podľa stavu, v akom sa doteraz užívali. Za tým účelom Peter Mokrý nechal vyhotoviť geometrický plán č. 85081 zo dňa 24. 02. 2020, overený Katastrálnym úradom v Nových Zámkoch.

Účastníci zrušujú spoluvlastníctvo k označenej parcele a nehnuteľnostiam a vzájomne sa vyrovnajú tak, ako je to vyznačené na pripojenom geometrickom pláne, t. j. že:

 1. Peter Mokrý sa stáva bezpodielovým spoluvlastníkom novovytvorenej parcely č. 4071/1 s výmerom 7500 m2 a domu na tomto pozemku s výmerom 100 m2.
 2. Pavol Mokrý sa stáva bezpodielovým spoluvlastníkom novovytvorenej parcely č. 4071/2 vo výmere 7500 m2 a chaty na tomto pozemku s výmerom 100 m2

Účastníci si navzájom nič nedoplácajú.

Hodnota vyrovnanej parcely je 3000 eur a hodnota domu je 21 000 eur, celkom teda ide o hodnotu 24 000 eur.

Účastníci súhlasia, aby Katastrálny úrad v Nových Zámkoch na základe tejto dohody zapísal vklad vlastníckeho práva.

Na dôkaz toho, že účastníci si dohodu prečítali, s jej obsahom bez akýchkoľvek výhrad súhlasia, ju vlastnoručne v siedmich vyhotoveniach podpísali.

V Bratislave dňa 28. 9. 2021

dátum a podpisy zmluvných strán

© Autorské práva vyhradené

debata chyba
Viac na túto tému: #podielové spoluvlastníctvo #spoluvlastníctvo