Predávate svoj spoluvlastnícky podiel? Predkupné právo sa musí zachovať

Ak svoj podiel nepredávate blízkej osobe, týka sa vás povinnosť upovedomiť o predaji najprv ostatných spoluvlastníkov nehnuteľnosti. Čo presne musíte spraviť?

14.10.2021 08:00
kolegovia, skupina, spolupráca Foto:
Spoluvlastník je povinný zaslať písomnú ponuku na prevod podielu ostatným spoluvlastníkom. V prípade hnuteľných vecí ponuka nemusí byť písomná.
debata

Zákon obmedzuje zmluvnú voľnosť pri prevode spoluvlastníckeho podielu, a to v prospech a na ochranu ostatných spoluvlastníkov. Ak niektorý spoluvlastník bude chcieť previesť svoj podiel na tretiu osobu, prípadne len jedného spoluvlastníka, musí ho najskôr ponúknuť na odkúpenie všetkým ostatným spoluvlastníkom, a to za rovnakých podmienok, za akých by svoj podiel predal tretej osobe. Ak sa teda spoluvlastník rozhodne svoj podiel previesť na inú osobu, Občiansky zákonník umožňuje ďalším spoluvlastníkom na základe predkupného práva prednostne tento podiel nadobudnúť. Toto ale neplatí, pokiaľ ide o prevod na blízke osoby spoluvlastníka definované Občianskym zákonníkom.

Ak chce niektorý zo spoluvlastníkov nehnuteľnosti podiel predať, je povinný ponúknuť ho ostatným spoluvlastníkom. Ponuka musí byť písomná. Ak nie je dohodnutá doba, dokedy sa má predaj uskutočniť, platí zákonná dvojmesačná lehota a oprávnený, ktorému bol spoluvlastnícky podiel ponúknutý, musí kúpnu cenu vyplatiť do tejto lehoty. Kúpna cena musí byť taká istá, aká je ponúknutá za spoluvlastnícky podiel treťou osobou. Ak nemôže túto podmienku splniť ani po stanovení odhadnej ceny, jeho predkupné právo zaniká. Povinný nemusí takúto ponuku urobiť iba vtedy, ak ide o prevod spoluvlastníckeho podielu blízkej osobe.

Video
S advokátkou Janou Alušíkovou (právnická kancelária MPH) o podielovom spoluvlastníctve - vysielané 30. októbra 2020.

Zo zákonov vyplýva, že každý spoluvlastník má právo nakladať so svojím majetkom. Pri prevode spoluvlastníckeho podielu ale musí dodržať isté obmedzenia v podobe predkupného práva. Spoluvlastník, ktorý chce napríklad predať svoj podiel na pozemku, musí osloviť všetkých ostatných spoluvlastníkov a ponúknuť im svoj podiel. Ako sa v takomto prípade postupuje? Ponuku na uplatnenie predkupného práva treba urobiť ohlásením všetkých podmienok týkajúcich sa prevodu z vlastníctva. V prípade nehnuteľností sa vyžaduje písomná podoba.

dohoda, trojica, partneri Čítajte viac Predkupné právo: Aké obmedzenia musíte strpieť?

Spoluvlastník je povinný zaslať písomnú ponuku na prevod podielu ostatným spoluvlastníkom. V prípade hnuteľných vecí ponuka nemusí byť písomná. Odporúča sa poslať ponuku v písomnej podobe aj v prípade hnuteľných vecí. Môže slúžiť ako dôkaz v súdnom konaní. Ak totiž spoluvlastník oznámi, že ponuku na uplatnenie predkupného práva nedostal, je na predávajúcom spoluvlastníkovi, aby dokázal, že takúto ponuku ostatným spoluvlastníkom naozaj dal. Odporúča sa v takomto prípade kontaktovať ostatných spoluvlastníkov, napríklad formou doporučeného listu, kde spoluvlastník oznámi, že ponúka svoj podiel na predaj za cenu, ktorú ponúka iný prípadný záujemca. Ak spoluvlastníci na túto ponuku nezareagujú a nevyplatia sumu do dvoch mesiacov, až vtedy môže svoj podiel spoluvlastník predať inej osobe. Predkupné právo sa v takomto prípade neuplatňuje len vtedy, ak by išlo o prevod blízkej osobe.

Ponuka musí obsahovať všetky podmienky prevodu spoluvlastníckeho podielu. Chýbať nesmie v prípade predaja kúpna cena. Tá nesmie byť vyššia ako cena, ktorú spoluvlastník ponúka tretím osobám. Zákon dáva právo prevodcovi vymedziť dobu, do ktorej si ostatní spoluvlastníci musia uplatniť svoje predkupné právo. V prípade, ak sa lehota nevymedzí, platí, že zákonná doba na uplatnenie predkupného práva je v prípade hnuteľnej veci 8 dní, v prípade nehnuteľnosti sú to dva mesiace. Tieto lehoty začínajú plynúť odo dňa oznámenia ponuky. Ak si oslovení spoluvlastníci v tomto čase svoje nároky neuplatnia, ich predkupné právo zanikne. V stanovenej lehote na uplatnenie práva musí byť spoluvlastníkom vyplatená kúpna cena uvedená v ponuke.

traktor, pole, pozemok Čítajte viac Ako predať spoluvlastnícky podiel k pozemku

© Autorské práva vyhradené

debata chyba
Viac na túto tému: #podielové spoluvlastníctvo #predkupné právo #spoluvlastníctvo