Za akých podmienok vám môžu policajti zadržať vodičský preukaz?

Policajt vám uložil blokovú pokutu, ale vy si nie ste istý, či oprávnene? Môže vám zobrať doklady?

05.10.2021 06:00
policia, policajt, pokuta, kontrola, Foto: ,
Ilustračné foto.
debata (8)

Blokové konanie je zjednodušenou a skrátenou formou priestupkového konania. Je to v podstate dohoda o vine a sankcii medzi orgánom verejnej moci, teda policajtom, a osobou obvinenou z daného priestupku.

Na to, aby určitý protiprávny skutok mohol byť prejednaný v blokovom konaní je potrebné, aby boli kumulatívne (t. j. naraz) splnené tri zákonné podmienky:

  1. Spoľahlivé a objektívne zistenie skutkových okolností, t. j. jednoduché a neodôvodnené konštatovanie policajta o údajnej protiprávnej činnosti vodiča nie je dostačujúce na splnenie tejto podmienky.
  2. Súhlas obvinenej osoby so zaplatením pokuty – v žiadnom prípade nemáte povinnosť podrobiť sa blokovému konaniu.
  3. Súhlas obvineného zaplatiť pokutu „na mieste“ je v podstate uznaním skutkových okolností, tvrdených policajtom, ako aj súhlas s právnou kvalifikáciou daného skutku a policajtom určenou výškou pokuty za spáchaný priestupok.
Policia Čítajte aj Smiete nahrávať policajta v službe na mobil? Musí s tým súhlasiť?

Nejde o návrhový priestupok (teda taký, pri ktorom môže navrhovateľ svoj návrh vziať späť, čo vyústi do zastavenia správneho konania). Na úseku cestnej dopravy sa väčšinou možno stretnúť s priestupkami, ktoré sa prejednajú z úradnej povinnosti policajtov (teda ex offo). K jedinému návrhovému priestupku na tomto úseku dôjde vtedy, ak niekto poruší všeobecne záväzný právny predpis o bezpečnosti a plynulosti cestnej premávky, v ktorého dôsledku vznikne dopravná nehoda, pri ktorej inému ublíži na zdraví alebo inému spôsobí škodu na majetku.

Video
O právach polície aj vodičov pri cestnej kontrole s Katarínou Kasalovou z advokátskej kancelárie MPH - odvysielané 29. 1. 2021.

Pokutu vám nevrátia

Je potrebné si uvedomiť, že ak raz blokovú pokutu uhradíte, niet cesty späť. „Proti blokovému konaniu nemožno využiť žiadne opravné prostriedky. To znamená, že ak niekto zaplatí blokovú pokutu, tak sa už voči tomu nemôže odvolať a nemôže využiť inštitút obnovy konania a ani preskúmanie mimo odvolacieho konania,“ konštatuje JUDr. Ádám Sípos z advokátskej kancelárie RUŽIČKA AND PARTNERS.

Pokiaľ vodič podozrivý z priestupku nesúhlasí s blokovou pokutou, resp. blokovým konaním, príslušník Policajného zboru má povinnosť spísať správu o výsledku objasňovania priestupku. Tá musí obsahovať identifikáciu orgánu, ktorý vykonával objasňovanie skutkového stavu, osobné údaje podozrivej osoby z priestupku, identifikáciu svedkov, poprípade poškodených, výpoveď svedkov, resp. poškodených, krátke avšak výstižné opísanie skutkových okolností a napokon presné určenie priestupku. Treba si uvedomiť, že policajt nemôže svojvoľne zadržať vodičský preukaz len preto, lebo osoba odmietne blokové konanie.

vodič, policajt, pokuta Čítajte aj Nie ste si vedomý dopravného priestupku? Pokutu platiť nemusíte

K zadržaniu vodičského preukazu môže pristúpiť policajt výhradne vtedy, ak je za daný priestupok možné uložiť sankciu, resp. trest zákazu činnosti, spočívajúcu v zákaze vedenia motorového vozidla. Musí ísť teda o závažné porušenie pravidiel cestnej premávky (ustanovenie § 137 ods. 2 zákona o cestnej premávke). Ak vodič taký čin nespôsobil, samotný nesúhlas s blokovou pokutou nemôže byť dôvodom na zadržanie vodičského preukazu.

Vodičský preukaz môže policajt zadržať, najmä ak: má vodič súdom uložené ochranné liečenie alebo súdom alebo iným príslušným orgánom uložený zákaz viesť motorové vozidlo, orgán Policajného zboru rozhodol o preskúšaní odbornej spôsobilosti, preskúmaní zdravotnej spôsobilosti na vedenie motorového vozidla alebo o preskúmaní psychickej spôsobilosti na vedenie motorového vozidla alebo je vodičský preukaz neplatný alebo vodič vedie motorové vozidlo, na ktorého vedenie je jeho vodičský preukaz neplatný.

policajt, chodník, parkovanie, auto Čítajte aj Kedy vám môže policajt kontrolovať doklady alebo dať fúkať?

Dôkaz musí dodať polícia

Na všetky priestupky na úseku dopravy je nutné hľadieť ako na veci trestnoprávneho charakteru. Samotná forma ani výška sankcií nemá žiadny vplyv na túto skutočnosť. Práve z tohto dôvodu je potrebné pri priestupkovom konaní vychádzať tak z právnych predpisov z oblasti správneho práv, ako aj z oblasti trestného práva. Dôkazné bremeno by pritom mal vždy uniesť správny orgán, teda polícia. V konaní o priestupku je nevyhnutné, aby polícia spoľahlivo a bez dôvodných pochybností preukázala vinu subjektu obvineného z daného priestupku. V právnom štáte obvinený z protiprávneho konania nemá povinnosť dokazovať svoju nevinu. Prezumpcia neviny je jedným zo základných princípov správneho trestania, preto je potrebné na obvineného z priestupku hľadieť akoby bol nevinný, až do momentu, kým nebude správnym orgánom preukázaný opak.

Zdroj: RUŽAROVSKÝ, M., Prečo je niekedy lepšie nezaplatiť blokovú pokutu a ísť do správneho konania

8 debata chyba
Viac na túto tému: #doklady #pokuta #policajt