Môže vám policajt prehľadať auto? Má právo kontrolovať aj batožinu?

Kedy smie policajt otvárať a prehliadať odkladacie priestory a batožinu? Je dovolené pri prehliadke rozmontovať vozidlo?

07.10.2021 06:00
policajt, polícia, kontrola
Ilustračné foto.
debata (12)

Policajt je oprávnený zastaviť a prehľadať vozidlo podľa ustanovenia § 23 zákona o Policajnom zbore, alebo na základe Trestného poriadku, kedy ide o tzv. „prehliadku iných priestorov.“

Zákon o Policajnom zbore pozná tri dôvody, kedy to môže urobiť:

  1. Je podozrenie, že používaním dopravného prostriedku, na dopravnom prostriedku, alebo v súvislosti s dopravným prostriedkom bol spáchaný trestný čin.
  2. Pri pátraní po hľadanej alebo nezvestnej osobe, zbraniach, strelive, výbušninách, omamných latkách, psychotropných látkach, jedoch, prekurzoroch, jadrových alebo iných rádioaktívnych materiáloch, vysokorizikových chemických látkach a vysoko rizikových biologických agensoch a toxínoch a veciach pochádzajúcich z trestnej činnosti alebo súvisiacich s trestnou činnosťou.
  3. Pri odhaľovaní neoprávneného prechodu štátnej hranice alebo neoprávneného pobytu.

Policajt za týchto okolností môže zastaviť vozidlo a vykonať jeho prehliadku, avšak, nie samovoľne. Pri vykonaní konkrétnej úlohy pátrania po osobách a veciach musí byť príslušník Policajného zboru za každých okolností svojim nadriadeným výslovne poverený.

O právach polície aj vodičov pri cestnej kontrole s Katarínou Kasalovou z advokátskej kancelárie MPH - odvysielané 29. 1. 2021.

Musí existovať podozrenie

Zároveň musí podľa trestného poriadku existovať dôvodné podozrenie, že hľadaná vec alebo osoba sa nachádza práve v tom konkrétnom prehľadávanom dopravnom prostriedku. Podľa platného práva generálne nekonkrétne podozrenie, či prevenčný dôvod, je nedostačujúce na vykonanie prehliadky vozidla.

Ak aj konkrétne podozrenie existuje, polícia môže vykonať prehliadku len na základe vydaného príkazu súdom, prípadne prokurátorom. V prípravnom konaní a pred začatím trestného stíhania tak môže urobiť aj príslušník Policajného zboru, avšak len so súhlasom prokurátora.

Príkaz musí mať písomnú formu, musí obsahovať odôvodnenie a musí byť doručený dotknutej osobe pri prehliadke vozidla, alebo, ak tomu bráni objektívna prekážka, do 24 hodín od odpadnutia prekážky.

Prípustné výnimky

Trestný poriadok zakotvil výnimky, pri ktorých nie je potrebný príkaz, a to z dôvodu, keď: buď príkaz alebo súhlas nemožno dosiahnuť vopred a vec neznesie odklad, alebo ide o osobu pristihnutú pri trestnom čine, alebo ide o osobu, na ktorú bol vydaný príkaz na zatknutie, alebo ide o prenasledovanú osobu, ktorá sa ukrýva v týchto priestoroch.

Príslušník Policajného zboru musí vedieť identifikovať vec či subjekt, o ktorej má dôvodné podozrenie, že sa nachádza v dopravnom prostriedku. Vodič dopravného prostriedku má právo žiadať od policajta, aby ju identifikoval, ak by to neurobil sám. Je totiž nezmyselné, aby policajt mal dôvodné podozrenie o prítomnosti veci resp. subjektu v dopravnom prostriedku, keď sám nevie určiť, o akú vec či osobu by malo ísť. Po úkone je potrebné vždy vyhotoviť zápisnicu.

Rozmontovanie vozidla

V situácii, v ktorej má policajt legitímny dôvod na vykonanie prehliadky vozidla, nemal by príslušník Policajného zboru konať neprimeraným, neúčelným alebo reštriktívnym spôsobom. Pri predmetnom úkone môže len vizuálne prekontrolovať vnútrajšok vozidla. Policajt nesmie otvárať a prehliadať odkladacie priestory a batožinu, ktorá sa v ňom nachádza, pričom je zakázané, aby realizoval zdĺhavú kontrolu vozidla spojenú s rozmontovaním jeho súčastí.

Nezabúdajme, že pokiaľ sa niekto dopustí priestupku na úseku cestnej premávky, je zakázané, aby policajt pri riešení predmetného činu navyše vykonal prehliadku dopravného prostriedku tejto osoby, nakoľko páchanie priestupku nie je zákonným dôvodom na vykonanie predmetného úkonu.

Zdroj: Rozsudok Okresného súdu Pezinok zo dňa 4. apríla 2011, sp. zn. 2T/137/2009 (www.pravnelistyš.sk/…-vlastnostou)

Rozsudok NS SR sp.zn. 8Sžo/173/2010 z 28. apríla 2011

ČENTÍK, T. (Ne)zastavenie na STOPke: Tvrdenie policajta vs. tvrdenie vodičam (www.ulpianus.sk/blog/8621)

12 debata chyba
Viac na túto tému: #auto #policajt #policajná kontrola
Flowers