Spravujete si bytový dom sami? Týkajú sa vás aj povinnosti

Vlastníci bytov a nebytových priestorov v dome sú povinní zabezpečiť správu domu spoločenstvom alebo správcom. Ak sa rozhodnú, že sa o svoj dom budú starať sami, musia podľa zákona založiť spoločenstvo vlastníkov.

02.11.2021 10:00
kolegovia, papiere, spolupráca, skupina, úsmev Foto:
Vlastník môže v listinnej podobe, s úradne osvedčeným podpisom, splnomocniť inú osobu, aby ho pri hlasovaní zastupovala.
debata

Spoločenstvo vlastníkov bytov a nebytových priestorov v dome spravuje spoločné časti domu a spoločné zariadenia domu, nebytové priestory, príslušenstvo a priľahlý pozemok vrátane ich údržby a obnovy. Práva a povinnosti spoločenstvu, ale aj vlastníkom presne vymedzuje bytový zákon. Každý majiteľ bytu alebo nebytového priestoru je povinný pristúpiť k zmluve o spoločenstve a riadiť sa danými pravidlami.

Podľa zákona o vlastníctve bytov a nebytových priestorov s prevodom alebo prechodom vlastníctva uvedených nehnuteľností prechádzajú na nového vlastníka práva a povinnosti vyplývajúce zo zmluvy o spoločenstve. Ak vlastník nadobudol byt alebo nebytový priestor v dome na základe zmluvy o vstavbe alebo nadstavbe domu, pristupuje k zmluve o spoločenstve. Prevodom alebo prechodom bytu alebo nebytového priestoru na nového vlastníka odstupuje doterajší vlastník bytu alebo nebytového priestoru v dome od zmluvy o spoločenstve.

Video
O pravidlách schôdze vlastníkov bytov s Janou Alušíkovou z advokátskej kancelárie MPH - odvysielané 29. 10. 2021.

Záväzky vyplývajúce z tejto zmluvy zanikajú až ich usporiadaním. Nového vlastníka bytu alebo nebytového priestoru v dome zaväzujú aj právne úkony týkajúce sa domu, spoločných častí domu a spoločných zariadení domu, príslušenstva a pozemku robené pred prevodom alebo prechodom vlastníctva bytu alebo nebytového priestoru v dome.

Spomínaný zákon teda upravuje aj povinnosti vlastníkov. Tí majú napríklad právo a povinnosť zúčastňovať sa na správe domu a hlasovaním rozhodovať ako spoluvlastník o všetkých veciach, ktoré sa týkajú správy domu. Rozhodnutia vlastníkov sa prijímajú na schôdzi vlastníkov alebo písomným hlasovaním. Na účely rozhodovania vlastníkov sa za schôdzu vlastníkov považuje aj zhromaždenie. Za každý byt a nebytový priestor v dome má vlastník jeden hlas pripadajúci na byt alebo na nebytový priestor v dome a to platí aj vtedy, ak je byt alebo nebytový priestor v dome v podielovom spoluvlastníctve viacerých osôb. Neuplatnenie si hlasovacieho práva prináša spoluzodpovednosť za samotnú správu domu, jeho technický stav, ako aj za hospodárenie so spoločným majetkom.

Reality, panelák, dom, Petržalka Čítajte viac Ako sa hlasuje na schôdzi vlastníkov

Vlastník môže v listinnej podobe, s úradne osvedčeným podpisom, splnomocniť inú osobu, aby ho pri hlasovaní zastupovala. Súčasťou plnomocenstva musí byť aj príkaz, ako má splnomocnenec hlasovať pri konkrétnych otázkach, ak nejde o plnomocenstvo na konanie v celom rozsahu práv a povinností vlastníka. Splnomocnená osoba sa originálom plnomocenstva preukazuje na začiatku schôdze vlastníkov rade, zástupcovi vlastníkov alebo na požiadanie aj vlastníkovi bytu alebo nebytového priestoru v dome.

Pri písomnom hlasovaní sa splnomocnená osoba preukazuje originálom plnomocenstva overovateľom. Vlastník nemôže splnomocniť na zastupovanie správcu, kandidáta na volené funkcie v spoločenstve a na funkciu zástupcu vlastníkov, ak ide o hlasovanie o ich voľbe, a predsedu, člena rady alebo zástupcu vlastníkov, ak ide o hlasovanie o ich odvolaní.

bytový dom, bytovka, panelák, kolaudácia Čítajte viac Spoločenstvo vlastníkov musí byť registrované

© Autorské práva vyhradené

debata chyba
Viac na túto tému: #spoločenstvo vlastníkov #správa domu