Poznáte pravidlá hlasovania na domovej schôdzi?

O ktorých veciach musia vlastníci nebytových priestorov hlasovať? Koľko hlasov je potrebných na schválenie opráv a stavebných úprav v dome? Ako sa hlasuje o finančných otázkach?

09.11.2021 10:00
Mikloš, byt, bytovka Foto: ,
Ak vlastníci bytov a nebytových priestorov v dome rozhodli o veci, nové rozhodnutie o tej istej veci nahrádza predchádzajúce rozhodnutie.
debata

1. Kedy je potrebná nadpolovičná väčšina hlasov

Vlastníci bytov a nebytových priestorov v dome prijímajú rozhodnutia nadpolovičnou väčšinou hlasov všetkých vlastníkov, ak hlasujú o

a) zmluve o spoločenstve, jej zmene alebo o zrušení, zlúčení, splynutí alebo rozdelení spoločenstva a o poverení osoby oprávnenej podpísať zmluvu o spoločenstve
b) voľbe alebo odvolaní predsedu
c) stanovách spoločenstva a zásadách hospodárenia spoločenstva
d) výške odmeny predsedovi a členom rady a výške mesačných platieb za správu spoločenstva
e) zmluve o výkone správy, jej zmene, zániku alebo výpovedi a o poverení osoby oprávnenej podpísať tieto právne úkony po schválení vlastníkmi
f) výške platby za správu
g) zmene formy správy
h) výške odmeny zástupcu vlastníkov
i) preddavkoch do fondu prevádzky, údržby a opráv a účele použitia prostriedkov fondu prevádzky, údržby a opráv, zásadách hospodárenia s týmito prostriedkami vrátane rozsahu oprávnenia disponovať s nimi
j) zásadách určenia výšky mesačných úhrad za plnenia
k) zohľadnení miery využívania spoločných častí domu a spoločných zariadení domu vlastníkmi nebytových priestorov a garáží v dome
l) súhlase s úpravou bytu alebo nebytového priestoru v dome, ktorou môžu byť ohrozovaní alebo rušení ostatní vlastníci v dome v neprimeranom rozsahu
m) súhlase s úpravou bytu alebo nebytového priestoru, ktorou vlastník v dome mení vzhľad domu a zasahuje do spoločných častí domu, zasahuje do spoločných zariadení domu vrátane odpojenia od spoločných rozvodov vykurovania a teplej úžitkovej vody v dome, príslušenstva alebo priľahlého pozemku, ak zmluva o spoločenstve alebo zmluva o výkone správy neurčuje inak
n) inštalácii alebo úprave spoločnej antény alebo umiestnení elektronických komunikačných sietí v dome vrátane zavedenia bezpečnostného kamerového systému v spoločných častiach domu a spoločných zariadeniach domu
o) podaní návrhu na exekučné konanie alebo návrhu na vykonanie dobrovoľnej dražby bytu alebo nebytového priestoru v dome
p) nájme a výpožičke spoločných nebytových priestorov, spoločných častí domu, spoločných zariadení domu a príslušenstva
r) práve výlučne užívať nové spoločné časti domu, spoločné zariadenia domu alebo príslušenstvo len niektorými vlastníkmi
s) prijatí, zmene alebo zrušení domového poriadku

Video
O pravidlách schôdze vlastníkov bytov s Janou Alušíkovou z advokátskej kancelárie MPH - odvysielané 29. 10. 2021.

© Autorské práva vyhradené

debata chyba
Viac na túto tému: #hlasovanie #spoločenstvo vlastníkov #schôdza vlastníkov bytov #správa domu