V akých prípadoch sa môžete obrátiť na notára

Notári robia oveľa viac než len overovanie podpisov. Pomáhajú predchádzať sporom, spíšu s vami zmluvu, poradia v oblasti majetku... Aké sú ich ďalšie právomoci?

, 10.11.2021 10:00
notár, právnik, muž, oblek, úsmev Foto:
Ilustračné foto.
 • notár koncipuje notárske listiny a vykonáva notárske úkony v rozsahu, ktorý mu dovoľuje Notársky poriadok a v súlade s Etickým kódexom notára a internými normami Notárskej komory SR.
 • notár pomáha predchádzať sporom, je arbitrom dohôd, ktoré sa pred ním uzatvárajú, je právnym poradcom strán, garantom slušnosti a istoty zmluvných vzťahov, jeho činnosť je výkonom preventívnej spravodlivosti v mene štátu.
 • notár je poradcom rodiny, na ktorého sa možno obracať v majetkovoprávnych problémoch, v prípadoch usporiadania vlastníckeho práva k nehnuteľnostiam, pri dedičských konaniach a aj pri predchádzaní sporov v majetkovoprávnej oblasti.
 • notár je aktívny v oblasti obchodného práva, pomáha napríklad pri zakladaní, prevádzke, ale aj likvidácii obchodných spoločností.
 • notár je viazaný povinnosťou mlčanlivosti o všetkých skutočnostiach, o ktorých sa dozvie pri výkone svojho povolania.
muž, žena, oblek, úsmev, papier Čítajte viac Notár uschová aj závet a iné listiny

Notári môžu vykonávať nasledovné činnosti:

1. Spisovanie a vydávanie listín o právnych úkonoch

Notár spisuje a vydáva verejné listiny o právnych úkonoch – notárske zápisnice, ktoré obsahujú dvojstranné právne úkony ako zmluvy, dohody alebo jednostranné právne úkony ako závet. Formu zápisnice môžu mať:

 • kúpne zmluvy
 • darovacie zmluvy
 • zmluvy o zriadení alebo zrušení vecného bremena, podielového spoluvlastníctva
 • zámenné zmluvy
 • dohody o zúžení alebo rozšírení zákonom stanoveného rozsahu bezpodielového spoluvlastníctva manželov
 • závety, listiny o vydedení
 • iné právne úkony (udelenie plnomocenstva, čestné vyhlásenie)

2. Osvedčovanie právne významných skutočností

Aké osvedčenie vám na vašu žiadosť notár vystaví

a) o správnosti odpisu alebo fotokópie listiny

b) o pravosti podpisu na listine

c) o tom, že bola predložená listina a kedy sa tak stalo

d) o vyhlásení o vydržaní

Notár pri osvedčovacej činnosti nezodpovedá za obsah právneho úkonu, zodpovedá len za správne a pravdivé opísanie osvedčovaných skutočností.

právnici, notár, odborník, oblek, kravata, kostým, úsmev, profesionál, partneri Čítajte viac Potrebujete notára alebo advokáta?

3. Konanie vo veciach notárskych úschov

Notár na žiadosť zložiteľa prijme do notárskej úschovy: listiny, najmä závety, s výnimkou listín, ktorých obsah nemôže posúdiť, peniaze a listinné cenné papiere, ak mu boli odovzdané so žiadosťou, aby ich vydal určitému príjemcovi, peniaze, ak mu boli odovzdané so žiadosťou, aby s nimi nakladal podľa zmluvy alebo podľa osobitného predpisu.

4. Iné činnosti

Vystupuje ako súdny komisár v dedičskom konaní.

Vykonáva úkony vo veciach notárskych centrálnych registrov.

Vykonáva funkciu mediátora.

Poskytuje právne rady.

Spisuje iné listiny.

Vykonáva správu majetku fyzických a právnických osôb a ich zastupovanie v súvislosti so správou ich majetku.

Zastupuje v katastrálnom konaní.

žena, kancelária, práca, právnička, rozmýšľanie, snívanie, pero Čítajte viac Notár ochráni váš majetok

Kedy vás notár môže odmietnuť?

Notár je povinný odmietnuť vykonať požadovaný úkon, ak je zjavné, že úkon odporuje zákonu, obchádza zákon, prieči sa dobrým mravom alebo ak vykonanie úkonu osobitný zákon zveril inému orgánu verejnej moci. Na požiadanie vydá notár žiadateľovi písomné potvrdenie o dôvodoch odmietnutia úkonu.

Notár môže odmietnuť vykonať požadovaný úkon, ak žiadateľ nezloží primeraný preddavok na odmenu notára a na náhradu jeho hotových výdavkov.

Notár môže odmietnuť vyhotoviť notársku zápisnicu, ak mu účastník zmluvy alebo jeho zástupca odmietne poskytnúť súčinnosť potrebnú na vyhotovenie notárskej zápisnice.

Ak ide o notársku zápisnicu o odplatnom právnom úkone, notár upozorní účastníkov zmluvy na platobné podmienky dohodnuté v zmluve a v zápisnici uvedie vyhlásenie účastníkov zmluvy o oboznámení sa s týmito podmienkami. Notár je povinný oznámiť účastníkovi zmluvy výšku poistného krytia a poisťovňu, v ktorej je poistený pre prípad škody v súvislosti s vyhotovením notárskej zápisnice.

Notár spracúva osobné údaje klientov a iných fyzických osôb v rozsahu nevyhnutnom na účely výkonu notárskeho úradu podľa osobitného predpisu.

Notár je oprávnený získavať a spracúvať osobné údaje nevyhnutné na účely výkonu notárskeho úradu kopírovaním, skenovaním alebo iným zaznamenávaním úradných dokladov na nosič informácií bez súhlasu dotknutej osoby.

Notár nesmie spisovať a vydávať verejné listiny vo veciach, v ktorých je účastníkom on alebo jemu blízka osoba. To isté platí v prípadoch, ak by úkon priniesol prospech notárovi alebo jemu blízkej osobe. Listina, pri vyhotovení ktorej notár nepostupoval v súlade s týmto ustanovením, nie je verejnou listinou.

Ten, komu notár odmietol urobiť požadovaný úkon, môže podať sťažnosť na prezídium komory. Prezídium komory rozhodne do 30 dní odo dňa doručenia sťažnosti. Na žiadosť prezídia komory notár písomne oznámi dôvody, pre ktoré určitý úkon odmietol vykonať.

© Autorské práva vyhradené

debata chyba
Viac na túto tému: #notárske osvedčenie #notár
Čítajte Pravdu bez reklamy

Svižnejší web a články bez rušenia. Žiadne reklamy iba za 1,50 € mesačne.

Pravda bez reklamy