Čaká vás delenie majetku z dedičstva?

Ako sa rozdeľuje dedený majetok? Kto z dedičov má nárok na aký podiel?

08.11.2021 10:00
manželia, poradňa, právnička, papiere, rozhovor Foto:
Delenie dedičstva je často náročnou a stresujúcou záležitosťou a vie rozhádať celé rodiny.
debata

Občiansky zákonník povoľuje, aby sa v dedičskom konaní dedilo z oboch dedičských titulov, teda zo zákona aj zo závetu. Ak poručiteľ zanechal platný závet, podiely závetných dedičov sú určené priamo v závete, ak nie, platí, že sú rovnaké. Ak závet neobsiahol celé dedičstvo po poručiteľovi, tak ostatná časť dedičstva sa delí medzi zákonných dedičov, kde veľkosť dedičských podielov je daná zákonom. Ak zákonnými dedičmi sú potomkovia poručiteľa – neopomenuteľní dedičia, títo majú právo požadovať svoj zákonný podiel, teda namietnuť relatívnu neplatnosť závetu v časti, kde neboli rešpektované ich práva. V takom prípade sa podiel závetných dedičov môže zmenšiť.

Video
Všetko o dedičskom konaní s advokátkou Janou Alušíkovou z právnickej kancelárie MPH - publikované 18. septembra 2020.

Či má závetný dedič nárok na dedičstvo, ktoré nie je zahrnuté v závete, závisí od toho, kto je závetným dedičom. Ak je to tretia osoba bez príbuzenského vzťahu, napríklad priateľ poručiteľa, tak nemá nárok žiadať dedičstvo nezahrnuté v závete, keďže mu chýba dedičský titul. Môže dostať len to, čo mu bolo závetom odkázané. Ak závetným dedičom je dedič, ktorý prichádza do úvahy aj ako dedič zo zákona, tak majetok nezahrnutý do závetu sa prededí podľa zákona, a teda má právo na svoj zákonný dedičský podiel a bude dediť zo zákona ja zo závetu. Ak poručiteľ nerozdelí majetok v testamente, prípadne je neplatný, prichádza na rad dedenie zo zákona.

knihy, váhy, kladivko, spravodlivosť Čítajte viac Ako sa dedí na Slovensku

Delenie dedičstva je často náročnou a stresujúcou záležitosťou a vie rozhádať celé rodiny. Univerzálna rada, ako tomu predísť, neexistuje. Právnici sa zhodujú v tom, že jednoduchšie je v rámci možností sa dohodnúť a vyhnúť sa tak dlhoročným súdnym sporom. Notár sa vždy v rámci dedičského konania snaží, aby sa dedičia dohodli už na prvom pojednávaní. Pred jeho začatím ich zvyčajne poučí o možnosti dedičstvo odmietnuť. Takisto od dedičov zisťuje, či niekto z nich nežiada započítanie darov dedičského podielu spoludediča.

Dobrým krokom je, ak sa dedičia pred samotným dedičským konaním stretnú v súkromí a skúsia si vydiskutovať prípadné rozdelenie dedičstva. V takomto prípade si na rovinu vedia povedať, ktorý z nich si nárokuje akú časť dedičstva. Takýmto postupom sa vyhnú prekvapeniam zo strany ostatných dedičov na samotnom dedičskom konaní a v neposlednom rade prispejú k bezproblémovému priebehu pojednávania. V prípade, že potrebujú poradiť ohľadom dedičskej dohody, každý notár im pomôže a poradí.

Najrýchlejšie sa dedičom podarí uzavrieť dedičskú dohodu, ak osoby formulujú svoje požiadavky vecne a ešte ich aj dokážu zdokladovať a preukázať formou uchovaných listín, zmlúv, výpisov z účtov a inými dokladmi. Nie vždy sa ale podarí mimosúdnu dohodu dosiahnuť. Nespokojní účastníci konania sa vtedy môžu pokúsiť spor riešiť súdnou cestou. Súd následne spornú vec prerokuje, vykoná dôkazy a na ich základe vydá rozhodnutie, ktorým o veci autoritatívne rozhodne.

manželská poradňa, manželia, smútok, hnev Čítajte aj Čo treba zariadiť po smrti blízkeho

Uznesenie o dedičstve

V prípade, ak sa dedičia ohľadom prerozdelenia dedičstva vedia dohodnúť a toto dedičské konanie sa začalo pred 30. júnom 2016 (rozhodujúci je dátum vydania uznesenia o začatí dedičského konania príslušným súdom), skončilo sa toto dedičské konanie vydaním osvedčenia o dedičstve, ktoré vydáva notár. Po vydaní osvedčenia o dedičstve majú dedičia dve možnosti.

Prvou je, že sa priamo na dedičskom pojednávaní, teda hneď pred notárom, vzdajú svojho práva na podanie žiadosti o pokračovanie v konaní o dedičstve (odvolanie). V tomto prípade nadobúda osvedčenie o dedičstve právoplatnosť v deň jeho vydania. Táto možnosť je pre dedičov zaujímavá vtedy, ak do aktív dedičstva patrí napríklad nehnuteľnosť, ktorú dedičia majú záujem obratom predať.

Druhou možnosťou je, že si dedičia svoje právo na podanie žiadosti o pokračovanie v konaní o dedičstve ponechajú, v takom prípade osvedčenie o dedičstve nadobúda právoplatnosť uplynutím lehoty pätnástich dní od jeho vydania. Počas plynutia tejto pätnásťdňovej lehoty môže ktorýkoľvek z dedičov požiadať súd o pokračovanie v konaní o dedičstve. Dedičské konania, ktoré sa začali po 1. júli 2016, sa končia uznesením, ktoré takisto vydáva notár.

Notár uznesením
a) potvrdí nadobudnutie dedičstva jedinému dedičovi
b) potvrdí, že dedičstvo, ktoré nenadobudol žiadny dedič, pripadlo štátu
c) schváli dohodu dedičov o vysporiadaní dedičstva, veriteľ poručiteľa je účastníkom dohody, ak sa vysporiadava jeho pohľadávka
d) schváli dohodu o prenechaní predlženého dedičstva na úhradu dlhov
e) potvrdí nadobudnutie dedičstva podľa dedičských podielov, ak medzi účastníkmi nedôjde k dohode, alebo vykoná vysporiadanie medzi dedičmi a rozhodne o tom, čo ktorý z dedičov nadobudol
f) neschváli dohodu o vysporiadaní dedičstva a potvrdí nadobudnutie dedičstva podľa dedičských podielov alebo vykoná vysporiadanie medzi dedičmi a rozhodne o tom, čo ktorý z dedičov nadobudol

© Autorské práva vyhradené

debata chyba
Viac na túto tému: #dedičstvo #závet #dedenie #dedenie zo zákona