Pokračovanie článku: Poznáte pravidlá dedenia?

Dedenie zo závetu

Testament môže zriadiť vždy iba jeden poručiteľ, ktorým môže byť len fyzická osoba.

Spoločný závet viacerých osôb je neplatný (aj keby ho zriadili manželia).

Možno ho zriadiť iba v písomnej forme ako holografný (napísaný a podpísaný vlastnou rukou poručiteľa), ako alografný (napísaný v inej písomnej forme a súčasne podpísaný vlastnou rukou poručiteľa a svedkov) a formou notárskej zápisnice (povinná forma u mladistvých, ktorí dovŕšili 15. rok).

Náležitosti závetu sú: označenie poručiteľa, dedičov a uvedenie dňa, mesiaca a roku, keď bol závet podpísaný. Podstatnou náležitosťou je aj podpis, ktorý je rôzny podľa typu závetov a formálnych náležitostí. Bez uvedených náležitostí je závet neplatný.

Neopomenuteľní dedičia: takýmito dedičmi môžu byť len potomkovia nebohého. Platí, že maloletým potomkom sa musí dostať aspoň toľko, koľko robí ich dedičský podiel zo zákona, a plnoletým potomkom aspoň toľko, koľko robí jedna polovica ich dedičského podielu zo zákona. Pokiaľ tomu závet odporuje, je v tejto časti neplatný, ak nedošlo k vydedeniu uvedených potomkov. Ak nenadobudne dedičstvo dedič zo závetu, nastupujú namiesto neho dedičia zo zákona. V prípade ak sa nadobudne zo závetu len časť dedičstva, nadobúdajú zvyšujúcu časť dedičia zo zákona.

Dedičstvo, ktoré nenadobudne žiadny dedič, pripadne štátu.

manželia, seniori, papiere, dlhy, problémy, čítanie Čítajte viac Otázky a odpovede o dedení zo závetu. Aké možnosti má opomenutý dedič?

Závet a delenie dedičstva

Chystáte sa napísať testament? Majetok v ňom môžete odkázať hocikomu, ale… Občiansky zákonník hovorí, že v závete môže poručiteľ určiť za dedičov svojho majetku kohokoľvek, nemusí ísť len o najbližších príbuzných. So svojím majetkom môže naložiť tak, ako uzná za vhodné, a ostatní musia rešpektovať jeho vôľu. Koho však vynechať zo závetu podľa zákona nemôže, sú jeho potomkovia (pokiaľ ich nevydedil). Zákon hovorí, že maloletým potomkom sa musí dostať aspoň toľko, koľko robí ich dedičský podiel zo zákona a plnoletým potomkom aspoň toľko, koľko robí jedna polovica ich dedičského podielu zo zákona, pričom pokiaľ tomu závet odporuje, je v tejto časti neplatný.

Príklad: Zomrel poručiteľ a zanechal po sebe finančnú hotovosť v hodnote 45-tisíc eur. Po poručiteľovi zostala manželka, jedno maloleté a jedno plnoleté dieťa. Ak by sa dedilo zo zákona, každý z nich by zdedil jednu tretinu z uvedenej sumy, pretože všetci traja dedičia patria do prvej dedičskej skupiny, v ktorej každý z nich dedí rovným dielom. Neplnoleté dieťa by teda dostalo 15-tisíc eur, teda jednu tretinu z uvedenej sumy, rovnako ako dieťa plnoleté a manželka. Ak by však poručiteľ nechal závet, tak môže so sumou naložiť inak. Zo závetu musí neplnoleté dieťa dostať 15-tisíc eur, teda podiel, ktorý by dostalo aj zo zákona. Plnoletý súrodenec musí dostať sumu minimálne 7,5-tisíca eur, teda polovicu svojho zákonného podielu. Manželka nemusí zo závetu dostať nič, zvyšné peniaze môže poručiteľ odkázať komukoľvek, manželka medzi neopomenuteľných dedičov nepatrí, a preto zo závetu nemusí dostať žiaden majetok. Aby sa poručiteľ vyhol čiastočnej neplatnosti závetu, musí obom potomkom odkázať spolu sumu 22,5 tisíca eur. Ak tak poručiteľ neurobí a jedného z neopomenuteľných dedičov, teda jedno z detí, prípadne obe, opomenie, závet sa nestáva automatický neplatným. Závet bude platný dovtedy, kým sa jeden z dotknutých dedičov nezačne dovolávať neplatnosti právneho úkonu, teda neplatnosti závetu.

© Autorské práva vyhradené

debata chyba
Viac na túto tému: #závet #príklad #dedenie #dedenie zo zákona
Flowers