Delenie spoločného majetku manželov v dedičskom konaní

Ako dedí napríklad dieťa rozvedených rodičov, ktorých majetok ešte nebol vysporiadaný? Ukážeme vám na príkladoch.

, 15.11.2021 10:00
žena, dôchodkyňa, papiere, rozmýšľanie,... Foto:
Manžel zomrel počas rozvodového konania. Má manželka v rámci vysporiadania BSM v rámci dedičského konania nárok na majetok, ktorý získal manžel ako dar?
debata

Konanie o dedičstve podľa Občianskeho súdneho poriadku (OSP) prejednáva dedičstvo a jeho účelom je rozhodnutie o dedičstve, teda o prechode majetku poručiteľa na jeho dedičov a o tom, ktorý z nich čo z dedičstva nadobudol.

Povinnosťou súdu je zistiť poručiteľov majetok a jeho dlhy a vykonať súpis aktív a pasív dedičstva. Na podklade tohto zistenia súd určí všeobecnú cenu majetku, výšku dlhov a čistú hodnotu dedičstva, súčasťou je aj vyriešenie otázky, či mal poručiteľ majetok v bezpodielovom spoluvlastníctve manželov (BSM) a určiť, čo z toho majetku patrí do dedičstva a čo pozostalému manželovi.

O bezpodielovom spoluvlastníctve manželov s právničkou Janou Alušíkovou z advokátskej kancelárie MPH - publikované 23. októbra 2020.

Vysporiadanie BSM sa robí podľa OSP v rámci dedičského konania výlučne v takom prípade, ak sa o jeho vysporiadanie nezačalo sporové konanie na súde. Použitie termínu pozostalý manžel v OSP znamená, že vysporiadanie podľa týchto ustanovení sa týka majetku v BSM, ktoré zaniklo smrťou poručiteľa. Poručiteľ s pozostalým manželom môžu mať aj nevysporiadaný majetok v BSM, ktoré zaniklo inak ako smrťou poručiteľa bez zániku manželstva, vyhlásením konkurzu na majetok jedného z manželov, uložením trestu prepadnutia majetku.

Účelom vysporiadania BSM v konaní o dedičstve je určiť, čo z majetku BSM pripadne do vlastníctva pozostalého manžela a čo bude patriť do dedičstva. Výsledkom tohto procesu je potom určenie, ktorá konkrétna vec alebo aká jej časť patrí do dedičstva. Pri vysporiadaní sa postupuje podľa predpisov Občianskeho zákonníka. Aby tak bolo možné urobiť, musí:

  • existovať majetok v BSM
  • v prípade uzavretia dohody o vysporiadaní BSM musí existovať aspoň jeden dedič okrem pozostalého manžela
  • musí byť dokázané, že o vysporiadaní BSM sa nezačalo konanie na súde,
  • od prípadného zániku BSM neuplynula lehota tri roky.
žena, notárka, právnička, práca, spravodlivosť Čítajte viac Dedičská nespôsobilosť: Kto po vás nemôže dediť?

Predmet BSM je vymedzený v Občianskom zákonníku. Ak je medzi účastníkmi konania nesporné, že poručiteľ s pozostalým manželom nemali žiaden majetok v BSM, je vhodné o tom vykonať záznam v zápisnici o prejednaní dedičstva.

BSM sa vysporiadava medzi pozostalým manželom a dedičmi. Bez ohľadu na to, či pozostalý manžel je zároveň dedičom, nemôže pri vysporiadaní dohodou vystupovať na strane dedičov. Ak je však manžel jediným dedičom, nemožno vykonať vysporiadanie dohodou, ale iba rozhodnutím. Osobitná situácia môže nastať, ak existuje nevysporiadaný majetok v BSM, ktoré zaniklo zánikom manželstva pred smrťou poručiteľa, bývalý manžel nie je dedičom a nikto iný nededí, teda dedičstvo pripadá štátu.

V takomto prípade sa BSM vysporiada medzi bývalým manželom a štátom.

Ak od zániku BSM uplynuli tri roky, nemožno vykonávať vysporiadanie BSM, pretože v súlade Občianskym zákonníkom platí pre hnuteľné veci, že sa manželia vysporiadali podľa stavu, v akom ich každý výlučne ako vlastník používa. O ostatných hnuteľných veciach, nehnuteľných veciach a spoločných majetkových právach platí, že sú v podielovom spoluvlastníctve.

Ak sú splnené všetky uvedené predpoklady, vysporiada sa BSM buď dohodou medzi pozostalým manželom a dedičmi uzavretou písomne alebo ústne do zápisnice, alebo vysporiadanie vykoná súd.

dom, sudca, kladivko, spravodlivosť, rozvod, rozdelenie Čítajte viac Otázky a odpovede o delení BSM

© Autorské práva vyhradené

debata chyba
Viac na túto tému: #bezpodielové spoluvlastníctvo #príklad #dedenie
Čítajte Pravdu bez reklamy

Svižnejší web a články bez rušenia. Žiadne reklamy iba za 1,50 € mesačne.

Pravda bez reklamy