Pokračovanie článku: Delenie spoločného majetku manželov v dedičskom konaní

Príklady, ako sa dedí majetok v BSM

Nárok na dedičstvo

Zomrela rozvedená matka troch detí, ale s bývalým manželom sa nestihla majetkovo vysporiadať. Ako sa bude dediť? Kto má nárok na dedičstvo?

  • rozvodom zaniká bezpodielové spoluvlastníctvo manželov (BSM) a bývalí manželia si ho vysporiadajú buď dohodou, alebo ho vysporiadava súd. Ak do troch rokov od zániku BSM nedošlo k jeho vysporiadaniu dohodou alebo ak o BSM ešte nerozhodol súd na základe návrhu podaného do troch rokov od zániku BSM, treba vedieť, že súd rozhodne tak, že pokiaľ ide o hnuteľné veci, tak sa manželia vysporiadali podľa stavu, v akom každý z nich veci z BSM pre potrebu svoju, svojej rodiny a domácnosti výlučne ako vlastník používa. O ostatných hnuteľných veciach a o nehnuteľných veciach platí, že sú v podielovom spoluvlastníctve a že podiely oboch spoluvlastníkov sú rovnaké. To isté platí primerane o ostatných majetkových právach, ktoré sú pre manželov spoločné.
  • uvedomiť si treba, že do BSM nepatria veci, ktoré jeden z manželov nadobudol pred uzavretím manželstva, veci darované, zdedené alebo vydané v reštitúcii v prípade, ak boli jeho pred uzavretím manželstva alebo ich nadobudol po právnom predchodcovi.
  • dediť možno zo zákona, zo závetu, alebo z oboch týchto dôvodov. V prípade, ak chýba závet, tak sa dedí iba zo zákona v štyroch dedičských skupinách. Deti dedia v prvej skupine, rovnako ako manželka. Dedí sa teda majetok, ktorý v rámci vysporiadania BSM pripadol zosnulému manželovi, bývalý manžel a otec detí dediť nebude, dedičstvo pripadne trom súrodencom.
rodina, závet, písanie Čítajte viac Rozdelenie dedičstva v závete - na čo si dať pozor

Darovaný majetok

Príklad č. 2: Manžel zomrel počas rozvodového konania. Má manželka v rámci vysporiadania BSM v rámci dedičského konania nárok na majetok, ktorý získal manžel ako dar?

  • vec nadobudnutá darovaním počas manželstva nepatrí do BSM, a preto nebude ani predmetom vysporiadania. Ak by jeden z manželov zdedil nejaký majetok, tiež by nepatril do BSM a nebol by predmetom vysporiadania. Ak sa však peniaze alebo majetok z dedičstva či darovania použijú na majetok patriaci do BSM, potom investujúci manžel (dedič) má právo požadovať vrátenie týchto peňazí pri vysporiadaní BSM.

Zdedený dom

Príklad č. 3: Manželka nadobudla rodinný dom pred manželstvom v dedičskom konaní. Manželka následne dom predala a zomrela. Patria peniaze z predaja domu do BSM a budú predmetom vysporiadania BSM v rámci dedičského konania?

  • majetok, ktorý manželka získala ešte pred manželstvom z dedičstva, do BSM nepatrí. To znamená, že do BSM nepatria ani peniaze, ktoré získala manželka predajom tohto majetku, a nebudú teda patriť do obsahu BSM v rámci jeho vysporiadania v dedičskom konaní.
kolegovia, právnici, čítanie, zákon Čítajte viac Poznáte pravidlá dedenia?

© Autorské práva vyhradené

debata chyba
Viac na túto tému: #bezpodielové spoluvlastníctvo #príklad #dedenie
Flowers