Ako dožiť v darovanom dome

Vecné právo v podobe doživotného práva bývania v nehnuteľnosti zriadené v prospech určitej osoby jej zaručuje právo doživotne predmetný byt či dom užívať.

07.12.2021 08:00
vecné bremeno, generácie, mama, dcéra, kuchyňa,... Foto:
Vzhľadom na to, že vecné bremeno je vecné právo k nehnuteľnosti, na jeho zriadenie zmluvou je potrebný vklad do katastra nehnuteľností.
debata

Darovanie nehnuteľnosti spolu so zriadením vecného bremena v podobe práva doživotne obývať daný byt alebo dom patrí vždy konkrétnej fyzickej, alebo aj právnickej osobe. Táto osoba ale nie je vlastnícky viazaná k predmetnej nehnuteľnosti. Spomínané vecné bremeno navyše neprechádza na právneho nástupcu – po smrti darcu zaniká. Vecné bremeno teda zaniká smrťou fyzickej osoby, ale môže zaniknúť aj vzájomnou dohodou oprávneného a povinného z vecného bremena.

Video
Ide o právo: Všetko o vecnom bremene s právničkou Janou Alušíkovou z advokátskej kancelárie MPH - odvysielané 12. 2. 2021.

„Právo doživotného bývania sa spája výlučne s oprávnenou osobou, teda osobou, v prospech ktorej bolo zriadené, a zaniká smrťou oprávnenej osoby a Občiansky zákonník vylučuje jeho prechod na inú osobu, neprechádza ani na jej prípadných dedičov,“ vysvetľuje právnička Alena Kováčová. V prípade smrti fyzickej osoby treba podať návrh na zrušenie vecného bremena spolu s originálom alebo overenou kópiou úmrtného listu oprávneného. Kataster nehnuteľnosti na základe takejto žiadosti vecné bremeno v lehote šesťdesiatich dní z listu vlastníctva vymaže.

Vecné bremeno sa zriaďuje zmluvou, ktorú spoločne uzatvárajú povinný a oprávnený z vecného bremena. Zmluva si vyžaduje písomnú formu a podpisy musia byť úradne overené. V zmluve musí byť najmä jednoznačne špecifikovaný predmet darovania a jasne a zrozumiteľne vyjadrená vôľa previesť vlastnícke právo k nehnuteľnosti na obdarovaného bezodplatne. Pri zriadení vecného bremena je okrem prejavu vôle vlastníka nehnuteľnosti strpieť jej užívanie treťou osobou často v zmluve upravené aj to, kto a akou mierou sa podieľa na udržiavaní a opravách nehnuteľnosti.

otec, dcéra, notebook, pomoc, vysvetľovanie Čítajte viac Všetko dôležité o zmluve s vecným bremenom + vzory

Vzhľadom na to, že vecné bremeno je vecné právo k nehnuteľnosti, na jeho zriadenie zmluvou je potrebný vklad do katastra nehnuteľností. Vecné bremeno práva doživotného užívania nehnuteľnosti sa v katastri zapisuje ako ťarcha a zostáva zachované, aj keď nastane zmena vlastníka.

Tento postup sa často využíva z dôvodu, že rodičia môžu mať napríklad pre zlé rodinné vzťahy záujem o zanechanie svojho majetku iba konkrétnej osobe tak, že ďalší do úvahy prichádzajúci dedičia potom nebudú mať na tento majetok nárok. Dedičské právo uvedené riešenie umožňuje prostredníctvom závetu, pokiaľ však má poručiteľ potomkov, úplne ich zbaviť nároku na dedičstvo je možné len prostredníctvom vydedenia, právne účinky listiny o vydedení sú však viazané na splnenie jednej zo striktne stanovených zákonných podmienok pre vydedenie.

Darovanie so zriadením vecného bremena umožňuje vlastníkovi, aby prenechal svoj nehnuteľný majetok jednému alebo viacerým obdarovaným, bez toho aby stratil právo ho užívať, alebo aby bol limitovaný zákonnými dôvodmi vydedenia. Nevýhodou takéhoto postupu je, že darovaním dochádza k prevodu vlastníckeho práva už počas života darcu, teda darca stráca akékoľvek oprávnenia k nehnuteľnosti, okrem práva užívacieho, ktoré vyplýva zo zmluvy o zriadení vecného bremena. Obdarovaný spravidla môže nehnuteľnosť ďalej prevádzať aj iným spôsobom ňou disponovať.

© Autorské práva vyhradené

debata chyba
Viac na túto tému: #vecné bremeno