Pokračovanie článku: Darovanie s vecným bremenom: Dôležitá je zmluva. Ako vyzerá?

Vzor zmluvy

Darca: Meno a priezvisko, adresa, rodné číslo, ktorý je súčasne aj osobou oprávnenou z vecného bremena

Obdarovaný: meno a priezvisko, adresa, rodné číslo, ktorý je súčasne aj osobou povinnou z vecného bremena

uzatvárajú túto darovaciu zmluvu a zmluvu o zriadení vecného bremena

Darca je výlučným vlastníkom nehnuteľnosti – jednoposchodového obytného domu s dvoma bytmi (štvorizbového s príslušenstvom na prízemí a trojizbového s príslušenstvom na poschodí) a záhrady – nachádzajúcej sa v zastavanom území mesta Banská Bystrica, zapísanej na katastrálnom úrade v Banskej Bystrici, LV ako parc. č. XXX – zastavaná plocha vo výmere ...... m2, dom súpisné číslo YYY a parc. č. XXX – záhrada vo výmere ......... m2.

Predmetnú nehnuteľnosť darca nadobudol dedením po svojej matke .............., rod. ..........., zomretej dňa … … ........ na základe právoplatného dedičského rozhodnutia zo dňa … … ........, č. k. D X/X – XX.

Darca daruje obdarovanému nehnuteľnosť popísanú v bode I. tejto zmluvy a obdarovaný túto nehnuteľnosť prijíma.

Obdarovaný zriaďuje prospech darcu …………… bezplatne vecné bremeno, ktoré zodpovedá jeho právu užívať jednu zariadenú izbu v byte na prízemí obytného domu č. XX v Galante na ………….. ulici o rozmeroch … m x … m a príslušenstvo tohto bytu (kúpeľňu, WC, kuchyňu, chodbu a komoru) s príslušenstvom. Uvedené právo zodpovedajúce vecnému bremenu patrí výlučne darcovi …………………., ktorý ho prijíma a obdarovaný sa zaväzuje toto právo darcu trpieť.

Všetky opravy a náklady na zachovanie nehnuteľnosti, na ktorej viazne vecné bremeno, a opravy a náklady na zachovanie príslušenstva tohto bytu bude hradiť obdarovaný ako povinný z vecného bremena.

Darca, ako oprávnený z vecného bremena, bude obdarovanému prispievať jednou tretinou na úhradu nákladov spojených s užívaním trojizbového bytu na prízemí obytného domu uvedeného v článku I. tejto zmluvy.

Vecné bremeno uvedené v tejto zmluve sa zriaďuje bezplatne, z vďačnosti za darovanie nehnuteľnosti uvedenej v tejto zmluve.

Darca aj osoba oprávnená z vecného bremena berie na vedomie, že práva zodpovedajúce vecnému bremenu nadobudne vkladom do katastra nehnuteľností na Správe katastra nehnuteľností v Trenčíne.

Darca vyhlasuje, že na nehnuteľnosti, ktorá je predmetom darovania, neviaznu žiadne dlhy, vecné bremená ani iné povinnosti.

Obdarovaní vyhlasujú, že stav nehnuteľnosti, ktorá je predmetom darovania, poznajú.

Darca sa môže domáhať vrátenia daru, ak by sa obdarovaný k nemu alebo k členom jeho rodiny správal spôsobom porušujúcim dobré mravy.

Účastníci si zmluvu prečítali, jej obsahu porozumeli a na znak súhlasu ju vlastnoručne podpísali.

Na základe tejto zmluvy možno vykonať vklad vlastníckeho práva, ako aj vklad práva zodpovedajúceho zriadenému vecnému bremenu do katastra nehnuteľností.

V Bratislave dňa 30. novembra 2021

podpis darcu, podpis obdarovaného

vecné bremeno, generácie, mama, dcéra, kuchyňa, radosť, spolu Čítajte viac Ako dožiť v darovanom dome

© Autorské práva vyhradené

debata chyba
Viac na túto tému: #vzor #darovacia zmluva #vecné bremeno