Darovanie s vecným bremenom: Zmluvu musí zaregistrovať kataster

Aký je postup pri vklade vlastníckeho práva do katastra nehnuteľností? A čo má návrh obsahovať?

, 14.12.2021 10:00
papiere, hromada papierov Foto:
Návrh na vklad sa podáva písomne na príslušnom katastrálnom odbore okresného úradu.
debata

Ako sa podáva návrh na vklad práva do katastra nehnuteľností

Práva k nehnuteľnostiam (napr. vlastnícke právo, záložné právo, vecné bremeno…) zo zmlúv sa zapisujú do katastra vkladom, ak katastrálny zákon neustanovuje inak.

Konanie o povolení vkladu sa začína na základe písomného návrhu účastníka konania, ktorý je účastníkom právneho úkonu, na základe ktorého má vzniknúť, zmeniť sa alebo zaniknúť právo k nehnuteľnosti.

Pred podaním návrhu na vklad môžu účastníci konania podať oznámenie o zamýšľanom návrhu na vklad v elektronickej podobe tlačiva, ktoré je zverejnené na internetovej stránke úradu / https://www.katasterportal.sk/…adAction.do/. Oznámenie sa zašle elektronicky na príslušný kataster. Ak do 90 dní od doručenia oznámenia účastník konania nepodá návrh na vklad, oznámenie kataster vymaže z evidencie.

Ide o právo: Všetko o vecnom bremene s právničkou Janou Alušíkovou z advokátskej kancelárie MPH - odvysielané 12. 2. 2021.

Obsah návrhu

Návrh na vklad sa podáva písomne na príslušnom katastrálnom odbore okresného úradu a obsahuje:
a) meno, priezvisko a miesto trvalého pobytu, ak ide o účastníka konania fyzickú osobu; obchodné meno, názov a sídlo, ak ide o účastníka konania právnickú osobu
b) označenie katastra, ktorému je návrh adresovaný
c) označenie právneho úkonu, na ktorého základe má vzniknúť, zmeniť sa alebo zaniknúť právo k nehnuteľnosti; ak sú predmetom návrhu na vklad právne vzťahy z viacerých právnych úkonov, označia sa všetky právne úkony. Prílohou k návrhu na vklad je zmluva, na základe ktorej má byť zapísané právo k nehnuteľnosti do katastra, vo dvoch vyhotoveniach.

otec, dcéra, notebook, pomoc, vysvetľovanie Čítajte viac Všetko dôležité o zmluve s vecným bremenom + vzory

Ďalšími prílohami sú:
a) verejná listina alebo iná listina, ktorá potvrdzuje právo k nehnuteľnosti, ak toto právo k nehnuteľnosti nie je vpísané na liste vlastníctva
b) identifikácia parciel, ak vlastnícke právo k nehnuteľnosti nie je vpísané na liste vlastníctva
c) geometrický plán, ak sa pozemok rozdeľuje alebo zlučuje alebo pri zriadení vecného bremena k pozemku
d) dohoda o splnomocnení, ak je účastník konania zastúpený splnomocnencom; podpis splnomocniteľa musí byť osvedčený, ak sa osvedčenie vyžaduje podľa katastrálneho zákona
e) oznámenie o zamýšľanom návrhu na vklad v papierovej podobe

Katastrálne konanie, ktorým je aj rozhodovanie o vklade práv, možno vykonať aj elektronicky (http://www.portal.gov.sk/). Náležitosti elektronického podania sú rovnaké ako pri písomnom podaní. Pri elektronickom podaní návrhu na vklad sa podáva jeden rovnopis návrhu na vklad a jeden rovnopis príloh. Ak sa v písomnom podaní vyžaduje osvedčený podpis, v elektronickom podaní mu zodpovedá zaručený elektronický podpis. Pri elektronickom podaní musia byť všetky prílohy podané v elektronickej podobe a opatrené zaručeným elektronickom podpisom a s časovou pečiatkou.

rodičia, manželia, seniori, rozhovor Čítajte viac Možno zrušiť darovaciu zmluvu s vecným bremenom? Ako na to?

Na čo si dať pozor

Na zmluvách musí byť úradne overený:
a) podpisu prevodcu (predávajúceho, darcu, pri zámene oboch zmluvných strán)
b) podpis povinného z predkupného práva
c) podpis povinného v prípade vzniku vecného bremena alebo podpis oprávneného v prípade zániku vecného bremena
d) podpisy spoluvlastníkov na zmluve o zrušení a vyporiadaní podielového spoluvlastníctva alebo pri vyporiadaní bezpodielového spoluvlastníctva manželov

© Autorské práva vyhradené

debata chyba
Viac na túto tému: #kataster #vecné bremeno
Čítajte Pravdu bez reklamy

Svižnejší web a články bez rušenia. Žiadne reklamy iba za 1,50 € mesačne.

Pravda bez reklamy